Projektverkstad som kostar många miljarder

Funderingar efter nyheterna den 7 och 8 januari 2019

Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog

I kvällens Aktuellt framträdde en klarspråkande  utredare som i tre år utrett satsningarna för att åtgärda den växande psykiska ohälsan, framför allt bland de unga. Hon heter Kerstin Evelius.

Hon karakteriserade  de utslängda miljarderna på olika projekt utan mål, med olika målgrupper, utan uppföljning – och utan ens baslinjemätningar – som projektverkstad.

 

Socialstyrelsens verksamhet med olika projekt kan beskrivas på likartat sätt. Socialtjänstens misslyckande med att hjälpa unga som det rapporterades om i g¨årdagens nyhetsprogram hör ihop med kvällens rapportering om den psykiska ohälsan.

Socialtjänstens handläggare har inte fått Socialstyrelsens hjälp med några utredningsmetoder för att få grepp om hur barn mår och om hur man mäta risker. De gör inga baslinjemätningar eller systematiska uppföljningar. Det finns inga nationella riktlinjer.

Den ”medicin” som stjälper mer än den hjälper, enligt seriösa forskningsresultat sätts in regelmässigt. Den medicinen är placering bort från familjen och familjenätverket, trots lagkravet på att i första hand hitta någon inom familjenätverket, så att barnen kan behålla sina rötter.

Forskarna Bohman & Sigvardsson jämförde hur det gick för drygt 700 barn från så kallade riskmiljöer som skulle fosterhemsplaceras. Tillräckligt många fosterhem hittades inte. En del av barnen adopterades, en del fosterhemsplacerades och en stor del av barnen blev kvar i sina så kallade riskmiljöer. Vid uppföljning efter några år visade det sig att på de mätbara variablerna:

skolresultat, psykiska problem, drogproblem, kriminalitet, självmord ,

hade barnen i fosterhemmn klarat sig sämst,

barnen som adopterats klarat sig lite bättre,

och bäst hade barnen som blivit kvar i sina så kallade riskmiljöer klarat sig.

 

I dag är det inte bara de tusentals barn som tvångsomhändertas och placeras i fosterhem, numera kallade familjehem, och i HVB-hem, som far illa. Det är också  alla de tusentals barn som varken socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin förstår mår dåligt och far illa därför att de används som vapen av sin ena förälder mot den andra föräldern.

För det är det som händer och som skadar barnen när föräldrarna separerar och en av dem inte förstår att det inte är barnen som ska skilja sig från sin ena förälder. Det kallas föräldralienation och det har hittills varken socialtjänsterna, Socialstyrelsen eller BUP velat befatta sig med.

 

 

 

 

Barnets bästa intresse

Julafton 2018, Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog

Allt gott denna jul och för det nya året 2019 önskas ni som läser. Jag beklagar att jag inte återkommit regelbundet.

 

Baserat på Föräldrabalken 6 kap 2 &, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 8,  FN:s deklaration om mänskliga rättigheter artikel 16 och Barnkonventionen artikel 12, samt forskning om barns mest grundläggande behov, och ackumulerad mänsklig erfarenhet, kan det konstateras att för att må bra och utvecklas väl, behöver barn ha den nära kontakt med båda sina föräldrar som de har laglig och mänsklig rätt till. Rent allmänt kan barnets bästa intresse definieras:

 • Barnets bästa intresse är att få växa upp i och med sina familjenätverk med tillräckligt god omvårdnad, utan att utsättas för fysiska eller psykiska övergrepp, inkluderande kvarhållande, bortförande, smutskastning av den andra föräldern.
 • Barnets bästa intresse är att få kärlek och bekräftelse i vardaglig kontakt med båda sina föräldrar eller de som finns för barnet som föräldrar under barnets uppväxt.
 • Barnets bästa intresse är att fritt få uttala sin egen mening om sin livssituation, utan att någonsin ställas inför att välja mellan sin mamma och sin pappa (eller mellan sin biologiska familj och utomstående vuxna). Ett beslut om var barnet ska bo, vem av föräldrarna (vem i barnets familjenätverk eller en främmande) som ska få bestämma om barnet, och om hur barnet ska ha kontakt med sina föräldrar är de vuxnas ansvar, inte barnets.

Letter to the Norwegian minister Helleland about the social welfare services

From: Lena Hellblom Sjögren, PhD, chartered psychologist Testimonia
Mon Mogattu 76
79397 Siljansnäs, Sweden , +46709 88 88 68

 

To: Minister Linda Hofstad Helleland

Oslo November 12, Mon November 16, 2018

 

Dear Minister,

The background for writing to you is that I heard you lecture at Litteraturhuset about Barnevernet earlier this month, in a recording of your lecture made by Rune Fardal, “Familiekanalen.”

You then said the same thing as the state representant in Grand Chamber hearing in the Lobben case, 17 October , 2018: the biggest problem for the social welfare system in Norway is not that too many interventions are made, but too few; there are so many children in need of help and support from unsound homes who do not get help in time, and when they need it most.

This statement generates these questions:

 1. Is there any relevant and reliable statistical report on how many children and families in Norway in need of interventions from the Norwegian social welfare services?
 2. Are there any reliable evaluations of the effects and consequences of the interventions that are made?
 3. Have these interventions given the children taken into care by the social services adequate help?
 4. How is help defined?

 

Background for me, the questioner

15-20 years ago I investigated several Norwegian complicated custody disputed cases, often with criminal charges, and also some criminal cases. I followed them up in court. Actually, I have been given testimony in several ”herredsretter,”(local courts) l ”lagmannretter” (regional higher courts) all over Norway, and once also in ”Höyste Rett” (the Supreme Court). But this was all before the committee of state-approved psychologists to evaluate reports was formed.

In Norway, the Child Welfare Service (Barnevernet) has lately been accused of ”state kidnapping.” We are a group of 268 professionals who in 2016 reported our concerns about Barnevernet, something that we now are trying to follow up. Ms. Gro Hillestad Thune, formerly Norway’s delegate in the European Commission on Human Rights, also a member in this group, states that the human right to family life is violated on an everyday basis in Norway. As I have observed the similarities between the function and power that Barnevernet in Norway, and Socialtjänsten in Sweden, has, I want to forward some of my observations as an answer of concern to you to your speech, and to you as the responsible Minister for Barnevernet.

 

First some self evident facts that might need to be pointed out

 • There are children in need of protection from clearly and/or objectively confirmed harmful home conditions.
 • To place these children in need of love/acceptance in homes with total strangers who get paid and take orders from Barnevernet – may not be the best way to help these children.
 • There are many good and very well-meaning employees within Barnevernet in Norway.
 • This should however not lead to the conclusion that children should be taken from their parents and extended family when someone in charge within Barnevernet thinks that a child might be at risk.

