HUR UNDERSÖKA OM BARNETS KONTAKTVÄGRAN MED SIN ENA FÖRÄLDER HAR EN BERÄTTIGAD GRUND?

Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr och legitimerad psykolog 2021-02-04

skadlig föräldrapåverkan vårdnadstvist parental alienation minnespåverkan föräldraalienation

Fem frågor att ställa för att ta reda på om det är fråga om en allvarlig form av PA (enligt den s.k. femfaktormodellen utarbetad av Amy Baker och William Bernet):

1.Avvisar barnet sin ena förälder kategoriskt, dvs. vägrar kontakt?

2.Har barnet tidigare haft ett kärleksfullt förhållande till den förälder de nu helt avvisar kontakt med?

3.Finns det bekräftade uppgifter om att den avvisade föräldern på något allvarligt sätt utsatt barnet för övergrepp eller på annat sätt skadat barnet?

4.Är det dokumenterat att den av barnet favoriserade föräldern använder sig av flera av de 17 så kallade alienationsstrategier som identifierats att en förälder som vill påverka barnet att avvisa den andra föräldern använder sig av?

5.Visar barnet i sitt beteende att barnet är alienerat (uppfyller de flesta av 8 kriterier som identifierats i upprepade undersökningar)?

Goda nog föräldrar ger sina barn både rötter och vingar.

Visdomsord av okänt ursprung

ALIENATIONSSTRATEGIER

17 olika sätt att påverka barnet till att bli avvisande mot den andra föräldern, så kallade alienationsstrategier, som den förälder som tagit kontrollen över barnet, den alienerande föräldern, använder:

◦Talar illa direkt eller indirekt om den andra föräldern

◦Begränsar kontakten med den andra föräldern

◦Lägger sig i barnets kommunikation

◦Lägger sig i den symboliska kommunikationen ◦Hotar med att dra tillbaka sin kärlek

◦Talar om att den andra föräldern är farlig ◦Tvingar barnet att välja mellan föräldrarna

◦ Talar om för barnet att den andra föräldern inte älskar barnet

◦Anförtror sig åt barnet

◦Tvingar barnet att avvisa den andra föräldern

◦Ber barnet spionera på den andra föräldern

◦Ber barnet att hålla saker hemliga för den andra föräldern

◦Kallar den andra föräldern vid förnamn

◦Kallar styvföräldern för ”Mamma” eller ”Pappa”

◦Undanhåller viktig information från den andra föräldern

◦Ändrar barnets namn

◦Underminerar den andra förälderns auktoritet

Källa: 2014. Amy, J.L. Baker, Paul, R. Fine. Co-parenting with a toxic ex: What to do when your ex spouse tries to turn the kids against you.

ALIENATIONSBETEENDEN HOS BARNET

  1. Kraftigt nedvärderande av den avskilda föräldern,

2. Vaga och ofta absurda anledningar för detta nedvärderande,

3. Brist på ambivalens

4.”Oberoende tänkar-fenomenet”, dvs. barnet tror att det är barnets egen vilja att inte ha kontakt

5. Reflexmässigt stöd till den förälder som tagit kontrollen över barnet

6. Hänsynslös behandling av den avskilda föräldern utan ånger eller skuld

7. Närvaro av lånade ord och scenarier,

8. Spridning av fientligheten till den avskilda förälderns hela familj

De åtta manifesterade alienationsbeteendena har sammanförts av läkaren Steven Miller, tidigare på Harvard, till fem kriterier efter förebild i den internationellt använda diagnosmanualen, DSM.

(2013. ”Clinical Reasoning and Decision-Making in Cases of Child Alignment”, sid 36 i 2013. Baker, A. Sauber, J.L. Richard, S. (eds.). Working with alienated children and their families, min övers.).

Vad kan göras för att bryta alieneringen?

1991. Clawar, S.S., Rivlin, B.V. Children held hostage. Dealing with programmedand brainwashed children, American Bar Association,Chicago, Illinois. Ny utgåva baserad på ännu flera familjer som följts,sammanlagt drygt 1000, publicerades 2013.)

Vi fann i vår studie att förändringar i vistelsemiljö och utökad kontakt

med den avvisade föräldern är de mest

lovande vägarna till att ´avprogrammera´ ett barn.

Ju mer kontinuerlig och regelbunden barnets kontakt är med den

alienerande föräldern, desto större är

sannolikheten att alieneringsprocessen fortsätter och att skadorna

hos barnet befästs.” (s.148 ff.).

PA – psykisk ohälsa

Den amerikanske antropologen, professor emeritus Ronald Rohner, som i sex decennier utvecklat IPAR-teorin, Interpersonal Acceptance-Rejection Theory, har i sin senaste sammanfattning, IPARTheory 29 © November, 2019 illustrerat hur många barn som upplevt sig avvisade under sin uppväxt tänker och känner om sig själva, dvs. upplever PSYKISK OHÄLSA, ett folkhälsoproblem, som har samband med PA.

Anses PA vara psykisk barnmisshandel?

◦Forskare och praktiker som sedan många år arbetar med barn och familjer i komplicerade vårdnadsmål där oförsonlig fientlighet så som föräldraalienation, bättre uttryckt på norska: foreldrefientlighet, kan identifieras, är eniga om att detta är en form av psykisk barnmisshandel. ◦(2018. Jennifer J.Harman, Edward Kruk, Denise A. Hines. Parental Alienating Behaviors: An Unacknowledged Form of Family Violence. Psychological Bulletin. Vol. 144. No.12. 1275-1299.)

