Om lenahellblomsjogren

Lena Hellblom Sjögren is a researcher and licensed psychologist practicing since 1991 as an investigative forensic psychologist, mostly in complicated custody and sexual abuse cases, followed up in courts all over Sweden, also in Norway and occasionally in some other countries. Until Otober 2014 the number of investigated cases is well above 250.Two wide concepts might summarize the work done in different fields also before this investigative work : democracy and human rights, see “history” below. In Worpress you will find published and unpublished writings by Lena Hellblom Sjögren from the 1990s until 2014. The aim with publishing this material is to give those readers who want access to the documentation of some of the Swedish reality, mostly unknown, to some more people. Lena Hellblom Sjögren, PhD, licensed psychologist

Vem och vad ska vi lita på för att skydda barnen och deras familjer?

Tankar i coronatider, Lena Hellblom Sjögren,  2020-03-19

Det är svåra tider, svåra beslut i denna tid av snabb spridning av coronaviruset. Svenska ansvariga myndighetspersoner och andra som har tolkningsföreträde har först nu börjat förstå att också i Sverige kan drastiska åtgärder behöva vidtas. Senare än i övriga världen. Vi i befolkningen, som tilltalas som om vi vore förskolebarn, ska lita på hur statsepidemologen just för dagen tolkar läget.

Självsäkert uttalar han sig och ber aldrig om ursäkt för att det han sagt ena dagen inte stämmer med hur verkligheten ser ut. Nu är rekommendationen att alla landets barn i förskolor och i grundskolan gå till skolan varje dag. Argumentet mot stängning är att deras föräldrar, som kanske arbetar i vården, inte ska behöva vara hemma med barnen.

I vårt närmaste grannland Norge har detta lösts på ett enkelt sätt, genom att förskoleplatser finns för de barn som har föräldrar som arbetar i vården. För flera dagar sedan stängdes skolorna. men inte i Sverige. Är svenskar mer resistenta mot coronaviruset? Eller är det när vår statsepidemolog trycker på knappen och säger NU är det ”just in time” för att vidta denna för länge sedan i omvärlden vidtagna åtgärd? Det är ett jättelikt experiment, med mångas liv och hälsa om insats. Självklart är han inte ensam ansvarig. Han backas upp av andra myndighetsföreträdare och statsmedia som talar om för oss att vi ska lita på våra expertmyndigheter.

På de upprepade presskonferenserna där de står, alla de som vi ska lita på , ställer journalisterna sällan en kritisk fråga. Sakliga upplysningar om att coronaviruset också drabbar yngre människor, att 300-500 människor per dag  dör i Italien nämns inte. Hasse Svens uppgift om att 10 000 finländare beräknas dö, följdes inte upp.

I Ekots nyhetssändningar, liksom i TV-nyheterna i Public Service-regi talas nästan aldrig om faktiska och förväntade dödstal, det som skulle kunna få befolkningen att inse att detta är något allvarligt. Har det förbjudits för att inte skap panik i befolkningen? För att inte skada ekonomin?

Coronaviruset är något som INTE kan avfärdas som ”inte värre än svininfluensan” som en kulturredaktör nyligen uttryckte det. Vid en sådan drabbande insikt på ett tillräckligt tidigt stadium hade smittspridningen kanske kunnat stoppas upp. Nu kommer vi att få räkna dödsoffer, tills räkningen stoppas – för att inte skapa panik.

Att högavlönade landstingspolitiker under många år, som det så vackert heter, slimmat, sjukvården, borde leda till att de skulle ställas till svars för det som nog de flesta anser vara en  ansvarslös myndighetsutövning, kommer förmodligen inte att hända i vårt land. De har  brutit mot gällande förordning om att ha sjukvårdsutrustning i beredskap. Antalet vårdplatser har skurits ned, personal har skurits ned, det finns minimal beredskap för intensivvård,  lagret av fungerande respiratorer har drastiskt förminskats.

Beredskap för kris med bristande livsmedelsförsörjning finns inte heller, åkermark har på många ställen lagts i betong. De av våra förfäder mödosamt  framtagna odlingsytorna har fått slya igen , jordbruk har tvingats lägga ner i tusental, och livsmedlen har importeras i en växande global handel, som nu får ett tvärstopp.

Detta kan mitt i allt lidande som kommer att komma, kunna leda till att flera av oss börjar tänka om och ställa kritiska frågor till den globala handel, de urbana levnadsvanor och slimmade organisationer och just in time produktionskedjor vi utvecklat. Det vore viktigt för våra barn och barnbarn och de släktled som kommer efter dem.

Barn som behandlas illa i vissa vårdnadstvister – CHILD MALTREATMENT

2020-03-02 Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog

 

År 1991utredde jag min första komplicerade vårdnadstvist. Där fanns också

sexualbrottsanklagelser från den ena föräldern, i detta fall mamman, riktade mot den andra

föräldern, barnens pappa.

1990/91 hade jag gått en ettårig postdoktorutbildning på Stockholms universitet

tolkningsmetodik och vittnespsykologi. Aggressiviteten, den oförsonliga fientligheten, viljan att

utesluta pappan från barnens liv – med användande av barnen, som då var förskolebarn  – var

jag helt oförberedd på. Det var något helt nytt för mig att ena föräldern ville ha egen kontroll

över barnen, och till varje pris ville ha bort den andra föräldern från barnens och sitt liv, som

hon ville leva med  – i evig fördömelse av deras pappa, som barnen tyckte om.

 

Något namn för de observationer jag gjorde, hade jag inte, men jag kunde konstatera att

barnen tog stor skada. Det jag i närtid såg var att de skadades psykiskt, att de blev osäkra på

sig själva och rädda.

När jag följde upp vad som hänt dem, visade det sig att ett av syskonen hade fått

ovanliga allvarliga fysiska symtom, och att ett annat levde kvar med vanföreställningar och ett

kategoriskt avvisande av sin pappa  – och morfar till eventuella  egna barn försäkrade hon.

 

Med modern datortomografi kan  barndomstraumata som att plötsligt fråntas sin ena förälder

spåras i hjärnan, se Martin Teicher (2002)  ”Scars that Won´t Heal: The Neurobiology of Child

Abuse”, Scientific American 286 (3):68-75.

 

Nu, efter snart 30 år, vet jag att de aggressionshandlingar mamman riktade mot pappan med

användande av barnen som hon påverkade till att hata och avvisa sin pappa, en pappa som

inte utsatt barnen för några övergrepp, eller någon vanvård, har ett namn: föräldraalienation.

 

Beteckningen för de olikartade, inte sakligt grundade och märkliga symtomen i barnens

beteenden  som barnpsykiatern Richard Gardner myntade var föräldraalienationssyndrom

(på engelska PAS= Parental Alienation Syndrome). Vid den tiden då han med sin medicinska

bakgrund ansåg att syndrombeteckningen var naturlig att använda, var det flera andra, med

annan yrkesbakgrund, som i USA  parallellt gjort likartade observationer: barn som älskade en

mamma/pappa ville plötsligt inte, ofta i samband med att föräldrarna gick isär, träffa denna

förälder, talade illa om den, och ville  inte heller ha något att göra med något eller någon som

kunde förknippas med denna förälder. Dessa barn uppvisade ingen ambivalens och inget

dåligt samvete för att de behandlade en tidigare älskad förälder hatiskt.

De åtta typiska beteendena för barn i sådana situationer, som Gardner beskrivit,  bekräftades

gång på gång empiriskt av andra i många länder. De har nu också vetenskapligt visat sig

hållbara som utmärkande för barn som påverkats att ta avstånd från en mamma eller pappa,

utan att barnens avvisande kan förklaras med att denna förälder skadat dem.