 

Violation of the child´s human right to family life and to keep its identity

Going back to the statement made by the former Norwegian ECHR judge Gro Hillestad Thune, I would like to try to explain the background for the violation of the children´s human rights to family life, and to keep their identity, that is taking place in Norway – and actually also in Sweden – on an everyday basis.

The interpretations made by the employed within Barnevernet handling a case and her investigation and recommendations are not well-founded. Why is that? Because nor Barnevernet – or Socialtjänsten – focus on impartial fact-finding and humanity.  You can add to that: they do not have reliable measures and standardized methods to make well founded prophecies about risks, children´s well-being, and they do not make authentic documentation, which makes it impossible to evaluate the interventions made.

Malpractice within the social services when children are removed from their families of origin is thus the rule, not the exception.

As the one in charge from Barnevernet does mostly not consider the child ́s or the parents ́ human right to family life in the investigations and recommendations made the child´s right to a family life and to keep his/her identity is not either a matter of concern for the national courts.

 

When a child is believed – nota bene not obviously or by any reliable documentation – to have been harmed, and thus to be in need of protection, measures are often taken by Barnevernet for such protection before any investigation is made.

Before any physical, psychological or sexual abuse or some very harming life conditions, have been observed or documented, the measure to place the child out of the child ́s family can in itself be very harmful and traumatic. To place a mother who claims the father has abused her and/or the children, together with the children in a women´s shelter is one example of such a measure that can harm the children much more than help them. Often the child has in these cases to break up from school and their every day life. After the break up they are treated as if they have been abused which is very harmful to the child – when the reality might be that the child has not been abused.

When the Barnevernet worker makes her investigation after having placed the child in protection from the parent/-s believed to be dangerous they cannot, find out how it is for the child to be with that parent/these parents in their daily life. This, obvious to everyone, is due to the fact that the preconditions have been drastically changed by the measure already made – often traumatic to the child, but never seen as that, as the intentions are good.

What is observed and investigated is thus mostly the reactions to the changes made. The words spoken out by the child in what is seen as protection, are often a repetition of what the child has heard. The child´s spontaneous story with the child´s own words cannot be heard as the shild´s memory is contaminated by a lot of questioning by professionals, foster parents, or helpers with preconceived ideas about what has happened in the past.

With this background, what is called the child ́s will, is not necessarily the real will of the child, but more likely the will the child has been influenced to express as the child´ will.

 

Research: children left in their “risky homes” were better off than both adopted and children placed in foster care

There is scientifically sound research that Barnevernet does not take notice of. This research tells us that children placed in strangers’ homes away from their own family are worse off than adopted children. They are even worse off than children kept in their risky homes. These results of very severe risks for children´s well-being seem not to be known. Or, are they consciously neglected to keep “business as usual”?

In a longitudinal study ([i]) of about 700 children diagnosed to be in need of being placed out of their risky home environment, about one third of them were placed in foster homes. Nearly one third of them were adopted and a little more than one third of them stayed in their risky homes. When, after several years, these children were followed up by looking at their school results, if they had been registered within psychiatric care, with drug addiction problems, or had been registered as criminals, and also if they had committed suicide, the result was that the children left at home were best off. Second best on all these measurable variables were the adopted children. Worst off were the children who had been placed in foster homes.

Statistics tell us that children once placed in foster care are re-homed over and over again until they are 18 (sometimes 20) and that placed teenagers very often (in about 50 %) run away.

To my knowledge there is no research showing that children are better off in life after having been placed in foster care. So, why are these known risks not considered when making risk assessments, and before taking decisions to remove a child from the child ́s family?

If there was a medicine that could cure cancer, but at the same time caused worse pain and even death to the patient, would that medicine be prescribed with state support on a large scale?

 

Evaluation is needed – of the outcome in relation to what science tells us, in relation to the human suffering reported, and in relation to the tax payers´ money

It was stated in a Swedish state report that “the contents of the files often lack an overall structure, uniform concepts and definitions”. From what I have seen, these problems still exist in both Sweden and in Norway. It is a fact that children in foster care are still being abused, not in the least psychologically, physically and heavily neglected regarding love/acceptance, school and medical care. [ii].

The financial costs for society and for the affected families, trying to defend their right to their own children and grandchildren who have been placed in well paid foster homes without any good reasons for such placements, are huge.

The human suffering is immense, and the damages on the children – often lifelong – are not possible to measure. We know though, that children who have lost their identity when they have not received love and acceptance within their own family system seek it elsewhere, for example in extremist groups or in criminal groups. The best prevention would be to give support to the parent/-s or to some other adult/-s in the family who can take responsibility as parents. That would also be less expensive.

There is now consensus within the scientific community, after several well designed investigations, and also a meta-study by Richard Warshak, that children´s well-being and health profit most from a shared every day life with both parents. This conclusion is also applicable for small children, earlier thought to be better off staying with their mothers.

Thus, all assistance ought to begin in the family, to avoid breaking down the family, the corner stone for building a human society according to the UN declaration on human rights. The European Court, Strasbourg, has repeated in its child care verdicts:
”The State must unceasingly make efforts to re-unite the children with their families.”

Verdicts for the reunification of children with their families are not implemented in Norway, or in Sweden. Children are suffering. Parents are suffering. Grandparents are suffering. High suicide rates and deaths related to stress in families affected by the removal of their children and limitation of visiting rights have been noted. Specific statistics need to be made.

Sincerely

Lena Hellblom Sjögren

 

 

[i] Bohman, M. & Sigvardsson, S. (1980). A prospective longitudinal studies of children registered for adoption. Acta Psychiatrica Scandinavica, 61, 339-355.

[ii] In 2006 an “Abuse and Neglect inquiry” was appointed (officially: “The Swedish Inquiry on Child Abuse and Neglect in Institutions and in Foster Homes, 1930 – 1980”). In the final report (SOU 2011:63 /State Official Investigation 2011:63/) for the 866 persons interviewed about abuse and neglect that had occurred before 1980, 763 of the 798 who were placed in foster homes (96 %) told about abuse and neglect. In Mattsson, Titti, Vinnerljung, Bo (2016). Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta. Children in family homes. Suggestions on measures that would make a difference for the children most in need in society. you can find a lot of relevant and good references regarding the negative outcome of child welfare clients.

 

 

TOMMA RUM – att förlora ett barn som lever…

Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog 2018-11-08

 

Den 3 november 2018 fanns en 8-sidig artikel i Der Spiegel med titeln ”Leere Zimmer”, det  betyder tomma rum. Artikeln handlar om ogrundade avskiljanden av barn från goda nog föräldrar i samband med föräldrarnas separation, på grund av onda spiraler som sätts igång när den ena föräldern vill utesluta den andra föräldern ur den gemensamma barnens liv.