◦ ◦En översiktlig artikel med titeln  PA(S) – en allvarlig form av psykisk barnmisshandel av den tyske psykiatern Wilfrid von Boch-Galhau, är översatt till svenska.  Artikeln publicerades ursprungligen på tyska i tidskriften Neuropsychiatrie 2018:32:133-148, därefter på engelska i Mental Health and Family Medicine 2018:14:725-739. (Artikeln finns på www.ompa.se och på www.avskildabarn.se)

Barn behöver kärlek från sina båda föräldrar för att må bra

◦Det finns inte något som är viktigare för ett barn än att få kärlek och bekräftelse från båda sina föräldrar, förutsatt att dessa är goda nog. Det gäller i ett globalt perspektiv, se en meta-analys av ett 60-tal tillförlitliga undersökningar om barns välbefinnande och utveckling.(2012. Khaleque, A., Rohner, RP. Transnational relations between perceived parental acceptance and personality dispositions of children and adults: a meta-analytic review.)

◦ Se också Ronald Rohners TEDxUCONN talk “They Love Me, They Love Me Not— And Why It Matters” at www.youtube.com/watch?v=6ePXxeGrfvQ

◦Baserat på flera decenniers forskning har Ronald Rohner utvecklat ett påståendeschema som på ett tillförlitligt och giltigt sätt mäter barns egen upplevelse av sina båda föräldrars betende. Detta, nu också i Sverige validerade, mätinstrument, PARQ-Child (Parental Acceptance Rejection Questionnaire) har i en undersökning visat sig ge ett entydigt utslag: de alienerade barnen skattade sin avvisade förälder oerhört negativt, medan de barn som inte var alienerade skattade båda sina föräldrar ungefär likvärdigt. (2017. Bernet, William, Öngider-Gregory, Nilgun, Reay, Kathleen, M, Rohner, Ronald, P. “An Objective Measure of Splitting in Parental Alienation: The Parental Acceptance-Rejection Questionnaire.” Journal of Forensic Science 17 augusti 2017).

Några återföreningsprogram med goda resultat

Family Bridges utvecklades av den amerikanske psykologen Randy Rand, ursprungligen för barn som kidnappats till annat land (abduction). ◦

◦Svårt alienerade barn ges under en 4 dagar lång internatvistelse med sin avvisade förälder, som under en period av  ca 90 dagar av en domstol givits ensam vårdnad, möjlighet att utan skam- eller skuldkänslor genomgå detta pedagogiska program för att kunna komma till kognitiv insikt om vad det är som hänt dem och att förstå att människor i alla åldrar kan påverkas till en ändrad verklighetsuppfattning.

◦En utvärdering gjord av forskaren och psykologen Richard Warshak omfattar 83 allvarligt alienerade barn som hade oberättigat avvisat sin ena förälder. (2018. Richard A. Warshak. Reclaiming Parent-Child Relationships : Outcomes of Family Bridges with Alienated Children. Journal of Divorce & Remarriage. ◦Link: https://doi.org/10.1080/10502556.2018.1529505

Turning Points, har utvecklats av familjesystemterapeuten Linda Gottlieb, New York. 

Family Reflections Reunification Program, utvecklades från ett lyckosamt pilotprojekt 2012 av den kanadensiske psykologen Katherine Reay.  

Family Separation Clinic, London. Karen og Nick Woodall. Jennifer Harman arbetar med en utvärdering av resultaten.

En hållbar socialtjänst för tillvaratagande av barnets bästa intressen*

En hållbar socialtjänst för tillvaratagande av barnets bästa intressen* 

Tankar från Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr och legitimerad psykolog den 10 januari 2021

En hållbar socialtjänst för tillvaratagande av barnets bästa intressen* 

Utredningen SOU 2020:47, En hållbar socialtjänst har tagit fasta på Barnrättighetsutredningens påpekande att Barnkonventionens artikel 3.1 behöver översättas korrekt efter den engelska originaltexten. Det är viktigt! Denna originaltext lyder: ”In all actions concerning children, /…/, the best interests of the child shall be a primary consideration.”

Översatt till svenska, så nära originalet som möjligt, blir det:

Vid alla åtgärder som berör barn, /…/, skall i första hand barnets bästa intressen beaktas. ” 

Kort historik

Fram till 1968 fanns en statlig styrning av det som hör till medborgarnas medicinska problem, inkluderande, vad jag vet både kropp och själ, samt även tänder. Denna centrala enhet kallades Medicinalstyrelsen. 

Ute i landet fanns fattigvård, barnavård och andra sociala inrättningar, som styrde vilka som skulle få socialt och ekonomiskt stöd, när och hur. 1957 ersattes kommunernas fattigvårdsstyrelser av kommunala socialnämnder genom lagen om socialhjälp.

Runt om i landets kommuner byggdes mödravårds- och barnavårdscentraler upp.

Socialstyrelsen fick centralt ansvar för både medicinsk och social vård. Den ena myndigheten efter den andra har därefter tillkommit med ansvar för olika mindre delar.

Allt flera administratörer, beslutsfattare på olika nivåer och utövare har anställts i kommuner och landsting, fr.o.m. 2020 kallade regioner. Den samordnande organisationen  för dessa, tidigare SKL, nu SKR, har fått allt större administratioon och makt. Något som visade sig fungera hindrande, t.ex. då det gällde att så snabbt som möjligt få fram hållbar, funktionell skyddsutrustning när coronapandemin nått Sverige.

Förslag för framtiden

Tillsätta en kommission av kvalificerade utredare med tvärvetenskaplig kompetens, således inte främst organisationsföreträdare och politiker. Deras uppdrag: att anlägga ett helikopterperspektiv på den socialtjänst som vuxit fram, ifrågasätta vems behov och funktionalitet denna i dag för gemene man oöverskådliga enhet sätter i fokus, och kritiskt utreda de verkliga behoven och funktionaliteten i den rådande organisationen.

Förslag att överväga för att först och främst beakta barnets bästa intressen*:

Att ta bort ramlagskaraktären i SoL, och tillskapa lagparagrafer som konkret och specifikt anger vad som ska gälla, och därmed befria socialtjänstens handläggare från ansvaret att genom sitt tolkningsföreträde tolka lagen.