 

Under paraplyorganisationen Parental Alienation Study Group, PASG, arbetade vi

internationellt för att få WHO, som utarbetar International Classification of Diseases, ICD, och

APA, American Psychiatric Association, som utarbetar DSM, Diagnostic and Statistical Manual

of Mental Disorders, att inkludera den skadliga påverkan av barn som resulterade i att dessa

barn, i de allvarligaste fallen, förlorade sin mamma eller pappa i många år, eller för hela livet.

 

När DSM 5 gavs ut år 2013 fanns två nya diagnoser (Child psychological

abuse och Child affected by parental relationship distress (CAPRD),

samt  två gamla diagnoser Parent-child-relational-problem och Induced delusional disorder)

med. Dessa i DSM 5 ingående diagnoser möjliggör för psykologiska/psykiatriska kliniker och

sakkunniga i domstol att identifiera och differentialdiagnostiskt urskilja dem som har drabbats

av föräldraalienation

 

När ICD-11 i juni 2019 gavs ut, fanns i indexdelen både barns oberättigade avvisande av en

förälder (Parental Alienation)  och barns berättigade avvisande av en förälder, t.ex. då de

utnyttjats sexuellt, eller blivit slagna, med. Plötsligt, den 25 februari 2020 ströks båda.

 

De som anser sig skydda barn mot förövare av våld och sexuella övergrepp

har under många år varit skeptiska mot, den skadliga påverkan av  barn som empiriskt

observerats i land efter land. Det handlar om en påverkan av en föräldrapart som som inte

inser, eller inte vill/kan inse att det är de vuxna  som

går isär – och inte barnen som ska separeras från den ena föräldern. Dessa påverkande

föräldrar, som barnen  görs beroende av och allierar sig med, kan

få barnen att tro att den andra föräldern gjort dem illa, vill dem

illa, eller är farlig och en person som inte är bra för dem.

 

Skeptikerna som tror att denna skadliga påverkan av barn som observerats i land efter land,

inte händer, har kallat föräldraalienation för ”junk science”, och spritt ett helt felaktigt

budskap om att det baseras på en idé av en person som talade väl om pedofili och som ville

skapa möjligheter för övergreppande pappor att få fri tillgång till sina barn.

Dessa skeptiker och kritiker försvarar mammor och barn mot det som de ser som mäns,

därmed pappors, sexualiserade våld mot kvinnor och barn. Yrkesutövare i denna skara, skrev

under en protest mot inkluderingen av Parental Alienation och

Estrangement  i ICD-11, som de sände till WHO: ”Collective Memo of Concern to: World

Health Organization.”

 

Efter att WHO låtit det fortsätta att stå som det stod i ICD-11 i juni 2019, ser det

nu ut som WHO, från och med den 25 februari 2020, har givit efter för påtryckningar från

dessa  skeptiker och kritiker mot det som är empiriskt, och också vetenskapligt, belagt,

nämligen att barn grundlöst efter kraftig påverkan, oftast i kombination med fysiskt avskiljande,

utan ambivalens avvisar en tidigare älskad mamma eller pappa – till stor skada för dem själva.

 

Sekretariatet  för WHO:s ”Medical Scientific Advisory Committee” publicerade sitt

tillkännagivande om att de strukit både Parental Alienation och Estrangement från sitt index

den 25 februari 2020.

I förklaringen till detta argumenteras att Parental Alienation huvudsakligen är en term som

används i  juridiska sammanhang, i samband med vårdnadstvister, och inte en term använd

inom hälsovården.

Detta är grovt felaktigt. Det går att förstå hur fel det är bara genom att lista ett stort antal artiklar

om föräldraalienation från väl ansedda och högt rankade tidskrifter inom psykologi, psykiatri

och medicin från ett stort antal länder (se ompa.se). Näraliggande språkligt, är den till svenska

översatta artikeln av den tyske psykiatern Wilfrid von Boch Galhau (2018). ”Föräldraalienation –

en  allvarlig form av psykisk misshandel,”  Neuropsychiatrie (2018)  32:133-148. och artikeln

”Foreldrefremmedgjørelse som helserisiko” den 22 mars 2019 i Tidskriftet. Den Norske

Legeforening av professorerna Eivind Meland, Frode Thuen samt undertecknad.

 

Tidskriftet. Den Norske Legeforening 22 mars 2019.

Foreldrefremmedgjøring som helserisiko

Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren, Frode Thuen

Foreldrefremmedgjøring er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i rettspleie. Hva er det, hvorfor er det vanskelig å erkjenne og hvordan kan det håndteres?

Illustrasjon: Espen Friberg

 

Diagnoserna Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, och ”Child Maltreatment”, används,

liksom Parental Alienation/föräldraalienation, i både juridiska och i kliniska sammanhang. Ingen

har kommit på idén att föreslå att PTSD och Child maltreatment” ska strykas ur ICD, på

grund av denna dubbla användning.

 

Vi som arbetar med och forskar om hur barn behandlas illa, och också

får sina mänskliga rättigheter till familjeliv och till bibehållen identiet kränkta då den ena

föräldern tar kontrollen över barnen och utesluter den andra föräldern, utan grund i att det

föreligger ett sakligt och opartiskt utrett skyddsbehov, är överens om att

föräldraalienation bör betraktas som psykisk barnmisshandel, dvs. en form av ”Child

Maltreatment”.

 

Nedanstående  utdrag från Edward kruks blog kan ses som en illustration till denna samsyn:

Edward Kruk Ph.D.

Co-Parenting After Divorce

PARENTAL ALIENATION

Parental Alienation as Child Abuse and Family Violence

A form of emotional aggression and intimate terrorism.

Posted Jan 10, 2019

Two new articles—“Parental Alienating Behaviors: An Unacknowledged Form of Family Violence” (Harman, Kruk, & Hines, 2018), appearing in Psychological Bulletin, and “Parental Alienation as a Form of Emotional Child Abuse: Current State of Knowledge and Future Directions for Research” (Kruk, 2018), appearing in the Family Science Review—have sought to shed light on the latest research pertaining to parental alienation as child abuse and family violence, and as a form of human emotional aggression.

 

Child Maltreatment är en diagnos i både DSM 5 och i ICD-11. Där bör Parental

Alienation/föräldraalienation inkluderas så att  barn som behandlas illa, och påverkas

att utan sakligt och opartiskt utredd grund i vanvård, misshandel eller övergrepp avskiljs från

en förälder och påverkas att själv avvisa denna mamma eller pappa, äntligen kan

uppmärksammas och börja få adekvat hjälp.

Utdrag ur några svenska hovrättsdomar där betydelsen av barnens rätt till båda sina föräldrar varit avgörande

NÅGRA SVENSKA HOVRÄTTSDOMAR  i vilka barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar haft avgörande betydelse

Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog 2020-02-18

Tyvärr har mig veterligt än så länge inte en mamma som visat insikt om att barnet behöver nära och god kontakt med båda sina föräldrar hittills tillerkänts ensam vårdnad. Sådana mammor finns, och jag hoppas att också sådana domar snart skall komma.

 

GÖTA HOVRÄTTS DOM

2015-06-1

T 199-14, sid 4:

”Att särskild hänsyn ska tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda

föräldrarna innebär att domstolen ska göra en bedömning av bl.a. vem av föräldrarna

som fortsättningsvis bäst kan främja barnets umgänge med den andra föräldern vilket

ska vägas mot den s.k. kontinuitetsprincipen. Detta innebär att domstolen måste väga

barnets behov av en nära och god relation med båda föräldrarna mot barnets behov av

kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro.