 

I inledningen konstateras att tusentals skilsmässobarn som älskar båda sina föräldrar, slits mellan dem. När den ena föräldern lägger på barnet sin besvikelse och sitt onda och gör barnet främmande för den andra föräldern, innebär det ett livslångt lidande. Den föräldern säger kanske:” Din mamma tycker inte om dig längre, hon bryr sig inte om dig.” Så var det för den mamma som det berättas om inledningsvis. Hon förlorade sin son för åtta år sedan, då han flyttade till sin pappa. Pappan ställde in allt flera av sonens vistelser med sin mamma; antingen sa pappan att sonen var sjuk eller att han inte ville komma. Sonen är nu 17 år. Han har inte alls sin mamma i sitt liv. Och mamman har inte sin son. Hans rum hos mamman står tomt. Liksom tusentals barnrum står tomma. I en förtvivlad väntan…

 

I artikeln skildras att ca 50 000 föräldrapar vänder sig till domstol för att få fastställt av en familjerättsdomare när barnen och hur de ska få träffa respektive förälder. En rättspsykolog uttalar att många barn väljer sida för att förenkla sin egen situation. Han har skrivit en uppsats om ”det reflexmässiga stödet till den förälder som främmandegör den andra”. Om den främmandegjorda är pappan innebär det att barnet upplever mamman som en som aldrig gör fel. Barnet visar ingen ambivalens: hos mamma är allt roligt och bra och hos pappa är allt bara dumt och fel. I detta fall är det mamman som idealiseras och pappan som svartmålas.

 

Menar barnet verkligen det han säger om sin pappa/mamma, eller säger barnet det som mamman/pappan vill höra?

Denna fråga utreds av en grupp på Bremens universitet som våren 2019 kommer med sin studie ”Kindeswohl und Umgangsrecht,” i ungefärlig översättning ”Barnets välmående och umgängesrätt.” De har besökt hundratals mammor, pappor och barn över hela Tyskland, föräldrar och barn som varit avskilda från varandra under 4-5 år.

 

En psykoterapeut, Walter Andritzky, säger: ”Den föräldrapart som först tar barnet till sig, vinner. I 80 procent av fallen är det modern.”

I Sverige är det allt flera pappor som tar kontrollen över barnet, och utesluter mamman. Min uppskattning är att papporna gör det i ca 40 procent av fallen.

 

Rättspsykologen Yasar Kadkhodaey berättar i artikeln hur han på sin mottagning ofta observerar pappor och barn och då kan konstatera, speciellt vad gäller de yngre barnen, att när mamman försvunnit ur sikte närmar sig barnet sin pappa på ett kärleksfullt sätt.

 

I artikeln hänvisas till att två internationella konferenser om denna problematik nyligen hållits, i Stockholm och i London.

Vidare hänvisas till den tyske psykiatern och forskaren Wilfrid von Boch Galhau som under 20 år publicerat arbeten om föräldraalienation och givit råd till förtvivlade föräldrar och far- och morföräldrar.

 

När ett så viktigt band som till en älskad förälder helt upplöses borgar det för att det kan bli mycket stora skador, uttalar rättspsykologen.  ”Man kan”, menar hans kollega psykoterapeuten Andritzky, ”praktiskt taget åse, hur psykisk sjukdom uppstår ur detta.”

 

 

 

I Sverige förnekas dessa stora skador, som barnen påförs. Sedan mer än två decennier. En okunnig bild av föräldraalienation som en ”kvinnofientlig teori” utan vetenskaplig grund har  etablerats. Den underhålls fortfarande av vänsterkretsar och feminister, avläsbart i att det enda som skrevs i svenska media om den internationella Stockholmskonferensen om föräldraalienation var ETC och feministiskt perspektiv. F.d. juridikprofessorn Christian Diesen är en av dem, som likt advokaten Eva Kornhall varit effektiva i sina desinformationskampanjer. Det var Diesen som citerades i ETC.

The Stockholm Conference: PA-What Is It? What To Do About It?Program Book

 

SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE PARENTAL ALIENATION STUDY GROUP

Stockholm, Sweden – August 24-25, 2018

 

Parental Alienation Study Group Mission Statement

Parental Alienation Study Group (PASG) is an international, not-for-profit corporation. PASG has about 500 members – mostly mental health and legal professionals – from 50 countries. The members of PASG are interested in educating the general public, mental health clinicians, forensic practitioners, attorneys, and judges regarding parental alienation. PASG members are also interested in developing and promoting research on the causes, evaluation, prevention, and treatment of parental alienation.

 

Board of Directors of PASG

William Bernet, M.D., President

Abe Worenklein, Ph.D., Secretary

Demosthenes Lorandos, Ph.D., J.D., Treasurer

Amy J. L. Baker, Ph.D.

J. Michael Bone, Ph.D.

Wilfrid von Boch-Galhau, M.D.

Lena Hellblom Sjögren, Ph.D.

 

Board of Directors of PASG Nordic

Lena Hellblom Sjögren, Ph.D., Chairperson and Secretary Jan Angner, Treasurer

Carl Söderberg, Member Ulrika Ekenberg, Member Ingemar Lilleberg, Deputy Maritta Lilleberg, Auditor

 

Welcome to Skeppsholmen

On the image above, the red DAY ONE indicates the Östasiatiska Museets hörsal, Skeppsholmen (The Museum of Far Eastern Antiquities), the meeting place for Friday, August 24.

The red DAY TWO indicates Skeppsholmens folkhögskola, segelsömmarsalen, Slupskjulsvägen 12 (Folk High School), the meeting place for Saturday, August 25.

The island of Skeppsholmen became the naval port of Stockholm in 1634. Positioned strategically at the Baltic Sea entrance to Stockholm, it has traditionally been the location of several military naval buildings. The oldest building, the admiralty house during 1647-48, was rebuilt in Renaissance style in 1854-56. Since the movement of the military functions elsewhere, there is no longer any military presence. Several museums are found on Skeppsholmen, such as the Moderna Museet (Museum of Modern Art) and Östasiatiska Museet. On the southern shore is the old sailing ship af Chapman which is now a youth hostel.

 

Day One – Friday, August 24, 2018

Östasiatiska Museets hörsal, Skeppsholmen

PARENTAL ALIENATION – WHAT IS IT? Coordinator for Day One: Demosthenes Lorandos

8.30 Registration

9.00 Welcome and Some Practical Information

9.15 William Bernet – “The Scientific Foundation for Parental Alienation”

10.00 Amy J. L. Baker – “What Research Says about Parental Alienation Strategies and the Harm Done to Children and Families”

10.45 COFFEE / TEA

11.00 Ronald P. Rohner – “They Love Me, They Love Me Not – And Why It Matters”

11.30 Simona Maria Vlǎdica – “Parental Alienation – A Form of Severe Child Psychological Abuse: Implications for the Decision-Making of the Courts on the Exercise of Parental Authority”

12.15 Nick Child – “Finding Parental Alienation on a Bigger Map: Useful Learning from Wider Perspectives”

13.00 LUNCH at the restaurant at Moderna Museet

14.00 Steven G. Miller – “How Can – and Should – Professionals Accurately Distinguish between Alienation and Estrangement?”