Att lägga över beslut om tvångsåtgärder inom ramen för LVU och LPT på de allmänna domstolarna, eller en ny myndighet med kvalifikationer för att utreda och underbygga beslut om tvångsvård.

Att överlåta utredningar om ekonomiska stödinsatser, så som dygnsvård utom hemmet, och eventuella tvångsåtgärder eller stödinsatser för funktionshindrade och gamla, till legitimerade bidragsadministratörer och legitimerade utredare med gedigen juridisk och samhällsvetenskaplig skolning bakom sig, och väl orienterade om de effektstudier, som finns nationellt och internationellt, och med möjligheter att initiera nya effektstudier. 

Att dela Socialstyrelsen i en enhet med medicinskt övergripande ansvar, en ”Medicinalstyrelse”, och en enhet med socialt övergripande ansvar, en ”Socialtjänststyrelse”, 

Att tillskapa en ny, en ekonomiskt statlig styrning av ekonomiskt stöd till medborgarna för både medicinska insatser, inkluderande tandvård, och för sociala insatser, såsom socialbidrag och eventuella boenden utanför eget familjenätverk. 

Att utreda och utvärdera om åtgärder så som placering i familjehem, eller i hem för vård och boende, gör att barn/unga som varit placerade på detta sätt utanför eget familjenätverk mår bättre och fått det bättre efter placeringen än de hade det innan placeringen.

Att summera kostnaderna för dessa placeringar och ställa dem i relation till effekterna för barnen vad gäller skola/utbildning, barnens mående, barnens bruk av droger, barnens inblandning i kriminalitet, och självmordsfrekvensen bland de placerade barnen i förhållande till en normalpopulation barn. 

Att utöka mödra-och barnavårdscentraler med social hjälp till barn och familjer i form av familjerådgivning, obligatorisk medling i samband med vårdnadstvister, individuella stödsamtal, och kvalificerade utredningar av barns och familjers behov, med borttagande av rätten att fatta beslut om tvångsåtgärder. Dessa nya enheter med mångsidig kompetens och kunskap skulle kunna kallas Familjevårdcentraler.

Att fortsatt ha funktionärer inom dessa nya enheter så som legitimerade barnmorskor och barnsjuksköterskor, legitimerade läkare och psykologer, men utöka dessa professionella  med legitimerade familjerådgivare, legitimerade medlare, legitimerade samtalsterapeuter, legitimerade utredare, för att på så sätt tillskapa multidisciplinära team.

Att låta sådana reformer medföra en förlängning och specialisering av socionomutbildningen. Denna skulle förslagsvis bestå av 2 års gemensam grundutbildning och därefter 3 års specialisering för 5 legitimeringsyrken:

medlare,

utredare,

familjebehandlare,

samtalsterapeut,

bidragsadministratör

*Barnets bästa intressen

I SOU 2020:47 nämns (sid 788) att den engelska originaltexten och den franska översättningen tar fasta på barnets bästa intressen, som ett objektivt moment. 

Det är möjligt att objektivt definiera barnets bästa intressen – till skillnad från ”barnets bästa,” som baseras på subjektiva bedömningar. 

En sådan objektiv definition av ”barnets bästa intressen,” som baseras på ackumulerad mänsklig erfarenhet och på vetenskapligt genomförda undersökningar om vad som mest gagnar barns välmående och hälsosamma utveckling, kan sammanfattas i följande tre punkter, i barnets bästa intressen är:

  1. Att få villkorslös kärlek och bekräftelse från människor som står dem nära och som finns för barnen när de växer upp. Oftast är det barnets föräldrar som etablerar sådana hållbara ”kärleksband” till barnet (ett ord som pionjären bakom anknytningsteorin, John Bowlby, använde innan han bestämde sig för ”anknytning”),
  1. Att få omvårdnad materiellt med bostad, mat, kläder; och få uppmuntran, bekräftelse och stöd att utveckla egna förmågor till att klara ett allt självständigare liv,
  1. Att få sina mänskliga rättigheter respekterade, till vilka främst hör, rätten till liv, rätten att inte utsättas för varken fysiska eller psykiska övergrepp, rätten till utbildning, till familjeliv, till att behålla sin identitet, och till att fritt, utan påtryckningar eller tvång i någon bestämd riktning, få uttrycka sina egna meningar, men samtidigt aldrig avkrävas att fatta beslut, för vilka krävs fullt utvecklad hjärna, så som att i praktiken påläggas att besluta om boende hos fosterföräldrar eller föräldrar/egen familj, eller att påläggas att välja mellan att bo hos mamma eller hos pappa.

Nyårstankar

Nyårstankar efter 30 år som psykologisk sakkunnigutredare

Lena Hellblom Sjögren, filosofie doktor, legitimerad psykolog i mitt enkvinnoföretag Testimonia

Med egna barn i två generationer, de första två då jag nyss fyllt 20, och de yngsta två då jag var väl över 40, tänker jag att inget för mig är viktigare än familjen. Nu är jag nybliven farmor till mitt sjätte barnbarn och känner en djup tacksamhet över Livet. Själv är jag äldsta barnet i en syskonskara med fyra flickor och fyra pojkar med samma mamma och samma pappa, vilket också fyller mig med glädje och tacksamhet.

Nu är en tid fylld av oro och social distansering. Det vi alla, men framför allt barnen, behöver är kärlek och bekräftelse. Alla barn behöver – för att kunna växa till hela människor – få känna att de är älskade – utan villkoret att för att få sin ena förälders kärlek ska de hata den andra.

I nu 30 år, sedan jag blev mor på nytt till mitt tredje barn då jag var 42 år, har jag utrett barn med föräldrar som separerat. I den första utredningen jag gjorde var det tre barn som hamnat i en korseld av den ena förälderns anklagelser och hat mot den andra. De allvarliga anklagelserna om sexuella övergrepp fick inget stöd. Då hade barnen, som ”skyddats” av sin anklagande förälder, lärt sig att den ena föräldern var bara bra och den andra bara dålig. De förlorade sin ena förälder.

