VAD BETYDER? ”Varje barns rätt till en uppväxt utan våld” – temat för barnrättsdagen 2023

Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog den 1 mars 2023

Temat för årets så kallade barnsrättsdag anordnad av Allmänna Barnhuset har givit upphov till nedanstående funderingar och frågor:

BARNET som i sitt vardagliga liv med en  kärleksfull MAMMA  eller PAPPA  plötsligt 

avskiljs från denna förälder, som barnet stått nära, utsätts för VÅLD.

Det våldet döljs i de flesta offentliga sammanhang. Orsaken är för mig obegriplig.

Ska vissa barn få sin mänskliga och lagliga rätt  till familjeliv, till bibehållen identitet

och till att FRITT – utan påtryckningar – få uttrycka sin mening – kränkt systematiskt?

Ska dessa barns rättssäkerhet, och till att INTE UTSÄTTAS FÖR DET SLAG

 AV FAMILJEVÅLD SOM KALLAS FÖRÄLDRAFRÄMMANDEGÖRANDE fortsatt få sina lagliga

och mänskliga rättigheter kränkta?

Varför uppmärksammas inte dessa svårt våldsutsatta barn?

I praktiken är det som att deras ena förälder dödas av den andra.

Den som dödas utgör barnets ena hälft; barnet tvingas döda halva sig själv

och – som det heter – ”väljer” att stå på den kontrollerande förälderns sida.

Då blir det till synes lugn och ro.

Den tvingande kontroll barnet utsätts för av den förälder som tagit

kontrollen över barnets liv upptäcks oftast inte av dem som möter barnet.

Det är den kontrollernade föräldern som oftast sökt hjälp för barnet 

och sig själv mot den andra föräldern. Denna beskrivs bara negativt, ofta

som våldsam eller psykiskt störd,

De professionella i barnets omgivninf ger så gott som alltid den kontrollerande

föräldern sitt fulla stöd. Oftast uppfattar de denna förälder som den hjälpsökande

och den förälder som vill skydda barnet.

I de allvarliga fallen blir BARNETS SKADOR livslånga i form av psykisk ohälsa och

ofta också i form av fysiska hälsoproblem. Den konstanta stressorn som tvånget

att varje dag, varje stund, tvingas välja bort den tidigare älskade mamman

eller pappan sätter ned barnets immunförsvar, förutom att denna stressor,

förenklat uttryckt, gör barnet halvt.

Institutioner och  organisationer som säger sig vilja arbeta för barns bästa intressen

bör lära sig om olika aspekter av detta slag av  familjevåld och psykisk barnmisshandel.

Bara då kan det börja förebyggas – och förhoppningsvis kan då tusentals barn räddas från våld

och ohälsa.