14.45 Matej Zaplotnik – “Parents’ Rights and Responsibilities: Experience of Parental Alienation in Slovenia”

15.30 Ryan Thomas – “When Your Alienated Child Doesn’t Respond”

16.00 Panel Discussion – Tapio Koivula (Finland), Eivind Meland (Norway), Daniel Goldmand (Denmark), and Stefan Sandén (Sweden) – “Perceptions of Parental Alienation in the Nordic Countries”

17.00 Conclusion

 

Day Two – Saturday, August 25, 2018

Skeppsholmens folkhögskola, segelsömmarsalen, Slupskjulsvägen 12

PARENTAL ALIENATION – WHAT TO DO ABOUT IT? Coordinator for Day Two: William Bernet

8.00 Asunción Tejedor Huerta – “What Can Experts Do in Cases of Parental Aliena- tion?”

8.45 Ursula Kodjoe – “Consensus Model in Germany with Interdisciplinary Coopera- tion: Early Intervention as Best Prevention”

9.30 COFFEE / TEA

10.00 Demosthenes Lorandos – “Foundation for Cross Examination of Critics of Parental Alienation”

10.45 Ashish Joshi – “Parental Alienation: An International Perspective – From ‘Gard- ner’s Theory’ to Child Abuse”

11.30 Questions and comments for four morning speakers regarding legal perspectives on parental alienation.

12.00 LUNCH at Skeppsholmens folkhögskola

13.00 Jennifer Harman – “Power Structures among Families Affected by Parental Alienation: Implications and Interventions”

13.45 Karen Woodall and Nick Woodall – “Reunification Work: Experiences from Lon- don”

14.30 Linda Gottlieb – “Taking the Child and Alienated Parent Down Memory Lane to Reunite: A Role-Play”

15.15 Day Two Panel – “Parental Alienation: What To Do About It in the Future? Take- home Messages from the PASG2018 Conference”

16.00 Conclusion

 

PROGRAM  MANAGERS

Chairperson of PASG2018 Program Committee: Lena Hellblom Sjögren, Ph.D., is an investigative forensic psychologist and researcher in Sweden, with an interest in human rights, democracy, and the violations of these rights. Dr. Hellblom Sjögren is a member of Board of Directors of PASG and is the chairperson of PASG Nordic. She has published books regarding paren- tal alienation as a violation of the child’s human rights: Hemligheter och minnen: Att utreda tillförlitlighet i sexualbrottmal (Secrets and Memories: To Investigate Reliability in Sexual Criminal Cases) and Barnets rätt till familjeliv: 25 svenska fall av föräldra (The Child’s Right to Family Life: 25 Swedish Cases of Parental Alienation). Dr. Hellblom Sjögren contributed a chapter for The International Handbook of Parental Alienation Syndrome. She has testified as an expert witness in Sweden, Norway, Denmark, and Ireland.

Chairperson of PASG Technology Committee: Tom Janssen, a technologist in Antwerp, Bel- gium, is an alienated father and director of JATO, a company helping and coaching alienated parents.

 

SCIENTIFIC COUNCIL FOR PASG2018

Nils-Göran Areskoug, M.D., Ph.D., a physician and musician, is a fellow of the Strömstad Acad- emy in Sweden. Dr. Areskorg studied intergenerational parental alienation in Scandinavia. He proposed establishing a Nordic center of clinical research, education, and rehabilitation of fami- lies who experience parental alienation.

William Bernet, M.D., professor emeritus at Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, is the president of the Parental Alienation Study Group.

Lars Dencik, Ph.D., is senior professor of Social Psychology at Roskilde University, Denmark, where he founded the Centre for Childhood and Family Studies. His research has focused on the impact of societal modernization on family life and children’s development.

Lena Hellblom Sjögren, Ph.D., is a member of the Board of Directors of Parental Alienation Study Group and the chairperson for PASG Nordic and for the Program Committee for PASG2018.

Eivind Meland, M.D., is professor at the Department of Global Public Health and Primary Care at the University of Bergen, where he specializes in family medicine. He has many years’ experience in preventive health services for children and adolescents, with publications on divorce and loss of parental contact.

J. P. Roos, Ph.D., is professor emeritus in Social Policy at the University of Helsinki. He has published extensively on well-being, life stories, generations, and generational helping. He points out that the concept of parental alienation has relevance for grandparents who may be hindered in having contact with their grandchildren.

Frode Thuen, Ph.D., is professor at the Centre of Evidence Practice at Western Norway University of Applied Sciences. He is also a psychologist in private practice. Family issues and couple relationships are the main areas of his research and clinical interests, including disputes and conflicts between divorced parents and how this influences the psychosocial health and development of their children.

Per-Ole Träskman, LL.D., professor emeritus at the University of Lund, was formerly the Dean of the Faculty. He has also been a professor in criminal law and the law of procedure at the University of Helsinki. He has published books and many scientific articles regarding criminal law and criminal procedure.

 

SPONSORS OF PASG2018

Several donors have contributed significantly to the financial support of PASG2018. One of them is a Swedish targeted father, whose two oldest children have lost their father due to the lack of knowledge of parental alienation. We greatly appreciate the generosity of the donors.

Thanks to Our Donors

The leadership and members of PASG greatly appreciate the generosity of individuals and institutions who donate to this organization. Donations may be made through the website (www.pasg.info), by making scheduled monthly contributions through PayPal, or by contacting any member of the PASG Board of Directors.

 

ABSTRACTS AND PRESENTERS

DAY ONE
PARENTAL ALIENATION – WHAT IS IT?

Presenter: William Bernet, M.D.
Title: “The Scientific Foundation for Parental Alienation”

Abstract: Detractors and deniers of parental alienation have frequently cited “the lack of em- pirical evidence” to criticize the importance and even the existence of this mental condi-
tion. This presentation will introduce the evidence that supports the reality and the signifi- cance of parental alienation. (1) In courts in the United States, scientific validity can be demon- strated by showing that the concept has been generally accepted in the scientific community. Parental alienation has been recognized by the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, the American Psychological Association, the American Professional Society on the Abuse of Children, and the World Health Organization. (2) There is a vast amount of descrip- tive, qualitative research, e.g., the work of Wallerstein, Gardner, Kopetski, Clawar, Rivlin, John- ston, Bricklin, and Warshak. (3) Regarding quantitative research, it is possible to distinguish loyalty conflicts (a common, mild mental condition) from parental alienation (a rare, serious mental condition).

Information about Presenter:

William Bernet, M.D., a graduate of Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, is a professor emeritus at Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, USA. In 2007, Dr. Bernet and Judge Don R. Ash published Children of Di- vorce: A Practical Guide for Parents, Therapists, Attorneys, and Judges. Dr. Bernet edited Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11, which was published in 2010. Dr. Bernet and his colleagues edited Parental Alienation: The Handbook for Mental Health and Legal Profession- als, which was published in 2013. He was the founder and first president of the Parental Alien- ation Study Group.