Jag har utrett hur barn, efter att den ena föräldern anklagat den andra för att ha psykiska problem och fått omgivningen att också tro att det är så, likaså fått egen kontroll över barnen. Och uteslutit den andra föräldern ur barnens liv.

Jag har aldrig förstått varför det skulle vara kontroversiellt att tala om att det skadar barnen djupt att utan saklig grund avskiljas från sin ena förälder. Inte heller har jag förstått varför de flesta av mina kollegor inom psykologkåren, och andra professionella, anser att det är ok att barn i vår tid grundlöst ska förlora en mamma eller pappa – och sitt familjenätverk på den uteslutna förälderns sida. Barnen i dessa fall fråntas sin identitet. De kan inte hysa en egen vilja; de har blivit mentalt kidnappade genom att få sina erfarenheter och sina tankar reformerade.

Så många livstragedier har jag mött, så mycket lidande. Inte bara hos barnen och deras föräldrar, utan också hos mor- och farföräldrar, syskon och andra som stått familjen nära. Sjukskrivningar på grund av djup nedstämdhet, depression, kroppsliga sjukdomar som också kan bli följden av den konstanta stressen och tortyren det innebär att få det tyngsta straff en människa kan få: tidsobestämd kontaktförlust med en älskad mamma/pappa eller med ett älskat barn. Ibland blir för tidig död följden. I min bok Barnets rätt till familjeliv är det tre fall av 25 (8 av dem handlar om barn som grundlöst förlorat sina mödrar) som slutar med fyra vuxnas och två barns död.

Jag älskar dig oändligt

Den jag skapat dig med

hatar mig

Ett oförsonligt hat

du lärt dig dela

Du får inte älska mig

Och inte mig i dig

Vem är jag? Frågar du.

Svaret är att du är en som

lärt dig hata halva dig själv

då du lärt dig hata mig

Det är inte ditt fel

Du bär ingen skuld

Jag älskar dig oändligt

Och villkorslöst

Du behöver inte hata den som lärt dig hata mig

Du får älska oss båda

Du har rätt att bli älskad av oss båda

Jag frågar mig: borde inte försoning sökas? Så tidigt som möjligt?

Borde inte hat från ena föräldern gentemot den andra behandlas på annat sätt än att

låta barnen bli bärare av detta hat?

Borde inte andra och tidiga förebyggande åtgärder vidtas?

Eller ska en överbelastad socialtjänst med generalistutbildade socialsekreterare fortsätta att befästa

resultaten av barnens tankereformering?

Ska barnen fortsatt tillfrågas vilken av sina föräldrar de vill bo hos?

Och om de vill ha kontakt med den andra föräldern?

Hur många barn ytterligare ska förlora halva sig själva?

Inte få bli älskade och bekräftade av dem som skapat dem, av dem som hör ihop med dem?

Är det svårt att förstå att ett barn som lever med en kontrollerande förälders hat och förakt

gentemot den andra föräldern, inte kan hysa en egen vilja?

Är det svårt att ta in den neurovetenskapliga kunskapen om att barnets hjärna inte är utvecklad för

att förstå följderna av den vilja barnet ombedes uttrycka?

Är det rätt gentemot barnet att överlåta beslut barnet inte är moget att ta – på barnet?

Gnagande tankar inför det nya året – med hopp om att det trots allt – ska bli

ETT GOTT NYTT ÅR för dig!

Slutsatser från konferensen 2020 om delat boende och föräldraskap

Conclusions of the fifth international conference on Shared ParentingThe Fifth International Conference on Shared Parenting, co-hosted by the International Council on Shared Parenting and the University of British Columbia School of Social Work, brought together scholars and family practitioners from two fields of practice, shared parenting and family violence, under the conference theme, the Intersection of Shared Parenting and Family Violence. Our goals were to open channels of communication and begin a dialogue on the topic, and to develop guidelines with respect to family law and therapeutic practice when parenting after divorce is a contested issue between parents and family violence may be an issue of concern, whether in the past, present or future.The conference drew over 1,000 participants from over 50 countries, and featured 20 plenary and 40 workshop presentations on the conference theme, as well as moderated discussions, over two days. Our goals were achieved in that we arrived at a consensus on recommendations for theory and research in in the arena of the intersection of shared parenting and family violence on the one hand, and reform of family law, policy and professional practice on the other.The state of knowledge about family violence in contested child custody cases has advanced significantly in recent years, and the conference focused largely on the implications of current research on law reform and professional practice. Our conference conclusions were divided into recommendations for theoretical development and further research, as well as for law reform, policy and professional practice. Primary among these was the need for a more inclusive conceptualization of family violence, beyond the gender paradigm and encompassing different forms of violence, including parental alienation; and the need to recognize family violence, particularly violence against women, as a criminal offense, with corresponding reforms in the family and criminal courts systems.It was agreed that shared parenting can be preventive of first-time family violence in the family separation transition. Shared parenting is an optimal arrangement for and in the best interests of the majority of children and families, and we support a rebuttable legal presumption of shared parenting as the foundation of family law, but a rebuttable presumption against shared parenting in cases of family violence should apply. The safety of parents and children should be an overriding concern in these situations.Finally, the conference was deemed to be a success in regard to the innovative technology used to make the conference look and feel like a live event, with all the features of an in-person scientific conference. An interesting side note was that if this conference had been held in person, in Vancouver, with the number of attendees registered, it is estimated to have contributed over 1,000 MT of carbon as a result. By being virtual, we eliminated that contribution to global emissions.For further conference information please visit: Vancouver2020.orgAbout the conference organizers:The International Council on Shared Parenting (ICSP) is an international association founded in 2014 with members drawn from scientific, family professions and civil society sectors. The purpose of the association is first, the dissemination and advancement of scientific knowledge on the needs and rights (“best interests”) of children whose parents are living apart, and second, to formulate evidence-based recommendations about the legal, judicial and practical implementation of shared parenting.Website: www.twohomes.org