 

De omställningsproblem m.m. som en överflyttning av barnet för med sig kan vara ett pris

som är värt att betala för att få till stånd en fungerande relation med båda föräldrarna. Detta

gäller inte minst i ett längre perspektiv. Det måste prövas i varje enskilt fall vilken lösning som

är bäst för barnet.

Ett allt för stort hänsynstagande till kontinuiteten kan få till följd att barnets möjlighet

till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar begränsas på ett för barnet negativt

sätt.

 

Det sagda talar för att större vikt bör fästas vid förhållandet att barnet ska ha en

nära och god kontakt med båda föräldrarna än vid kontinuitetsprincipen. (jfr Sjösten,

Vårdnad, boende och umgänge, 4:e upplagan, utgivningsår 2014, s. 76).”

 

 

 

SVEA HOVRÄTTS DOM

2019-02-01

Mål nr T 11396-17

 

”Det är hovrättens uppfattning att en överflyttning av vårdnaden

till pappan på sikt kommer att ge barnen förutsättningar till en

god och nära relation till båda sina föräldrar. (…)

 

I detta fall bedömer hovrätten att sönerna inledningsvis bör

få en period då de enbart är med pappan, för att de ska ges

tillfälle att återknyta till sin pappa utan risk för att hamna i

en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Under den första tiden

efter att de har flyttat hem till pappan bör därför inget umgänge

med mamman äga rum. ”

 

Sid 10:

”Vid bedömningen av vem av parterna som ska anförtros ensam vårdnad om barnen är

det av stor betydelse vem av dem som har bäst förutsättningar att verka för det ovan

nämnda målet för barnens boende. Utredningen visar att pojkarna själva har

uttryckt att de inte vill träffa sin pappa. Barnen har dock ännu inte uppnått sådan

ålder och mognad att deras vilja kan tillmätas en avgörande betydelse i frågan.

Hovrätten konstaterar att såväl mamman som pappan har förutsättningar

att vara lämpliga omsorgspersoner för barnen.

 

Det står dock klart att mamman

genom sitt agerande aktivt och på ett för barnen skadligt sätt motarbetar deras rätt och

möjlighet till en god relation med sin pappa. Detta är, oaktat vad som tidigare må ha

förevarit i familjen, mycket allvarligt.

 

Bedömningen av vad som är bäst för ett barn ska

göras med beaktande av deras behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Enligt hovrätten är pappan den av parterna som har bäst förutsättningar att

tillgodose det behovet. Han är lämplig som vårdnadshavare. Det är därför mest

förenligt barnens bästa att pappan anförtros ensam vårdnad om dem.”

 

KOMMENTAR

Värt att notera är att vår mänskliga hjärna enligt neurologer inte är utvecklad för att fatta väl övervägda och sammanvägda beslut förrän vid cirka 25 års ålder. Således går det inte att överlåta ett vuxenbeslut om var det är bäst för barnet att bo till ett barn! Barnet kan inte överblicka konsekvenserna v ett sådant beslut.

 

GÖTA HOVRÄTTS DOM

2016-01-28

Mål nr

T 1649-15

 

Sid 5:

”Enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad trygghet och en god

fostran. Rätten till omvårdnad omfattar såväl den fysiska som psykiska omsorgen om

barnet. Med psykisk omsorg avses bl.a. att barnet får omtanke, trygghet och förståelse,

att gränser sätts för barnet och att det får fostran. I barnets rätt till trygghet ligger bl.a.

att få leva i ett stabilt förhållande och att ha någon att lita på. Av 6 kap. 2 §

föräldrabalken framgår att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för

barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets grundläggande rättigheter

enligt 1 § blir tillgodosedda.”

 

Sid 6:

”Efter att dottern under närmare fyra månader varit placerad på

utredningshemmet X-villan, växelvis tillsammans med sin mamma och

sin pappa, flyttade hon permanent till pappan i augusti 2014. Hon har

härefter haft ett mycket begränsat umgänge med mamman. Frånsett några tillfällen i

oktober och november 2015 har umgänget skett med umgängesstöd. Utredningen i

målet visar att det har skett en påtaglig förbättring av barnets situation sedan hon

flyttade till pappan. Hon har utvecklats på ett åldersadekvat sätt, hon

fungerar bra i skolan, hon har avbrutit all medicinering och vårdkontakterna synes helt

ha upphört. Till skillnad från tidigare har hon börjat delta i gymnastik och

fritidsaktiviteter och hon har även slutat med specialanpassad kost.”

 

Sid 8:

”Enligt hovrättens mening visar utredningen entydigt att mamman har en skadlig

inverkan på barnets hälsa och utveckling och att hon saknar förmåga att tillgodose

barnets grundläggande behov av omvårdnad och trygghet. Hon kan mot den bakgrunden

inte anses lämplig som vårdnadshavare för dottern. När det gäller pappans

föräldraförmåga har det däremot inte framkommit någon omständighet som tyder på

att han skulle vara olämplig som vårdnadshavare. Det får därför anses vara bäst för

barnet att vårdnaden om henne tillkommer honom ensam.”

 

 

 

SVEA HOVRÄTTS DOM

2013-12-13

T 9543-12

Sid 5:

” Mamman har gjort gällande att pappan utsätter barnet för psykisk och

fysisk misshandel, något som han helt förnekat.”

Sid 6:

” Det framstår också som svårförståeligt att mamman träffar en

överenskommelse år 2010 om att barnet ska vara med pappan halva tiden, om hon

själv varit övertygad om att barnet utsatts för fysiskt våld eller psykiska övergrepp av

honom.

Sammantaget menar hovrätten att det inte framkommit omständigheter som medför att

det kan bedömas föreligga en konkret risk för att barnet utsätts för övergrepp eller annars

far illa hos pappan.”

 

Sid 8f:

Hovrätten noterar att pappan i hovrätten redogjort för att han vill lösa

resefrågan så att ena föräldern har passet och den andra har ett id-kort som möjliggör

resor inom EU och att han vill att barnet  har en egen mobiltelefon så att hon har möjlighet

att nå sina föräldrar när hon vill. Han har förklarat sig vara beredd att underteckna en

fullmakt för mamman som ger henne rätt till information från skola,

sjukvård, sociala myndigheter och polis samt möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder

vid sjukdom och att hämta ut medicin. Mamman har inte framstått som lika

samarbetsvillig eller villig att hitta lösningar som kan förbättra samarbetet och därmed

barnets situation.

 

Mot denna bakgrund och med beaktande av de allvarliga uppgifter som framkommit

bl.a. i vårdnadsutredningen om vikten av ett förbättrat samarbete för att undvika att barnet

tar skada, finner hovrätten att det ligger i barnets intresse att vårdnaden flyttas över till

pappan.”

 

 

 

 

SVEA HOVRÄTTS DOM

2012-07-06

T 3301-12

 

Ur referatet av mammans uppgifter

”Hon har inte svartmålat NN (förnamnet på pappan) inför barnen

utan de har själva sett hur han har agerat och bildat sig

en egen uppfattning. Om hon far ensam vårdnad om barnen kommer hon att upprätta

en fullmakt så att NN kan få information om skola och dylikt. Det kommer att bli

enklare att fa barnen att vilja träffa NN om de flyttar till USA eftersom de då

kommer att ha fått det som de vill.

 

Hon tror inte att hon har fått något meddelande från

NN angående sommarumgänget. Sedan tingsrättens dom

har det inte funnits någon kommunikation dem emellan.”