*****

Presenter: Amy J. L. Baker, Ph.D.
Title: “What Research Says About Parental Alienation Strategies and the Harm Done to Chil-dren and Families”

Abstract: Dr. Baker will review the 4-Factor Model for identifying whether a child’s rejection of a parent is due to alienation: (1) a prior positive relationship between the child and the now re- jected parent; (2) absence of abuse or neglect on the part of the now rejected parent; (3) use of multiple alienating behaviors on the part of the favored parent; and (4) the child exhibiting behaviors consistent with alienation. Particular attention will be paid to the alienating behaviors of the favored parent and the research basis for them. The presentation will also briefly review the 11 reasons why the courts should intervene. For example, the negative long-term conse- quences of parental alienation for children’s social-emotional functioning and well-being, with a discussion of some of the key research findings.

Information about Presenter:

Dr. Baker has a Ph.D. in developmental psychology from Teach- ers College of Columbia University. Her expertise includes parental alienation, children in the child welfare system, and psychological maltreatment.

She is the author or co-author of 8 books as well as over 110 published articles. Some of her books include Adult Children of Parental Alienation Syndrome: Breaking the Ties that Bind and Co-parenting with a Toxic Ex. She is also a co-author of the psychological maltreatment guidelines developed by the American Professional Society on the Abuse of Children. Dr. Baker provides workshops and trainings on parental alienation and psychological maltreatment to legal and mental health professionals across the United States and abroad. She also provides telephone coaching for targeted parents and has provided expert testimony across the U.S.

*****

Presenter: Ronald P. Rohner, Ph.D.
Title: “They Love Me, They Love Me Not – And Why It Matters”

Abstract: In this video of a TED Talk, Dr. Ronald P. Rohner provides a 15-minute overview of In- terpersonal Acceptance-Rejection Theory. IPARTheory holds that the most fundamental com- ponents of human psychology and behavior are the complementary feelings of love and rejec- tion. The experience of a loving relationship is more uniform, while rejection can take the form of hostility, indifference, and “undifferentiated rejection.” Acceptance by the important people in one’s life leads to a healthy psychological adjustment; persistent rejection may lead to anxie- ty, insecurity, anger, impaired self-esteem, and even suicidality. Dr. Rohner emphasizes that the physical experience of acceptance – i.e., hugs – is important.

Information about Presenter:

Ronald P. Rohner, Ph.D., is a professor emeritus of Human De- velopment and Family Studies and Anthropology at the University of Connecticut in the USA. He is also the founding President and Executive Director of the International Society for Interper- sonal Acceptance and Rejection. Moreover, he is author of Interpersonal Acceptance-Rejection Theory, along with most of the measures used to empirically test the theory. As a result of his lifetime commitment to cross-cultural research, Dr. Rohner received the American Psychologi- cal Association Award for Distinguished Contributions to the International Advancement of Psy- chology. He also received the Outstanding International Psychologist Award from the USA for 2008.

*****

Presenter: Simona Maria Vlǎdica, Ph.D.
Title: “Parental Alienation – A Form of Severe Child Psychological Abuse: Implications for the Decision-Making of the Courts on the Exercise of Parental Authority”

Abstract: The minor, a victim of parental alienation, is threatened with leaving if they don`t participate in the denigration campaign of the other parent. Also, the child is emotionally dependent on his parents and, if he remains with one parent, he is emotionally dependent only on this parent. All children love their parents, but not all the parents love their children. The psychological effects of alienation on the child do not hesitate to appear. There is the risk of depression due to the feeling of “loss” of one of the two parents. After a while, the internal psychological and emotional organization of the child becomes centered around the rejection of the parent who has no permanent access. Interventions should include: (1) Prevention, since the greatest hope for alienated children is the early identification of symptoms by judges and prosecutors and specialized psychological intervention. (2) Concrete actions, among which psychological counseling and resumption of natural relationships with the nonresident parent, initially with the help of specialists such as psychologists.

Information about Presenter:

Simona Maria Vlǎdica, Ph.D., is a psychologist and authorized mediator in Bucharest, Romania. She is a lecturer at the Faculty of Psychology – Ecological Uni- versity of Bucharest and the head of Health Media Group in Romania, a communications and public relations company dedicated to education and health care. Dr. Vlădica is also the repre- sentative of the Professional Body of Mediators in the relationship with the judiciary at the Bu- charest Court of Appeal.

 

***** Presenter: Nick Child, B.Sc., MBChB, MRCPsych, M.Phil.

Title: “Finding Parental Alienation on a Bigger Map: Useful Learning from Wider Perspectives”

Abstract: For decades those who have fallen down the pothole of parental alienation have been shouting to get rescued and to warn the world so other people don’t fall in. The shouting has only produced slow progress. The natural imperative of rescuing victims hinders our think- ing more widely about how to map and predict the potholes, about what might get through to the world more effectively about these potholes. We need to work on creating a bigger or a better map until we come up with one that works. Dr. Child explains that the identical core pattern that is found in parental alienation is found in a wide range of other family and non- family group situations (e.g., domestic violence and cults) where extremes of “undue influence” are also found. Dr. Child argues that parental alienation advocates should team up with these fellow fields – some of which are at present our direst PA-denying enemies!

Information about the Presenter:

Dr. Nick Child retired in 2003 from a career as a NHS Child and Adolescent Mental Health Service community-based psychiatrist in Edinburgh and Lanark- shire, Scotland. Dr. Child says, “In 2010, I met a remarkable client, now colleague. No client should ever have to teach their therapist first in order to get help. Roy Mackay mailed Amy Baker’s famous book with his request to be seen. Her comparison with cults hit me in the stomach. He helped me see and overcome my allergy to parental alienation. To make up for my previous incompetence, I now work to raise awareness about PA through networking, or- ganizing, thinking, and writing, rather than through direct clinical or court work with clients.”

*****

Presenter: Steven G. Miller, M.D.

Title: “How Can – and Should — Professionals Accurately Distinguish between Alienation and Estrangement?”

Abstract: Mental health and legal professionals must often deal with strongly aligned children – that is, children who are strongly aligned with one parent and resist contact with, or even re- ject, the other parent. Indeed, from an international perspective, there is consensus among ex- perts that we are witnessing a veritable epidemic of this troubling family dynamic. In such cas- es, the key question is whether the child is resisting contact for a valid or reasonable reason (in which case, by definition, it is now called estrangement) or whether the child is resisting con- tact for no valid or reasonable reason (in which case, by definition, it is now called alienation). Unfortunately, professionals who do not specialize in this area will often find it difficult to dis- tinguish between the two – and will often make serious errors. This presentation provides par- ticipants with a conceptual framework and conceptual tools with which to understand and manage such cases. Designed for both mental health and legal professionals, Dr. Miller will pre- sent an approach that is practical, evidence-based, and scientifically valid. That will include some generally accepted criteria that can be used for accurate professional decision-making.