Modell för att få föräldrar att deklarera sin inställning till att barnen efter deras separation får ha vardaglig kontakt med dem båda

RÄTTVISEMODELL SOM HJÄLP ATT AVGÖRA VÅRDNADSTVISTER

2020-11-14, presenterad av sin upphovsman, fil. dr. Leo Ngaosuvan, publicerad 2020-12-10 med små tillägg och en asterisktext av fil. dr. leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren

Rättviseprincipen är en modell som ska användas i ett specifikt fall där

1. Både föräldrarna är lämpliga.

2. Det inte föreligger någon större, dramatisk skillnad i de två livssituationer som erbjuds barnet hos respektive föräldrar. 

3. När OENIGHETERNA ÄR SÅ STORA /När konflikten* är så allvarlig att det är svårt att medla eller döma delad vårdnad.

En viktig poäng med att göra något åt problematiken är tiden som barnen lider av vårdnadstvister. Ju längre tvisten pågår desto värre blir det för barnen.

Tanken är att samhället (familjerätten eller domstolen) ska få föräldrarna att skriva ned en siffra mellan 1 och 50. Siffran ska motsvara det umgänge som man skulle lova den andra föräldern om man skulle tilldelas vårdnaden och boendet.

Den förälder som skriver högst siffra vinner med denna rättvisemodell vårdnad och boende med det utlovade umgänget.

Om både föräldrarna skriver 50, så uppfattar samhället att föräldrarna är överens och då kan domstolen döma delad vårdnad och växelvis boende. 

Den största fördelen med modellen är att det går mycket fortare att genomföra vårdnadstvister, vilket minska lidandet för barnen.

Andra fördelar är att det blir mindre diskriminering, ökad reproducerbarhet och bättre transparens. Alla dessa saker är mycket önskvärda i vårdnadstvister.

Eventuella nackdelar med modellen är

(a) socialsekreterare får mindre makt att bestämma,

(b) det är oklart om det är socialtjänsten eller domstolen som ska genomföra ”förhandlingen”. Denna del tycks vara väldigt besvärande för många som är fast i ett paradigm där socialtjänsten har sin uppgift och domstolen sin. I själva verket spelar det i praktiken ingen roll om den ena eller andra myndigheten gör detta. 

Det kan också sparas in mycket pengar, då långdragna och/eller onödiga tvister för föräldrar, som drabbar barnen och samhället, kan undvikas.

Den vanligaste kritiken mot rättviseprincipen är att några anser att barnet inte får komma till tals. Ett svar, baserat på neurologisk forskning om att barnets hjärna  inte har den mognad som möjliggör förståelse för att ta så komplexa beslut som att i praktiken överlåtas rätten att välja mellan sina föräldrar, är att barnen inte ska bestämma över sina föräldrar, och inte heller överlåtas ansvaret för beslut som måste tas av vuxna. Dessutom, en del barn är för små för att kunna säga något.

Ett annat tankefel som en del gör när de hör om rättviseprincipen är att de inte gillar modellen, den uttalar att det måste finnas något bättre. De jämför då med någon idealsituation som inte förekommer idag.

Rättviseprincipmodellen är bättre än det nuvarande systemet och bör därför prövas.

Den vetenskapliga artikeln om rättviseprincipen, se https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fcre.12497. Det är OpenAccess.

_______________________

* ”Konflikt” används ymnigt – och för nog mångas tankar till att det är två föräldrar som bekämpar varandra. dvs. föräldrarna uppfattas, med ett gammalt uttryck, som ”lika goda kålsupare.”

Dock är detta i de långdragna vårdnadstvisterna nästan aldrig fallet, utan i dessa fall är det oftast den ena föräldern som har svårt att förstå att när föräldrarna separerat så betyder inte det att barnet också ska separera från den andra föräldern. Att utesluta barnet från kontakt med en förälder som inte gjort barnet illa, en förälder som barnet tyckt mycket om, skadar barnet, som för att kunna må bra behöver få ha med båda sina föräldrar i sin vardag.

Den förälder som inte förstått att det är detta som är i barnets bästa intresse kommer ofta med anklagelser, ibland i form av orosanmälningar och/eller polisanmälningar. Denna förälder tycker det är självklart att han/hon är den förälder som barnet klarar sig med, eller behöver mest. Denna förälder förmedlar ofta negativa uppgifter, eller rent förtal, om den andra föräldern till handläggare inom socialtjänsten, till lärare, socialjour, BUP, och domstolsledamöter. 

Detta är bakgrunden till att jag vill undvika ordet KONFLIKT och i stället tala om långdragna eller komplicerade vårdnadstvister.

Boka in söndag 3 januari 2021 för att vara med och per telefon ställa frågor till och höra Steven Miller föreläsa om 10 viktiga saker att känna till

Family Access-Fighting for Children´s Rights
”TEN THINGS ABOUT PARENTAL ALIENATION
THAT EVERY PARENT AND PROFESSIONAL SHOULD KNOW”

On Sunday, January 3, 2021 from 8-10 PM EST, Dr. Steven Miller will be our guest speaker for our monthly international seminar call. These initial calls are of no charge to anyone. This is a ministry of Family Access-Fighting for Children’s Rights. We now have 40 countries participating on our calls with over 1,100 people attending. You have the option to call in on our audio conference line, audio skype or download our desk top app.