 

Sid 8 f:

De tre barnen har gett uttryck för att de inte vill träffa sin pappa. Som

tingsrätten har konstaterat ska rätten i och för sig ta hänsyn till ett barns vilja med

beaktande av barnets ålder och mognad.

 

Ett barns uttryckta vilja kan dock inte utan vidare vara avgörande

om omständigheterna är sådana att det inte kan uteslutas att

barnet på ett eller annat sätt utsatts for negativ påverkan.

Vid bedömningen av vilken vikt som ska läggas vid barnens vilja

måste således förhållandena under vilka barnen

gett uttryck for viljan vägas in.

 

Som anförts ovan har barnen dragits in i föräldrarnas

konflikt och, enligt hovrättens uppfattning, har de också

kommit att påverkas av mammans negativa inställning till pappan.

 

Barnens vilja, som den kommit till uttryck, kan under dessa förhållanden inte få någon avgörande betydelse.

Enligt hovrätten står det klart att dessa tre barn, som de allra flesta barn, har

behov av en nära och god kontakt även med den förälder som de inte bor tillsammans

med. Sedan tingsrättens dom har något umgänge inte ägt rum och det är därför för

barnens skull angeläget att ett umgänge kommer igång så snart som möjligt.”

 

HOVRATTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar punkterna l – 5 i tingsrättens dom och bestämmer följande.

 1. Vårdnaden om parternas gemensamma barn, ska tillkomma parterna gemensamt.
 1. Barnen ska bo stadigvarande hos mamman.
 2. Barnen ska ha rätt till ett /detaljangivet/ omfattande umgänge med pappan.

 

 

SVEA HOVRÄTTS DOM

2012-04-04

T 9210-11

Sid 4f:

”Hovrätten är övertygad om att båda föräldrarna kan ge flickorna kärlek och en god omvårdnad. Barnen har nu i nästan fem år bott i XX tillsammans med mamman och allt tyder på att flickorna funnit sig väl till rätta i den miljön. Det talar starkt för att barnen ska få bo kvar där.

Men för att bedöma vem av föräldrarna som är bäst

lämpad att ha barnen boende hos sig, är det också av betydelse vilken förmåga

föräldrarna har att se till att barnen får träffa den förälder de inte bor hos. En viktig

utgångspunkt i bedömningen är alltså att barn har rätt till båda sina föräldrar.

Flera gånger har domstolarna bestämt om umgänge mellan flickorna och deras pappa.

Trots detta har umgänge kunnat realiseras vid ytterst få tillfällen.

 

Psykologen Lena Hellblom Sjögren, som gått igenom en stor mängd skriftligt material och även tagit del av material som hovrätten inte har tillgång till, har påpekat att barnen i början av det kronologiska materialet med start år 2007 inte har några negativa kommentarer om sin pappa, tvärtom pratar de om en glad och busig pappa. Efter en tid börjar flickorna prata

om sin pappa på ett negativt sätt, detta trots att de inte träffat honom mer än någon

enstaka gång och detta i andras närvaro. Lena Hellblom Sjögren har haft en längre

beskrivning av detta men enligt henne är det tydligt att barnen har påverkats av sin

mamma till att på olika sätt ta avstånd från sin pappa.

 

Hovrättens intryck av att Lena Hellblom Sjögrens bedömning har skäl för sig förstärks

av de videoinspelningar som skett av de tre misslyckade hämtningarna av barnen för

umgänge i maj och juni 2009. Filmerna visar två hysteriska barn. Inspelningarna har

gjorts av bekanta till mamman och på inrådan av socialförvaltningen i XX

kommun. Det är enligt hovrätten självklart att redan inspelningarna i sig stressar

barnen men det är också mycket påtagligt att mamman inte gör något för att hjälpa

barnen och avdramatisera pappans ankomst.

 

Att barnen påverkas av sin mamma stöds även av vad som hände efter det lyckade

umgänget den 3 augusti 2011. Enligt rapport från umgängesstödjaren var båda barnen

glada över att få träffa sin pappa. Tanken var att barnen och pappan skulle

träffas även den 4 augusti men i samtal mellan familjerätten och mamman den dagen

har hon sagt att barnen var ledsna på kvällen efter umgänget och att de inte ville träffa

pappan eftersom han dagen innan hade sagt att de ska bo hos honom. Av

rapporten framgår att umgängesstödjaren som var tillsammans med barnen den

3 augusti inte har hört pappan säga detta, vilket enligt hovrätten tyder på att

det snarare är något som inträffat hemma hos barnen som gjort att de ändrat inställning

till att träffa pappan igen.”

 

Sid 7f:

”Om barnen även i fortsättningen bor hos sin mamma befarar hovrätten att de helt

kommer att förlora kontakten med pappan. Hovrättens prövning innebär

alltså i realiteten den sista möjligheten för döttrarna att få behålla sin pappa. En

flytt till X-by innebär naturligtvis ett påfrestande och smärtsamt uppbrott från

XX och kommer att kräva en stor insats och mycket tålamod från pappan och även från

barnens anhöriga i X-by. Det kan också behövas olika

stödinsatser från X kommun. De uppgifter som VV från kommunen

har lämnat pekar på att kommunen har goda möjligheter att bidra med detta.

Vid en slutlig sammanvägning av omständigheterna finner hovrätten att det bästa för

barnen är att de bor hos pappan eftersom de då kommer att få tillgång

till två föräldrar.

 

Vårdnaden

Barnen ska alltså bo hos pappan. Mamman har i det läget inget

yrkande om gemensam vårdnad. Parternas problem att samarbeta innebär också att det

är olämpligt med gemensam vårdnad. Det betyder att pappan ska ha ensam

vårdnad om barnen.

Hovrätten utgår från att pappan ändå kommer att ge mamman full insyn i

barnens tillvaro och information om deras utveckling och skolgång m.m.

 

Umgänget mellan barnen och deras mamma

Pappan har godtagit mammans yrkande om umgänge mellan henne och

barnen men enligt pappan bör det första umgängestillfället ske först efter två

månader efter hovrättens dom, detta för att ge barnen möjlighet att vänja sig vid

boendet i X-by.”

 

 

 

 

Steven Miller: Lecture from the PASG 2018 Conference in Stockholm

HOW CAN—AND SHOULD— PROFESSIONALS ACCURATELY DISTINGUISH BETWEEN ALIENATION AND ESTRANGEMENT?

Steven G. Miller, M.D.

PASG INTERNATIONAL CONFERENCE Stockholm, Sweden
Friday, August 24, 2018

© 2018 The Massachusetts Medical Education Group, LLC.

GOALS AND OBJECTIVES § To raise consciousness!

§ To propose a clinical model with specific criteria to distinguish between alienation and estrangement.

• This combines elements of a medical model with a family systems approach.

§ To review some basic concepts.

QUESTION
What does evidence-based practice mean? ANSWER

QUESTION
What does evidence-based practice mean? ANSWER

It means that clinicians should use the best available evidence

BEWARE SPECIOUS ARGUMENTS!

§ NONSENSE CONTROVERSIES—ABSOLUTELY FALSE!

 • There’s no such thing as PA—it doesn’t exist!
 • It’s just a theory!
 • Experts can’t even agree on a definition!
 • It is not supported by empirical evidence!
 • Gardner was a [fill in false allegation]!
  § PSEUDO-CONTROVERSIES—FALSE OR NO RELEVANCE!
 • It’s not a syndrome!
 • It’s not in the DSM-5!
 • Most cases are hybrids.
 • The research is of poor or questionable quality!
 • It’s not admissible in court!