Information about Presenter:

Steven G. Miller, M.D., holds degrees in psychology and medicine from Brown University. He did his residency training at Brown University and Harvard University. For 30 years he was a member of the faculty at Harvard Medical School and presently works as an independent consultant. His current practice focuses mostly on behavioral and forensic medicine. Dr. Miller is an expert in clinical reasoning, clinical problem- solving, and clinical decision-making. More specifically, he is an expert in decision-making under uncertainty; how cognitive errors lead to professional errors; and conditional probability (that is, the probability of one thing given another thing, for example, the probability that a child is alienated given that the child displays certain behaviors). A popular speaker, he has directed several hundred continuing education courses for physicians and other clinicians and has pre- sented over 1000 medical lectures.

*****

Presenter: Matej Zaplotnik, B.A.

Title: “Parents ́ Rights and Responsibilities: Experience of Parental Alienation in Slovenia”

Abstract: Mr. Zaplotnik will present his experience with parental alienation in Slovenia. His ac- tivities have included: counseling divorcing parents; lecturing on parental alienation to 250 Slo- venian judges, prosecutors, and criminalists; conducting seminars for social workers on “Paren- tal Alienation – Child Emotional Abuse”; cooperating with the Slovenian Human Rights Om- budsman; and providing information for national television and newspapers; and even present- ing the topic of parental alienation in the Slovenian Parliament. Mr. Zaplotnik hopes to intro- duce a reunification program into Slovenia within the next 5 years. He is eager to take any op- portunity to raise awareness about parental alienation dynamics or help target parents and children deal with that problem. The presentation will consider ideas, opportunities and direc- tives for countries with a low level of parental alienation awareness and recognition.

Information about Presenter:

Matej Zaplotnik, a mental health professional in Slovenia, works with divorced famlies. He is the director of Svetovalno izobraževalni Center MIT (Counseling Education Center MIT). He has shared his knowledge about parental alienation in Slovenia with professionals from the other fields in Slovenia, such as lawyers, judges, criminalists, social workers, and therapists. He has also arranged for professional materials from the United States to be translated into the Slovenian language, such as: the book Parenting Apart, by Christina McGhee; a DVD program, Welcome Back, Pluto, by Richard Warshak; the psychological instru- ment, Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, by Ronald Rohner. In December 2017, Mr. Zaplotnik published the first peer reviewed article on parental alienation in Slovenia in Judicial Bulletin. Mr. Zaplotnik has criticized Slovenian custody evaluators and has tried to change the system and improve the work of custody evaluators.

*****

Presenter: Ryan Thomas

Title: “When Your Alienated Child Doesn’t Respond”

Abstract: In this video, Mr. Thomas makes use of his real-life experiences and inside perspec- tive as an alienated child. He shares a 7-step process on what to do when your alienated child does not respond to you.

Information about Presenter:

Mr. Ryan Thomas was an alienated child who reunited with his father after decades apart. He helps parents and professionals in over 25 countries to gain an inside perspective on what goes on inside the child’s mind, and how to reach them. Mr. Tho- mas is the author of Sabotaged!: 3 Hidden Weapons of Parental Alienation and the founder of the Reconnect Academy and Breakthrough Monthly, both online training programs.

 

 

DAY TWO
PARENTAL ALIENATION – WHAT TO DO ABOUT IT?

Presenter: Asunción Tejedor Huerta, Ph.D.

Title: “What Can Experts Do in Cases of Parental Alienation?”

Abstract: This presentation will focus on the work that experts do in the courthouse in cases of parental alienation, as well as the options for interventions and solutions for the most conflict- ing cases. Dr. Tejedor Huerta will make a brief statement about her work in Spain and Latin America. Also, she will explain that the appointment of a parenting coordinator is the last solu- tion for the complete resolution of the most conflictive cases of parental alienation.

Information about Presenter:

Asunción Tejedor Huerta, Ph.D., is a forensic psychologist in Spain. She has received a degree in psychology from the University of Granada and certification as an Expert in Family Mediation from the University of Oviedo. She earned a master’s degree in diagnosis and therapy at the Maslow Cattell Institute. Dr. Tejedor Huerta is a certified spe- cialist in psychotherapy and has been accredited by the European Federation of Psycholo-gists’ Associations (2013). She has participated as a speaker in numerous national and international conferences. Dr. Tejedor Huerta is currently the president of the Ibero-American Association of Legal Psychology in Spain.

*****

Presenter: Ursula Kodjoe, M.A.

Title: “Consensus Model in Germany with Interdisciplinary Cooperation: Early Intervention as Best Prevention”

Abstract: In the Consensus Model, the paramount task for all professions is to work toward a consensus between the parents that is in the best interests of their children. In this model, the common aims that all the professionals pursue are: (1) All children have the right to undis- turbed access to both parents and to an ongoing relationship with the parent living outside the family and that parent’s extended family. (2) The parents must receive all the support they need to (re)establish responsible, autonomous parenthood so they can make the proper decisions on behalf of their children together. The parents are obliged to participate in what- ever intervention that is necessary. Another important component of the Consensus Model is the acceleration of the legal proceeding, since “early intervention is the best prevention” of detrimental developments like alienation or loss of contact and family relations.

Information about Presenter:

Ms. Ursula Kodjoe is a family therapist, mediator, family court expert in Germany. She has studied in Vienna, Munich, and Freiburg, and had advanced training in USA. She offers counseling and therapy for individuals, couples and families. She has been court-appointed to evaluate high-conflict cases. Ms. Kodjoe has been concerned about the typical functioning of the family law system, so she has trained lawyers, judges, psycholo- gists, and social workers in interdisciplinary cooperation. She has conducted cross-cultural me- diation and counseling and training in de-escalation with families on behalf of the Ministry of Justice and the Ministry of Family Affairs. She has conducted seminars and provided consul- tation in Germany, Austria, Switzerland, France, Belgium, Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia, and USA. Always, her focus has been on children ́s needs and rights to keep meaningful relationships with both parents after separation and divorce.

 

***** Presenter: Demosthenes Lorandos, Ph.D., J.D.

Title: ”Foundation For Cross Examination of Critics of Parental Alienation”

Abstract: Voir dire is French for “speak the truth.” Both voir dire and cross examination are means for excluding or limiting junk science and junk scientists in the courts. Dr. Lorandos will explain a methodology for voir dire and cross examination and illustrate this process with material from real cases and real witnesses.

Information about Presenter:

Demosthenes Lorandos, Ph.D., J.D., is a psychologist, attorney, and legal scholar in Ann Arbor, Michigan, USA. He received his Ph.D. from Union Graduate School and his J.D. from the University of Detroit School of Law. Dr. Lorandos is a member of the bar of numerous jurisdictions, as well as the United States Supreme Court. Dr. Lorandos was a co-editor of both The International Handbook of Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation: The Handbook for Mental Health and Legal Professionals. He is currently working on a three-volume set for Thomson Reuters WEST, The Litigator’s Handbook of Forensic Medicine, Psychiatry and Psychology, with 44 authors from four countries as well as another book for Charles C Thomas Publishers, Parental Alienation: Science and Law.