Dealing with parental alienation can be overwhelming—not only for parents and grandparents, but for mental health and legal professionals. It is a complex clinical field. Indeed, some of the most important issues are not just clinical, they are medical—in other words, they are not just psychological, they are psychiatric. Similarly, many of the concepts are not just difficult, they are profoundly counterintuitive to the point that, in general, such cases far exceed the expertise of even the best psychologists unless they are bona fide specialists in parental alienation, realistic estrangement, and – most of all – how to tell them apart. Worse, the challenges are at least as great for attorneys and judges as they are for treating clinicians and forensic evaluators. 


Other than the fact that the subject is counterintuitive, the worst problem is the sheer volume of information that a professional (or anyone else) would need to master to accurately distinguish between alienation on the one hand and estrangement on the one hand – or, for that matter, to distinguish between a true hybrid and a pseudo-hybrid. Likewise, it can be challenging to properly handle or manage such cases, either personally or professionally. 


Therefore, the main purpose of this presentation is to identify the ten most important things that anyone needs to know in order to accurately identify and properly manage a case of parental alienation. In addition to identifying ten key points, Dr. Miller will provide a conceptual framework and conceptual tools to assist with problem-solving and decision-making. To provide but one example, in addition to knowing that such cases are counterintuitive, the single most important teaching point is probably NON-USE OF THE HIGH CONFLICT MODEL (HCM) for problem-solving and decision-making. Not only does failure to understand this all-important point run rampant in the field, but it leads to a great deal of misdiagnosis and mismanagement. (For those unfamiliar with the term, people who use the HCM as their conceptual framework tend to assume that the parents are simply high conflict people (HCPs) who cannot get along with each other; that they simply cannot or will not put their children’s needs ahead of their own. If, in fact, the underlying problem is parental alienation, then use of the HCM is not only inappropriate and inaccurate, but dangerous and unconscionable. Nevertheless—and deplorably—use of the HCM is almost ubiquitous in family courts.) 


The content of this presentation should be equally relevant to both parents and professionals, including both mental health and legal professionals. Dr. Miller has degrees in both Psychology and Medicine from Brown University and did residency training at Brown University and Harvard Medical School. For more than 30 years he was on the teaching faculty at Harvard Medical School. He is board certified in both Internal Medicine and Emergency Medicine; in addition, he has many years of experience practicing Behavioral Medicine — a specialty that focuses on the interface between medicine and psychology. That background is particularly relevant to child maltreatment, child protection, child alignment, parental alienation, pathological enmeshment, and related issues since those clinical conditions are very much related to behavior, including dysfunctional, pathological, and abusive behavior. Likewise, he has several decades of experience practicing Forensic Medicine. A popular speaker, he has directed several hundred continuing education courses for physicians and other clinicians and presented over one thousand lectures on clinical reasoning, clinical problem-solving, and clinical decision-making. An internationally-known expert on alienation and estrangement – and how to distinguish one from the other – he is also an experienced expert witness, litigation consultant, and trial strategist.

Each caller may submit 1 question that must be in relation to the subject of this call. Your complete info including question, can not be more than 3 sentences in order for it to be submitted. Deadline to submit your question is Tuesday, December 29, 2020. Deadline to register for this call is Sunday, January 3, 2021 no later than 5 PM EST. These are firm deadlines! To submit your question and/or register, please email familyaccessinnc@aol.com.

Internationella telefonsamtal med PA-experter organiserade av alienerad mor och farmor i USA – du kan vara med om du följer riktlinjerna

Elaine Cobb – family access fighting for children’s rights
photo taken and added by Lena Hellblom Sjögren
Hello everyone,Our call last night with Ashish Joshi was an excellent call. There was an extreme amount of information given for both the alienated family members and the professionals to use in suing for damages to make alienators and their enablers pay. So very thankful to Ashish for presenting this for us. We had 1,117 participants on this call. There would have been more, but did not make the call.I can not emphasize the importance of these international seminar calls and how they can help families and professionals through the hell on earth called alienation. Being on these calls and receiving this wealth of information is extremely valuable to all. These are the top experts in this field as our guests. Many have been helped through these calls to reunite with their family members. There are some things that need to be addressed though. This was the absolute worst in getting prepared for than any in the 8 years I have been doing these calls. Why? Because many of you chose not to adhere to the guidelines we must have for these calls.I wish that I could help you understand what all has to be done to make these calls a success. Much goes on behind the scenes. You not adhering to deadlines and guidelines causes many problems. It also many times prevents you from being on the calls. I am listing below the guidelines. These must and will need to take place for you to be on these calls. Understand I want to help all of you, but I need you to do your part as well. Remember I now am dealing with well over 1,000 people on a regular basis. Help me help you.1.) When registering, I need your full name, location and the phone number you will be calling from. I do not need fake information. I screen people regularly. If you give me fake information, I will permanently ban you from calls and emails. 2 got banned this week for this reason. No one sees your information but me. I do not share your info. No need to be dishonest. 2.) The deadlines that I give to you are extremely important. They have very important reasons for being there. Not adhering to these deadlines many times costs you from being on the calls. It is crossing many boundaries by not following them and shows a lack of respect for what we do. You are not the only person involved here. You are not the only person alienated and going through a tough time. I too am not just an alienated grandmom, I am an alienated mom from my only child. I know the pain. I know how hard it is. But I choose to do what I need to do to help others and this cause. Please choose to help yourself by doing what needs to be done for getting to your families. Also professionals are needing to follow these guidelines as well. No one is exempt from them. 3.) In submitting a question, these are your guidelines.a) It must be submitted no later than the date given in the promo. b) It must be in relation to the subject of the call) Your complete submission can only be a total of 3 sentences. This does not mean combining sentences with commas making me think they are just 3 sentences. They will not be submitted. There were over 275 submissions this past time for Ashish. 89 were submitted. Make certain you read the promo for the call I email you. Then take the time to word it the way it needs to be to follow these guidelines. 4.) Deadline to register for these calls via email and/or skype is a firm deadline of 5 PM Eastern time in the US. You have plenty of emails and notice as to this. There is no excuse at all for not complying. You get plenty of time.a) Some register and then lose the info. I ask you on the info sent to please not lose the info. I got literally a couple of hundred emailing me they lost the info or it was not sent. I then have to go through my name search of you and pull it back up and resend. That is something you could do on your end to help. I literally get thousands of emails for these calls each time. Please help with this. You also contact me after the deadline to say you don’t have the info. I ask you regularly to do this before the 5 PM deadline on that Sunday. Many ignore that. Please help with this.
5) No one has permission to share the call in info. Everyone needs to register through here. Thank you for inviting people. But please have them email.
6) No one has permission to record our calls. These are property of Family Access-Fighting for Children’s Rights.
7) Please do not call in on a blocked number. We have had issues with trolls in the past. I need to see your number. No 800 numbers as well.
I am so very sorry for the length of this email. I wish it did not have to be sent. I do care for all of you. Know that. I would not be spending hours and hours a day and week and month doing this if I did not. No salary either. My happiness is knowing you are helped. Please understand and help me with this. Thank you!
For our families,
Elaine Cobb
www.familyaccessfightingforchildrensrights.org 
Added 8 December 2020