Many people
who claim to go by the book have never read the book or even know which book

”Cases of severe alienation are likely to be highly counterintuitive. Clinicians who attempt to manage them without adequate skills are likely to find themselves presiding over a cascade of clinical and psychosocial disasters.”

Miller, Steven G. (Chapter 2). Clinical Reasoning and Decision-making in Cases of Child Alignment. Page 11.

Edited by
Baker and Sauber, 2013

THE HIGH CONFLICT MODEL

 • §  Assumes that both parents are significantly responsible for the family dynamics.
 • §  Fails to properly consider the possibility that one party is an aggressor and the other is in defense mode, trying to manage a horrific family crisis.
 • §  Entails multiple severe cognitive errors, e.g., stereotyping errors.
 • §  From both clinical and legal perspectives, use of the High Conflict Model in a case of parental alienation is a recipe for disaster.

HIGH CONFLICT MODEL

Edited by Lorandos, Bernet and Sauber, 2013

 

Sir William Osler 1849-1919

“Medicine is a science of uncertainty and an art of probability.”

”We balance probabilities and choose the most likely.”

Sherlock Holmes

The Hound of the Baskervilles 1902

 

PROPOSED CLINICAL CRITERIA TO DISTINGUISH ALIENATION FROM ESTRANGEMENT

BUT FIRST …

IMPORTANT NOTES

§ These criteria are for experienced mental health clinicians who have a sophisticated understanding of certain advanced clinical concepts.

§ The criteria are intended to inform clinical judgment—not to replace it.

§ They assume the clinician or forensic evaluator will employ sound clinical judgment based on the scientific method.

§ This model assumes the clinician has a sophisticated understanding of certain clinical concepts. For example:

 • How to weight and combine clinical findings to rule in, or rule out, a clinical hypothesis.
 • How to employ the laws of conditional probability for clinical problem-solving and decision-making.
 • How to conduct a proper causation analysis.
  § This latter point has major implications with respect to the “hybrid hypothesis.”§ These criteria do not necessarily provide final or definitive answers. Rather, they help to determine the most rational conclusions given the available evidence.

 

THE SIMPLE ODDS FORM OF BAYES’ THEOREM

Posterior (Final) Odds =
Prior (Initial) Odds x Weight of Evidence

 • §  This tells us what to believe—what is the most logical and rational conclusion—given the evidence.
 • §  It permits us to continuously update our belief in a hypothesis as new evidence becomes available.
 • §  It can be used in sequence for each piece of evidence (assuming that each piece of evidence has conditional independence).

 

ACCURACY OF A DIAGNOSTIC TEST: KEY POINTS

§ SENSITIVITY
• TRUE POSITIVE RATE =

The detection rate § SPECIFICITY

• TRUE NEGATIVE RATE =
100 minus the false positive rate

§ POSITIVE LIKELIHOOD RATIO (LR+)
• Used if test is (+) or evidence is present

§ NEGATIVE LIKELIHOOD RATIO (LR–)
• Used if test is (–) or evidence is absent

 

CLINICAL DECISION RULES (CDRs)

§ CDRs have become very important in medicine.

 • Concept: ELEGANT SIMPLICITY!
 • Examples: Ottawa Ankle Rules; Wells’ Criteria
 • §  Although we do not yet have a CDR to distinguish alienation from estrangement, this model is quite similar to a CDR.
 • §  Beware the Two Deadly Ds!

• Too much information (TMI) tends to:

ü Dilute the message
ü Distract the audience (reader, listener, etc.)

 

 

PROPOSED CLINICAL CRITERIA TO DISTINGUISH ALIENATION FROM ESTRANGEMENT

§ TWO CRITERIA FOR THE CHILD *

 • Child Criterion 1 (CC1)
 • Child Criterion 2 (CC2)§ TWO CRITERIA FOR THE FAVORED PARENT
 • Favored Parent Criterion 1 (FPC1)
 • Favored Parent Criterion 2 (FPC2) 

  § TWO CRITERIA FOR THE REJECTED PARENT

 • Rejected Parent Criterion 1 (RPC1)
 • Rejected Parent Criterion 2 (RPC2)* The child criteria must be used individually for each child.

§ CHILD CRITERIA

 • Child Criterion 1 (CC1)s CC1-A, or s CC1-B, or s CC1-C
 • Child Criterion 2 (CC2)
  § FAVORED PARENT CRITERIA

 

Three levels based on severity

• Favored Parent Criterion 1 (FPC1) s FPC1-A, or

s FPC1-B, or

Three levels based on severity

s FPC1-C
• Favored Parent Criterion 2 (FPC2)

 

§ REJECTED PARENT CRITERIA

 • Rejected Parent Criterion 1 (RPC1)
 • Rejected Parent Criterion 2 (RPC2)

THE CHILD CRITERIA

THE EIGHT MANIFESTATIONS (In Original Form)

§ A campaign of denigration.
§ Weak, frivolous or absurd reasons for the rejection. § Lack of ambivalence.
§ ”Independent thinker” phenomenon.
§ Reflexive support of the alienating parent.
§ Absence of guilt.
§ Borrowed scenarios.
§ Rejection of friends and extended family.

CHILD CRITERION 1 (CC1): The child manifests unreasonable negative beliefs, feelings and/or behaviors about the rejected parent that are significantly disproportionate to the child’s actual experience with that parent AND there is a pattern of denigration for which the child provides weak, trivial, frivolous or absurd reasons.

These are considered the ”core findings” of alienation. To make a determination of alienation, the child MUST meet CC1—in other words, CC1 is MANDATORY.

If the above core findings are present, then determine which of one the following sub-criteria best fits the child’s clinical presentation with respect to SEVERITY (select only one):

CC1-A: The child manifests the above ”core findings”; OR

CC1-B: In addition to having the core findings in CC1-A, the child expresses beliefs about the parents that suggest pathological splitting. Examples include: a marked lack of ambivalence about the parents; reflexive support for the favored parent in almost every conflict or situation; portraying one parent as ”all good” and the other as ”all bad”; or, despite evidence to the contrary, denying positive experiences with the rejected parent in the past;

OR

CC1-C: In addition to having the core findings of CC1-A, and the pathological splitting required for CC1-B, the child engages in unwarranted cruel or unkind treatment of the rejected parent AND displays little or no guilt or remorse regarding that mistreatment.

CHILD CRITERION 2 (CC2): The child’s use of language suggests that the child’s beliefs and feelings have been unduly influenced by the favored parent. This may be indicated by the content, choice of words, syntax, cadence, inflection, or other parameters.

For example, the child relates incidents, expresses opinions, or criticizes the rejected parent in a way that is not plausible, or not credible, and that closely resembles the beliefs, feelings attitudes, or experiences of the favored parent.

In addition, the child may claim that these negative views and beliefs are his or her own in a way that is not plausible or credible.

THE FAVORED PARENT CRITERIA

THE 17 STRATEGIES OR BEHAVIORS (Divided into Six Groups)

§ Badmouthing
§ Limiting contact
§ Erasing of memories

§ Undermining trust
§ Undermining authority

§ Undermining love

NOTE TRIAD RE UNDERMINING

 

FAVORED PARENT CRITERION 1 (FPC1): The favored parent, without a valid reason, either consciously or unconsciously, has exhibited one or more alienating behaviors, or has employed one or more alienation strategies, that are potentially damaging to the child’s relationship with the other parent.