*****

Presenter: Ashish S. Joshi, LL.M.

Title: “Parental Alienation: An International Perspective – From ‘Gardner ́s Theory’ to Child Abuse”

Abstract: Swedish courts have questioned the theory and scientific reliability and validity of pa- rental alienation. In fact, there appears to be a myth that parental alienation is an “American invention” or simply “Gardner’s theory.” This is absurd. Parental alienation is an expression of human behavior. It occurs worldwide and with many similar behavioral patterns. While some aspects of parental alienation vary from country to country, the behavior, unfortunately, is found worldwide. This presentation focuses on a survey of countries – both civil law systems and common law systems – and discusses how these countries, with their different legal, de- mographic, social, and ethno-cultural norms, have addressed the problem of parental aliena- tion. We will see how Italy, Germany, Spain, Israel, India, Brazil, Mexico, USA, UK, Canada, and New Zealand have dealt with claims of parental alienation. Mr. Joshi will focus on the UK, USA and Canada and look at their court decisions adjudicating claims of parental aliena-tion. Did the courts of these jurisdictions accept the claims of parental alienation? What evidence did the courts look at? And if they found alienation to be present in a case, what legal or mental-health interventions were put in place to remedy the situation? What caused these countries to acknowledge that parental alienation is not just “Gardner’s Theory” or an “American inven- tion,” but constitutes child abuse and needs immediate and a serious intervention?

Information about Presenter:

Ashish S. Joshi, a lawyer in Ann Arbor, Michigan, has been admitted to the Bar of the Supreme Court of the United States and State Bars of New York, Michigan, District of Columbia, and Gujarat, India. Mr. Joshi’s practice focuses on complex litigation including cases involving severe parental alienation, international child abduction, and false allegations of child sexual abuse stemming from parental alienation. Mr. Joshi serves as the editor-in-chief of Litigation, a flagship journal of the American Bar Association.

*****

Presenter: Jennifer Harman, Ph.D.
Title: “Power Structures among Families Affected by Parental Alienation: Implications and in-terventions”

Abstract: Power is an essential element of social interactions where there is interdependence between people. Asymmetries of power in relationships provide fertile ground for abuses of power to occur. Parental alienation, a form of family violence, is characterized by gross asym- metries of power in relationships that have dissolved. Using interdependence theory of Kelley and Thibaut, Dr. Harman will discuss the common imbalanced power structures that she has found in her research among families affected by parental alienation, how these power struc- tures affect the types of behaviors that alienating and targeted parents can exercise, and how abuse of power can be better addressed to mitigate this form of family violence.

Information about the Presenter:

Dr. Jennifer Harman is an associate professor of Psychology at Colorado State University in Fort Collins, Colorado, USA. She obtained her doctorate in social psychology from the University of Connecticut and has been studying intimate relationships and public health issues her entire career. Her recent line of research has focused primarily on parental alienation, particularly the social psychological factors that promote this problem. She has published several peer-reviewed research papers on this topic and a book co-authored with Dr. Zeynep Biringen, Parents Acting Badly: How Institutions and Societies Promote the Aliena- tion of Children from their Loving Families (recently translated into Swedish). Dr. Harman also serves as a director of Simply Parent, a nonprofit organization devoted to helping parents and families affected by parental alienation and forging new and innovative solutions.

 

***** Presenters: Karen Woodall and Nick Woodall

Title: “Reunification Work, Experiences from London”

Abstract: Karen Woodall and Nick Woodall deliver a reunification program in the UK which is psychotherapeutic in nature and based upon the use of transfer of residence which is the UK court’s ultimate intervention in cases of parental alienation. This program utilizes a direct transfer approach, ensuring that the reintegration of the child’s psychologically split state of mind takes place through an immediate encounter with the rejected parent in the security of the home environment. Therapeutic assistance takes place after residence transfer rather than before and utilizes a twelve-week program to restore the child’s perspective and re-introduce the previously alienating parent under supervised conditions. Karen Woodall and Nick Woodall – working as a team – have reunited several children and Karen Woodall has undertaken many reunifications as a sole practitioner with a high degree of success.

Information about Presenters:

Karen Woodall and Nick Woodall are the founders of the Family Separation Clinic in London, U.K. They are psychotherapists and the authors of Parental Aliena- tion: Learning to Cope, Helping to Heal and Putting Children First. The Family separation Clinic is the founder of the European Association of Parental Alienation Practitioners (EAPAP).

 

***** Presenter: Linda Gottlieb, LMFT, LCSW-R

Title: “Taking the Child and Alienated Parent Down Memory Lane to Reunite: A Role-Play”

Abstract: This intervention for parental alienation capitalizes upon the child’s profound instinct for a parent and the power of family systems therapy for healing. The audience participants in the role play will experience the powerful effectiveness of this intervention that has not yet failed Ms. Gottlieb in facilitating the healing of 40 alienated parent-child relationships. If anyone in the audience would like the opportunity to experience this intervention under Ms. Gottlieb’s guidance, please bring to this conference pictures and/or other memorabilia of your children. An uplifting experience is promised!

Information about Presenter:

Linda Gottlieb, LMFT, LCSW-R, is a family therapist in New York, USA. She trained under Dr. Salvador Minuchin and is a former faculty member of the Minuchin Center for the Family. Ms. Gottlieb is the author of The Parental Alienation Syndrome: A Family Therapy and Collaborative Systems Approach to Amelioration. Ms. Gottlieb is the developer of and treatment provider for an effective intensive, 4-day reunification program for severe alienation named Turning Points for Families, where she successfully “jump-starts” the reconnection.

 

 

 

Art by PASG member Xiaojie Zheng (See following page.)

During both days of the conference, Ms. Xiaojie Zheng will display artworks and site-specific installations that relate to parental alienation.

Ms. Xiaojie Zheng is a visual artist, art educator, curator, and arts and culture consultant for the past two decades. Ms. Zheng received a transnational education in the arts in China, the Netherlands, and the United States. Her artwork and collaborative projects are inspired by
her unique life experiences on three continents. Ms. Zheng works primarily in painting, drawing, mixed media, and site-specific installations. She has won multiple awards for her artworks which have been commissioned, exhibited, published, and collected by institutions and private parties in Asia, Europe, and North America. Ms. Zheng promotes art for daily life, art for unity, and art for social justice.

Ms. Zheng is a targeted mother whose children have experienced severe parental alienation since her son was abducted by the paternal grandparents in 2004. Since then, her legal battles have been going through family court, district court, and domestic relations court in two states in the U.S. Her legal battles, still not concluded, have involved a dozen judges, two dozen lawyers, multiple guardians ad litem, court-appointed custody evaluators, court-approved parental alienation experts, and numerous therapists, social workers, and counsellors. Regard- less of massive evidence, expert reports, and testimony, Ms. Zheng continues to be blocked from both her children.