Hello everyone,
I now have Ashish Joshi’s call from last night ready for you to purchase for a one time replay. It is available for most countries as a free long distance call except sadly Canada. Once you register, please email me and let me know when you wish to listen to the call. This is an excellent call to help both professionals as well as family members. Here is the link below to go to our international seminar replay page.

https://www.familyaccessfightingforchildrensrights.org/international-seminar-call-replays.html


For our families,
Elaine Cobb
www.familyaccessfightingforchildrensrights.org

Delat föräldraansvar och delat boende – konferens 5-6 dec – du kan delta online

Two Days to Go and 900 Registrants…and Counting!

Balancing the needs of children in separated and divorced families for the active and responsible involvement of both parents in their lives, with their needs for safety and protection from exposure to violence, is the challenge facing legal and mental professionals. We strive to attain meaningful family law reform and establish best practices in our work with children and families. This is the focus of the Fifth International Conference on Shared Parenting, which will bring scholars and practitioners from the fields of post-separation parenting and family violence together to explore the many questions related to the conference theme: the intersection of shared parenting and family violence. Our goal is to find common ground to help national and international parenting associations devise and advance standards of practice, policies, and protocols for the safe, fair and specialized practice of developing and adjudicating parenting arrangements after separation, including shared parenting, in cases where family violence is an issue of concern.

With two days to go before the conference, which will feature 20 plenary and 40 workshop presentations, together with moderated live discussions and “hallway chats” facilitated by leading international scholars and practitioners, we have surpassed 900 registrations of delegates from over 50 countries. These numbers reflect both the high degree of international interest and support for family law reform in the direction of shared parenting, and the need for the development of policies, guidelines, and procedures regarding parenting and co-parenting after separation in the context of family violence such as education and training requirements, screening procedures for family violence, specialized interventions to ensure safety when family violence is an issue of concern, and safe alternatives to shared parenting in cases of family violence. The conference will conclude with a list of recommendations based on key conclusions from the conference presentations and discussions.

Now is the time for us to make one final push to get us over the 1,000 threshold in regard to attendees. Please get the word out to your colleagues and networks in the scientific, professional practice, and civil society sectors. The conference will provide a unique opportunity for dialogue on important issues too long neglected and avoided, and the chance to contribute to meaningful family law reform and best practices in both the mental health and legal professional realms. I look forward to meeting you over what promises to be an exciting and fruitful two days of transformative dialogue!

See you at the conference!

Edward Kruk

President, International Council on Shared Parenting

Connect with Us:FacebookTwitterContact Info:Email: support@erisunleashed.com

Nationell enhet i UK för hjälp till familjer i upplösning – något för Sverige att inspireras av?

Nedan det inlägg som Karen Woodall har publicerat på sin blog i dag.

NATIONAL FAMILY BREAKDOWN SERVICE FOR THE UK?

karenwoodall Uncategorized Leave a comment

As anyone who has read this blog since I began writing it in 2009 knows, one of my long time hopes has been for a national family breakdown service.

In 2008, when we worked for the DWP in developing co-ordinated family services to support collaborative child maintenance arrangements, the focus was very much upon helping to close the gap between parents, which opens up when the family separates.

This gap, which is well articulated in the report released this week, by the Family Solutions Group, entitled ‘What About Me? Reframing Support for Separated Families, is at last being addressed.

This is an impressive document which is clearly researched and which identifies all of the points of difficulties facing families as they make the crossing from together to apart. Well balanced in terms of the acknowledgement of the need for assessment tools for issues such as domestic abuse, the report takes into account, but does not bend to the polarised positions within the parental rights groups, which demand the right to include or exclude parents on the basis of allegations alone.

Despite the somewhat ridiculous reporting by the Daily Mail on the report, in which they claim that divorced parents will be required to take an ‘eye contact test’ in order to determine whether they can share care, the level of detail in the report is heartening. Quoting from the book ‘The Guide for Separated Parents’ which Nick and I wrote together in 2007, the making of eye contact during handovers, is recognised in the report, as being an important behavioural support to children, which reduces the psychological and emotional gap that children must cross in the post separation landscape.

Eye contact is how we know that we are connected to other people. Those children who become alienated from a parent, are those who do not have support to make the psychological journey into the care of the other parent. Eye contact demonstrates permission giving, permission to love, permission to leave, permission to return safely. Eyes are indeed the windows to the soul, the neuroscience explains very well that the mirror neurons in the brain are activated by eye contact. Put simply, eye contact between parents on handover, assists a child to make the move from the care of one parent to the other by creatings signals of safety and acceptance. There is a reason why a nursery nurse will kneel down and make eye contact with mum or dad as he/she helps a reluctant toddler to make the crossing into the room. It is because the child in seeing that, receives the message that it is safe to make the crossing and that the nursery is a safe place and that mum or dad will come back to the collect them.