Such behaviors include but are not limited to: badmouthing; limiting contact; disrupting communication; interrupting visits; undermining authority; withholding love; withholding information; suggesting the other parent does not love the child; suggesting the other parent is dangerous; encouraging the child to denigrate or disrespect the other parent; or enabling the child to minimize contact with the other parent.

If any of the above alienation behaviors are present, one must then categorize FPC1 based on SEVERITY as described on the following slide.

Next, grade FPC1 for SEVERITY (selected only one):

FPC1-A: There is mild alienating behavior with respect to the number and/or intensity of the behaviors;

OR

OR

FPC1-B: There is moderate alienating behavior with respect to the number and/or intensity of the behaviors;

FPC1-C: There is severe alienating behavior with respect to the number and/or intensity of the behaviors.

FAVORED PARENT CRITERION 2 (FPC2): The favored parent has intentionally provided information to a professional involved in the case that is substantially inaccurate or misleading.

Furthermore, any intentional misrepresentation must be directly relevant to the case, for example, false allegations of abuse or neglect, or false statements regarding the family’s history or present situation.

Comment From Previous Conference

“[Dr. Miller] improperly stressed parental lying as a

significant variable in assessing alienation. Mental health

professionals have no expertise in assessing lying and

would not be permitted to testify to same in court.”

Comment by a workshop participant regarding a presentation on how to assess the probability of parental alienation using criteria that focus on the ”8 manifestations,” the “17 strategies,” and the presence or absence of intentional misrepresentations by the respective parents.

 

THE REJECTED PARENT CRITERIA

REJECTED PARENT CRITERION 1 (RPC1): The rejected parent has NOT treated the child in a way that is genuinely abusive or significantly neglectful, and has NOT engaged in markedly deficient parenting. In other words, there is an absence of bona fide abuse or severe neglect.

That is, any negative behavior by the rejected parent must NOT be clinically-significant and must NOT be causally-connected to the child’s negative beliefs, feelings, or behaviors.

Notes:

 • §  This criterion is positive if the above findings are absent!
 • §  This might be confusing at first, but it is logical. If the rejected parent has not been abusive or neglectful, and has not engaged in markedly deficient parenting, that supports a determination of alienation, rather than estrangement!

 

REJECTED PARENT CRITERION 2 (RPC2): The rejected parent has NOT intentionally provided relevant information to a professional involved in the case that is substantially inaccurate or misleading.

If the parent has engaged in any intentional misrepresentation, it must NOT be directly relevant to the case. In particular, there must be NO false allegations of abuse or neglect, and NO substantially inaccurate or misleading statements regarding the family’s history or present situation.

Notes:

§ This criterion is positive if the above findings are absent!

§ As with RPC1, this is logical. If the rejected parent has not lied—but, rather, has been truthful—that supports a determination of alienation, not estrangement!

 

”In solving a problem of this sort,
the grand thing is to be able to reason backward. That is a very useful accomplishment,
and a very easy one,
but people do not practise it much.”

Sherlock Holmes
A Study in Scarlet, 1887

 

”My dear Watson, you as a medical man are continually gaining light as to the tendencies of a child by the study of the parents. Don’t you see that the converse is equally valid? I have frequently gained my first real insight into the character of parents by studying their children.”

Sherlock Holmes The Adventure of the Copper Beeches 1892

JUDGES UNDERSTAND THIS! SO DO SCIENTISTS!

DISCOVERY OF NEPTUNE 1846

 

ASSUMPTIONS

1. There is conditional independence between criteria.

 • Note that conditional independence (CI) is not the same as absolute or unconditional independence.
 • Loosely speaking, CI means the evidence is independent except for the effects of alienation.
 • 2. The estimated sensitivities and specificities are reasonably accurate.
 • They reflect an expert consensus opinion.
 • Although carefully-considered, these assumptionshave not been validated in a clinical trial.
 • HOWEVER, regarding sensitivity and specificity, great precision is NOT required.

Table 1. Estimated Sensitivities, Specificities and Likelihood Ratios

Criteria

Sensitivity

Specificity

Likelihood Ratio

True Positive Rate

True Negative Rate

Positive LR = TP/FP (Test is +)

Negative LR = FN/TN (Test is –)

Aligned Child

CC1

Either

CC1-A

95

94

15.83

0.05

or

CC1-B

90

95

18.00

0.11

or

CC1-C

85

96

21.25

0.16

CC2

80

90

08.00

0.22

Favored Parent

FPC1

Either

FP1-A

95

50

01.90

0.10

or

FP1-B

90

90

09.00

0.11

or

FP1-C

20

99

20.00

0.81

FPC2

75

75

03.00

0.33

Rejected Parent

RPC1

90

90

09.00

0.11

RPC2

75

75

03.00

0.33

EXAMPLE OF A SENSITIVITY ANALYSIS Calculations for 6 pieces of evidence each of which

has a sensitivity and a specificity of 75% (so positive LR = 3)

Posterior Probabilities (in Table)
for Various Prior Probabilities (Top Row)

5%

10%

30%

50%

70%

90%

95%

E1

13.64

25.00

56.25

75.00

87.50

96.43

98.28

E2

32.14

50.00

79.41

90.00

95.45

98.78

99.42

E3

58.70

75.00

92.01

96.43

98.44

99.59

99.81

E4

81.00

90.00

97.20

98.78

99.47

99.86

99.94

E5

92.75

96.43

99.05

99.60

99.82

99.95

99.98

E6

97.46

98.78

99.68

99.86

99.94

99.98

99.99

(All calculations were done to 5 decimal places and then rounded.)

What clinical insights does this provide?

Posterior Probabilities (in Table)
for Various Prior Probabilities (Top Row)

5%

10%

30%

50%

70%

90%

95%

E1

13.64

25.00

56.25

75.00

87.50

96.43

98.28

E2

32.14

50.00

79.41

90.00

95.45

98.78

99.42

E3

58.70

75.00

92.01

96.43

98.44

99.59

99.81

E4

81.00

90.00

97.20

98.78

99.47

99.86

99.94

E5

92.75

96.43

99.05

99.60

99.82

99.95

99.98

E6

97.46

98.78

99.68

99.86

99.94

99.98

99.99

Clinical Insights:
§ An LR(+) of 3 is generally considered weak evidence. § But 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 729, so the total LR(+) = 729. § So six pieces of weak evidence = very strong evidence! § But only if there is conditional independence!

RECALL THAT THIS MODEL EMPLOYS SIX (6) CRITERIA, EACH OF WHICH HAS CONDITIONAL INDEPENDENCE.

§ Two criteria for the child

 • Child Criterion 1 (CC1)
 • Child Criterion 2 (CC2)§ Two criteria for the favored parent
 • Favored Parent Criterion 1 (FPC1)
 • Favored Parent Criterion 2 (FPC2)§ Two criteria for the rejected parent
 • Rejected Parent Criterion 1 (RPC1)
 • Rejected Parent Criterion 2 (RPC2)

OTHER USEFUL INDICATORS

§ There was a previously-good or normal baseline relationship between the child and the parent.

• Under this model, that is a PRE-REQUISITE.

 • §  The child denies or downplays positive memories of therejected parent (”erasing of positive memories”).
 • §  The person’s affect (either parent’s or child’s) is inconsistent or incongruous with the verbal content.
 • §  Signs of pathological enmeshment: • Infantilization.
  • Adultification.
  • Parentification.

§ Over-empowerment

 • Especially if extreme or severe.
 • Ask: Who is doing the over-empowering?§ Boundary violations
 • Especially if extreme or severe.
 • Ask: Who is violating whose boundaries?§ Extreme or bizarre behavior
 • Look for ”extreme extremism.”
 • Ask: Is this normal—not just common—behavior?ü The above triad—sometimes called THE BIG THREE— should be applied to each member of the family.

  ü These three variables can be used for both children and parents.

Figure 1. Master Algorithm for the Alienation Criteria

1. The alienation criteria apply only to cases in which a child is strongly aligned with one parent and has rejected the other.

2. To determine the post-test (or, more generally, the posterior) probability of alienation, one must first determine or estimate the pre- test (or, more generally, the prior) probably of alienation. One can never use any diagnostic test or clinical finding to determine a post- test probably unless one knows or estimates the pre-test probability.

3. These criteria do not necessarily provide the actual post-test probability of alienation; rather, they update the pre-test probability to a post-test probability given the evidence under consideration!

So this is not a “cookbook” !!!

 

USE YOUR INSTRUMENTS! TRUST YOUR INSTRUMENTS!

PROTOTYPE CASES WITH BAYESIAN ANALYSES

FAMILY 1
Meets all 6 criteria using CC1-A and FPC1-A

Table 2.1. Calculations for a family that meets all 6 criteria with CC1-A and FPC1-A

Criteria

LR

Posterior Probabilities of Alienation (Body of Chart) for Various Prior Probabilities (Top Row)

+

1%

5%

10%

30%

50%

70%

90%

95%

99%

Aligned Child

CC1

Either

CC1-A

l

13.79

45.45

63.76

87.16

94.06

97.36

99.30

99.67

99.94

or

CC1-B

or

CC1-C

CC2

l

56.13

86.96

93.37

98.19

99.22

99.66

99.91

99.96

99.99

Favored Parent

FPC1

Either

FP1-A

l

70.85

92.68

96.40

99.04

99.59

99.82

99.95

99.98

100

or

FP1-B

or

FP1-C

FPC2

l

87.94

97.44

98.77

99.68

99.86

99.94

99.98

99.99

100

Rejected Parent

RPC1

l

98.50

99.71

99.86

99.96

99.98

99.99

100

100

100

RPC2

l

99.49

99.90

99.95

99.99

99.99

100

100

100

100

POSTERIOR

99.49

99.90

99.95

99.99

99.99

100

100

100

100

Table 2.2. Calculations for the same family using very low priors

Criteria

LR

Posterior Probabilities of Alienation (Body of Chart) for Various Prior Probabilities (Top Row)

+

0.0001% 1 in 106

0.001%

1 in 100,000

0.01%
1 in 10,000

0.1%
1 in 1,000

1%
1 in 100

Aligned Child

CC1

Either

CC1-A

l

0.002

0.02

0.16

1.56

13.79

or

CC1-B

or

CC1-C

CC2

l

0.013

0.13

1.25

11.25

56.13

Favored Parent

FPC1

Either

FP1-A

l

0.024

0.24

2.35

19.41

70.85

or

FP1-B

or

FP1-C

FPC2

l

0.072

0.72

6.73

41.95

87.94

Rejected Parent

RPC1

l

0.644

6.10

39.39

86.67

98.50

RPC2

l

1.908

16.31

66.10

95.13

99.49

TOTAL

1.91

16.31

66.10

95.13

99.49

FAMILY 2
Meets all 6 criteria using CC1-C and FPC1-C

Table 3.1. Calculations for a family that meets all 6 criteria with CC1-C and FPC1-C

Criteria

LR

Posterior Probabilities of Alienation (Body of Chart) for Various Prior Probabilities (Top Row)

+

1%

5%

10%

30%

50%

70%

90%

95%

99%

Aligned Child

CC1

Either

CC1-A

or

CC1-B

or

CC1-C

l

17.67

52.80

70.25

90.11

95.51

98.02

99.48

99.75

99.95

CC2

l

63.20

89.95

94.97

98.65

99.42

99.75

99.93

99.97

99.99

Favored Parent

FPC1

Either

FP1-A

or

FP1-B

or

FP1-C

l

97.17

99.44

99.74

99.93

99.97

99.99

100

100

100

FP2

l

99.04

99.81

99.91

99.98

99.99

100

100

100

100

Rejected Parent

RPC1

l

99.89

99.98

99.99

100

100

100

100

100

100

RPC2

l

99.96

99.99

100

100

100

100

100

100

100

POSTERIOR

99.96

99.99

100

100

100

100

100

100

100

Table 3.2. Calculations for the same family using very low priors.

Criteria

LR

Posterior Probabilities of Alienation (Body of Chart) for Various Prior Probabilities (Top Row)

+

0.0001% 1 in 106

0.001%

1 in 100,000

0.01%
1 in 10,000

0.1%
1 in 1,000

1%
1 in 100

Aligned Child

CC1

Either

CC1-A

or

CC1-B

or

CC1-C

l

0.002

0.02

0.21

2.08

17.67

CC2

l

0.017

0.17

1.67

14.54

63.20

Favored Parent

FPC1

Either

FP1-A

or

FP1-B

or

FP1-C

l

0.338

3.29

25.37

77.29

97.17

FP2

l

1.008

9.26

50.50

91.08

99.04

Rejected Parent

RPC1

l

8.391

47.87

90.18

98.92

99.89

RPC2

l

21.563

73.37

96.50

99.64

99.96

POSTERIOR

21.56

73.37

96.50

99.64

99.96

HYBRID ALGORITHM

Figure 2. Algorithm for Mixed Alienation and Estrangement

1. To be clinically-significant, any component of estrangement must involve genuine abuse, neglect or markedly deficient parenting—not merely suboptimal parenting—and be severe enough to have caused the rejection in the absence of an alienating parent or other alienator.

2. To be causally-connected, any estrangement component must be temporally-connected to the child’s rejection of the parent.

3. Estrangement behavior by a parent will not necessarily cause a child to reject that parent.

4. If alienation and estrangement are both present, it is important to determine the respective severity and relative contribution of each.

1. To be clinically-significant, any component of estrangement must involve genuine abuse, neglect or markedly deficient parenting—not merely suboptimal parenting—and be severe enough to have caused the rejection in the absence of an alienating parent or other alienator.

2. To be causally-connected, any estrangement component must be temporally-connected to the child’s rejection of the parent.

3. Estrangement behavior by a parent will not necessarily cause a child to reject that parent.

4. If alienation and estrangement are both present, it is important to determine the respective severity and relative contribution of each.

 

”I never guess.
It is a shocking habit— destructive to the logical faculty.”

Sherlock Holmes
The Sign of the Four, 1890

 

Thank You! QUESTIONS?

For a copy of this slide set write to Dr. Steve Miller at: smillermd@aol.com

Mer om avskilda och alienerade barn

Lena Hellblom Sjögen, filosofie dr, legitimerad psykolog 2020-02-02

Hej du som kanske hittar hit!

Beklagar att jag inte hinner med att skriva som jag tänker. En som hinner med och samlat/samlar en mängd värdefulla referenser, länkar samt inlägg om Parental Alienation, är en akademiker som nyligen startat sajten http://www.ompa.se. Detta efter att ha fått personlig inblick i hur hårt både barnen och de vuxna runt barnen drabbas då den ena föräldern inte vill att barnen ska ha kontakt med den andra föräldern, avskiljer barnen från kontakt, binder barnen till sig, och påverkar dem att se denna från dem avskilda föräldern i svart.

Jag vill rekommendera er som vill skaffa er en överblick om vad föräldraalienation är att läsa blogginlägg av Susan Heitler och Edward Kruk på Psychology Today, t.ex. Heitlers inlägg från den 1 februari 2018.