Whilst it is ridiculous of the Mail to suggest that an eye contact test can be applied, this simple guidance can be given to any separating parent who wants to help their child to feel safe in a new landscape. In our work with families over the years, we have had many responses which tell us that these simple things, make a great deal of difference in the lives of children and I am delighted that a book we wrote 13 years ago, is still relevant to the work being done now to support families through separation.

I am now working at the more complex end of the spectrum of family separation but I know how vital it is to have triage and early intervention services for all separating families in place. I have long been a supporter of the Early Interventions Project, which is a great example of how triage can work effectively in family separation support.

We have also continued to support families at the point of separation through our online resources, one of which is The Family Separation Hub, which has been run by Nick on a voluntary basis for the past decade. That the report recommends a national separated families hub, along the same lines, is something we both welcome, because we know from the feedback we receive from families all over the world, how such information supports this difficult transition time in family life.

This is a comprehensive report which has clearly looked at all the dots and joined them up to articulate the problems facing families in the process of separation and beyond. Whilst there is much to digest in the report and clearly, for the government, much work to do in creating the networks that are recommended, I look forward to seeing the positive impact that this will have on the work that we are doing at the most complex end of the spectrum. Because whilst it is not the case that early intervention can eradicate alienation completely, the provision of early support services can, without a doubt, triage those families who can co-operate into services to help them to do so.

Having flagged the need for a National Family Breakdown Service many times over, it looks like my long held hope, is one step closer to coming true. My reading of this report tells me that there is a rich infrastructure ready and waiting to be joined up in the UK, to bring the recommendations of this report to life and I wish the project to do that well.


The Family Solutions Group Report is called ‘What About Me – Reframing Support for Separated Families and it can be read here.

En timmes föredrag av Lynn Steinberg 22 november

”HOW TO DOCUMENT AND PROVE PARENTAL ALIENATION”-
Dr. Lynn Steinberg


Information from Family Access – Fighting for Children’s Rights
”HOW TO DOCUMENT AND PROVE PARENTAL ALIENATION”

 On Sunday, November 22, 2020 from 8-9 PM EST, Dr. Lynn Steinberg will be our guest speaker for our international seminar calls.This call is of no charge to anyone joining us on the initial call. It is a ministry of Family Access-Fighting for Children’s Rights. We are fortunate to have the top experts in the world regarding alienation on our calls. If you are an alienated family member or a professional who deals in alienation, these calls are of great importance to you I can assure you. The knowledge and support given on these calls is critical in helping these children and grandchildren in having a much better opportunity to have a relationship with ALL their family. Please take advantage of them. There are now 39 countries that participate on these calls with well over 1,000 participants. You have the option to call in on our conference line, audio skype or download our desk top app.

When targeted parents discover that they have been alienated from their child or children, they are likely to experience a tsunami of powerful emotions—shock, pain, disbelief, confusion, paralysis, and many others. In this very practical presentation, Dr. Lynn Steinberg will review how alienated parents and grandparents can recognize what is happening—not only to recognize the alienation itself, but related behaviors such as manipulative behavior by the alienating parent and dysfunctional behavior by the alienated child or children. Although she will review some of the well-known features of parental alienation her main focus will be on how to document the most relevant and important behaviors for the benefit of mental health and legal professionals, that is, for therapists, evaluators, attorneys, and courts. Having such skills can make the difference between a good outcome and a poor one. More specifically, Dr. Steinberg will present techniques that targeted parents and grandparents can use to expose and (hopefully) neutralize various alienating strategies. 
 
There’s an old saying: You never get a second chance to make a first impression. It’s important for targeted parents to keep this in mind. Although it’s understandable that targeted parents can present with the Four A’s—that is, to come across as Anxious, Agitated, Angry, and Afraid—that can be a recipe for disaster when dealing with anyone, even your friends and family, let alone court-appointed professionals.
 
How can targeted parents make a good impression—or, for that matter, the best impression? Why might an abusive alienating parent present better than a non-abusive alienated parent? What can alienated parents do to get their messages across? Dr. Steinberg will address these and related points. Meanwhile, a short answer would be to remember the Four C’s—to be Cool, Calm, Charming, and Convincing. Unfortunately, for reasons to be discussed, alienating parents tend to be better at this than targeted parents. Likewise, it’s important to keep in mind another old saying: You need to sell yourself before you can sell your positions or opinions.
 
Indeed, that might be the single most important thing for alienated parents to keep in mind, especially when dealing with professionals, many of whom are likely to be skeptical, if not dismissive, of any parent who presents with the Four A’s. That is likely to be all the more important if the child or children have expressed a strong preference for one parent—the favored parent—over the other.
 
If you are one of those “other” parents—or if you are a mental health or legal professional who works with such parents—this presentation should be very helpful.​Trained in the Family Systems model, Dr. Steinberg works with families, couples, groups and individuals.  She has specialized in working with children and adults abused as children for more than 40 years.

She worked in the courts as an expert on sexual abuse with children, adults and in the work place.

Her interest and background grew naturally to embrace the psychological abuse of Parent Alienation, which she has specialized in for the last 10 years.  This includes false accusations of sexual abuse.

She offers a Four Day Intensive Family Reunification program for Alienated Parents and their alienated children.  It takes place in Los Angeles.

She is an expert witness in Parent Alienation in the Children’s Court and Family Court.  She can also testify to the treatment of members of the Alienated Family and assist with Court Appearances.

Dr. Steinberg is also a trained Mediator and has mediated for the Superior Court.

Because this call is an hour call, we will not be submitting any questions. All callers MUST be registered by Sunday, November 22, 2020 no later than 5 PM EST. To register, email familyaccessinnc@aol.com.