En ny viktig artikel av Richard Warshak är under publicering  i Family Court Review, Volume 57, April 2020: ”Risks and Realities of Working with Alienated Children.”

I april släpps en bok Parental Alienation – Science and Law, av psykologen/advokaten/juris dr Demosthenes Lorandos och professor emeritus i psykiiatri, William Bernet.

 

Boksläppet sker i samband med konferens i Dublin 21-22 april 2020 – För information se Dublin Parental Alienation Conference 2020 – United As ONE.https://parentalalienation.eu/parental-alienation-conferences-2020-dublin-and-derry/conference-handout/

 

15-16 juni, 2020,  är temat ”Parental Alienation, Separation, Alienation and Splitting: Healng Beyond Reunification,” för en konferens i Zagreb som riktar sig till dem som praktiskt arbetar med att hjälpa avskilda barn och deras familjer.

 

Parental Alienation Study Group, PASG, anordnar sin fjärde internationella konferens i Bryssel den 10-11 september., 2020. Protecting Family Ties After Separation, NOW” Prevention is better than cure. That’s the exciting theme of this PASG2020 Conference.Click here to find out more. pasg2020.eu

 

 

10-11 oktober, 2020 är det konferens i  Durham, N.C. : ”International Conference on Helping Courts Understand the Phenomenon of Alienation”. Den anordnas av ”Family Access- Fighting for Children´s Rights” med stöd av ”Steel Partners Foundation.”

 

VÄLKOMMET skulle det vara om någon eller flera av de svenska myndigheter som har barns och familjers hälsa som sina ansvarsområden, t.ex. Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF,  Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Domstolsverket, liksom enheter som BUP, Sveriges Psykologförbund och Familjerättssocionomernas riksförbund, skulle lära sig  om hur det som kallas föräldraalienation skadar barn och familjer, fortbilda medarbetare och utarbeta riktlinjer för bästa bemötande och behandling för olika grader av föräldraalienation, mild, moderat, allvarlig.

I det internationella forskarsamhället ser vi den mest allvarliga formen numera som psykologisk barnmisshandel, se t.ex:

 1. Harman, Kruk, Hines.Parental  alienating behaviors: An unacknowledged form of family violence. Psychological Bulletin 144, 1275-1299.

 

Egenintressen och eskalering MOT barnets bästa intresse

Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog, 2020-01-04

Så här enkelt kan en vårdnadstvist i domstol inledas med ett brev från en advokat.

 

”Ang barnet NN,

Mamma XX har sökt mitt biträde angående vårdnaden beträffande ert gemensamma barn
NN. Jag får därmed tillskriva Dig i anledning av ovan angivna uppdrag.

XX har angett att samarbetet mellan er inte fungerar och att den gemensamma
vårdnaden måste ändras.  Hon begär därav att hon ska få ensam vårdnad om NN.

Vidare mår NN inte bra av det umgänge som är idag. När han ska åka till dig har han ont
i magen och kräks. Han har inte heller mått bra efter det sista höstlovsumgänget och har
varit orolig och rivit sönder sina händer. XX anser det bäst för NN att det
ska vara ett uppehåll i umgänget under en tid för att se om NN:s mående förbättras.

NN kommer därav inte till Dig för umgänge som beslutats.

Jag önskar snarast besked från Dig i anledning av ovan nämnda begäran om en reglering av
vårdnaden och umgänget.  För det fall Du accepterar XX:s  begäran om ensam
vårdnad kan frågan enklast lösas genom att ni båda undertecknar ett avtal som sedan
godkänns av socialnämnden i Z kommun.

För det fall Du inte accepterar min huvudmans begäran måste frågan föras vidare till avgörande i domstol varför jag har XX:s uppdrag att väcka talan vid Y:s  tingsrätt med yrkande om ensam vårdnad.

Svar från dig, eller ditt ombud, önskas snarast, dock senast det och det datumet.
För det fall Du behöver juridisk rådgivning ber jag dig ta kontakt med ett eget ombud.

Med vänlig hälsning

Advokat UU”

 

Kommentar

Brevet skrevs efter att en förälder, som ville ha egen kontroll över barnet, kontaktat, advokaten. Denna advokat skrev sitt brev utan att ha någon annan information än den som denna förälder, givit.

En förälder, mamma, eller pappa, som  motarbetar barnets kontakt med den andra föräldern, trots att denna förälder inte gjort barnet illa, skadar sitt barn. Tyvärr verkar varken advokater eller socialsekreterare förstå att de, då de agerar utifrån en kontrollerande förälders perspektiv, medverkar till att eskalera vårdnadstvisten och till att skada barnet allt djupare.

 

”Twelve Essential Principles of Cognitive Science for Alienated Parents and Their Attorneys”

MUST READ INFO FOR SUNDAY NIGHT’S CALL WITH DR. STEVEN MILLER!! PLEASE RESPOND ASAP!!

Sent to lena Hellblom Sjögren from Elaine Cobb

Family Access – Fighting for Children’s Rights dm-noreply@promote.weebly.com

20:13 (för 24 minuter sedan)

View in Browser
My Logo
Hello everyone,

Listed below are some very important things for you to read and understand before attending Sunday night’s call with Dr. Steven Miller on the topic ”Twelve Essential Principles of Cognitive Science for Alienated Parents and Their Attorneys”.  These calls are extremely important to alienated family members and professionals who work in the field of alienation. On these calls, you receive vast knowledge and support from the top experts in the world regarding alienation. These calls are complimentary and are no charge to anyone. This is a ministry of Family Access – Fighting for Children’s Rights. There are no replays of these calls so please make them a priority. Please read in full to help in having a successful call for all. Thank you!

1. The conference line will open at 7:30 PM EDT. You may call in early to chat with others if you would like. I do ask that you please do not get into a long discussion regarding your situation. I ask that not just a couple of people monopolize the time so all others wishing to speak may have the opportunity to do so. Thank you for your cooperation with this.

2. Listed below is the time zone converter. When using your time zone converter, please use EASTERN STANDARD TIME. We start promptly at 8 PM EDT. If you need to call in late or leave early, that is fine

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

3. Deadline to register for this call is Sunday, January 5th at 5 PM EST. This is a firm deadline!! No responses after 5 PM EST for certain as I am preparing for the call.

4. Please note if you have NOT received the call in info for this call, you are NOT registered. Check now to verify please. The number is changed each month. If you have not been given the new number for this month, you need to ask me now for it or by Sunday at 5 PM EST. 

5. Please make sure you do NOT call in as a blocked number or an 800 number. You MUST call in on the number you have given me upon registering. Any other numbers will not be allowed on this call. Sadly you will be booted from the calls otherwise. We do try to protect our callers. We sometimes get trolls. 

6. If you live in Canada or have T mobile or Metro PCS, you will be charged for the call. We do have 2 other options for you to join us with no charge to you. Please email me asap to get the info.

7. If you wish to skype the call, you need to send me a skype request if you have not already done so already now. Those skyping will also be receiving a skype message tonight from me. You must confirm on skype to that message so we know for sure that you wish to skype this call. If you do not confirm to the skype message, Chester will not skype you for the call. Chester will skype those confirmed at 7:50 PM EST. It will be a one time call so please be available otherwise you will not be able to skype this call. Chester will mute you from this end. Please do not unmute yourself during the call. Thank you much for your help with this.

8. You do NOT have permission to record these calls!  No one has permission to give out this call in information. Everyone must register with me at familyaccessinnc@aol.com

Looking forward to joining you Sunday night!

For our families,

Elaine Cobb