Ms. Zheng’s multimedia work, This is Faith, was created for a special exhibition, A Place of Her Own, curated by the Asian America Women Artists Association (AAWAA) in San Francisco, California, in 2010 and 2013.

This is Faith, 2010, oil on canvas, 18” x 36” and 60” x 72” (45.8 x 91.5 cm and 152.4 x 182.9 cm), poem, MP3, earphones.

Photo credit: Bob Hsiang

Parental Alienation Study Group http://www.pasg.info

Parental Alienation Study Group Nordic http://www.pasgnordic.com

Parental Alienation Database http://mc.vanderbilt.edu/pasg

Online Parental Alienation Education http://ncapa.thinkific.com

 

 

 

Verka för barnets bästa intresse OCH spara pengar?

NÅGRA FUNDERINGAR av Lena Hellblom Sjögren, fil.dr., leg.psykolog 2018-10-18

 

Definition av barnets bästa intresse i ett livsperspektiv

Baserat på Föräldrabalkens portalparagraf, art 6:2, Europakonventionen om mänskliga rättigheter artikel 8 och Barnkonventionen artikel 12, SAMT forskning om barns mest grundläggande behov, OCH ackumulerad mänsklig erfarenhet, kan följande allmängiltiga definition av barnets bästa intresse i ett livsperspektiv göras.

 

 • Barnets bästa är att få växa upp i sitt familjenätverk med tillräckligt god omvårdnad, utan att utsättas för fysiska eller psykiska övergrepp, inkluderande kvarhållande, bortföring, smutskastning av den andra föräldern, och få kärlek och bekräftelse i vardaglig kontakt med båda sina föräldrar eller de som finns för barnet som föräldrar under barnets uppväxt.
 • Barnets bästa är att fritt få uttala sin egen mening om sin livssituation, utan att någonsin ställas inför att välja mellan sin mamma och sin pappa (eller mellan sin biologiska familj och främmande vuxna). Ett beslut om var barnet ska bo, vem av föräldrarna (vem i barnets familjenätverk eller en främmande) som ska få bestämma om barnet, och om hur barnet ska ha kontakt med sina föräldrar är de vuxnas ansvar, inte barnets.

 

Hur behöver svensk socialtjänst omorganiseras för att kunna understödja barnets bästa intresse i ett LIVSPERSPEKTIV?

ETT

Nationella riktlinjer behöver utvecklas.

 • För hur barnutredningar vid orosanmälningar skall göras: att de skall göras skyndsamt, att de skall ha fokus på faktauppgifter, som är bekräftade eller som går att konfirmera med hänvisning till de källor som åberopas, t.ex. polisrapporter, förundersökningsprotokoll, föräldrarnas sjukjournaler. Inte först vidta åtgärd och därefter utreda, utan först utreda och därefter vidta relevant åtgärd. Undantag: då akut skyddsbehov och fara för barnets liv föreligger, något som andra professionella än socialsekreterare bör vara med och bedöma.
 • För hur utredningar om vårdnad-, boende, och umgänge skall göras: att de skall göras skyndsamt, att de skall ha fokus på faktauppgifter, som är bekräftade eller som går att konfirmera med hänvisning till de källor som åberopas, i detta fall t.ex. uppgifter från Försäkringskassan om uttagna föräldradagar, barnets sjukjournaler, skolrapporter.

 

TVÅ

JO-beslut om att inte delegera myndighetsutövande till socionomkollegor i konsultställning anställda i privata bolag, ibland ägda av riskkapitalkoncerner, måste följas.

Skäl: oförenligt med gällande lag och rättsosäkert för både barnet och barnets familj.

 

TRE

 • Tills det föreligger bevis för att åtgärden att placera barn utanför hemmet eller familjen är förenligt med barnets bästa intresse i ett livsperspektiv bör denna åtgärd undvikas.
 • I stället bör olika stödåtgärder att sätta in för barnet i hemmet eller i familjens nätverk utvecklas, så som t.ex. avlastande hemsamariter vid tillfälliga svårigheter, föräldrautbildning med uppföljning, råd och stöd till familjemedlemmar som avlastar en eller båda föräldrarna, eller tar över en föräldrafunktion under kortare eller längre tid – allt för att bevara barnets trygghet.

 

FYRA

 • För att detta skall vara möjligt behöver socialtjänstens handläggare befrias från att behöva ta tvångsbeslut, dvs. att i praktiken vara de som beslutar om omhändertagande av barn i samhällsvård.
 • En fristående myndighet och/eller en domstol bör ta över besluten om så ingripande åtgärder i ett barns liv.

 

FEM

För att bredda kompetensen och göra det lättare för barnets familj att söka och få råd, stöd i hemmet och behandling för sig själva eller barnet då det behövs, skulle socialtjänst och familjerätt – på sikt – kunna slås samman med Barnavårdscentraler och Mödravårdscentraler till rikstäckande Familjevårdscentraler, FVC.

 

 

BARN SOM SKADAS – en farförälders betraktelse

Barn som skadas

Denna artikel har skrivits av en farförälder, som vill vara anonym.

 

 Ett barn föds inte rädd för sin pappa. Men när det blir det efter umgänge med boföräldern, så handlar det om ett barn som utsätts för klar och tydlig föräldraalienation, på engelska: parental alienation.

Barnet är ett fint barn med en god potential. Vi är 10-tals människor som kan vittna om att barnet får en god omvårdnad av sin pappa. Barnet är tillsammans med honom positivt, nyfiket, lekfullt och harmoniskt. Hos pappan sover barnet gott i eget rum. Morgonhumöret är strålande. Han är social och kommer oftast överens med såväl vuxna som barn.

Modern har i över 5 år trakasserat fadern utan att träffa honom. Det så viktiga spegelneuronsystemet har satts ur spel. Någon empatiför fadern går inte att finna. Nu har det övergått till att barnet utnyttjas av henne, på ett sätt som i vart fall forskare vet ger livslånga skador. Det finns bara osäker statistik. Men det är inte särskilt ovanligt. Kanske 4500 nya fall bland skilsmässobarnen varje år! Kunskapen om fenomenet håller formligen på att explodera. Många av våra barn- och ungdomsproblem kan härledas till detta.

Modern har på sin agenda att med känslomässiga medel skilja bort pappan ur barnets liv. Hon har förnekat detta, men i praktiken alltid gjort tvärtom. Det senaste exemplet: När pappan skall hämta barnet på förskola så springer han och gömmer sig på ett sätt som gör pappan ledsen. När pappa och barn kom till oss var stämningen spänd. Jag frågade barnet varför han gömde sig. Han visste inte, men vi förstod båda att något var fel. Jag gav honom en klase vindruvor och sade till honom att ge klasen till pappa och säga förlåt. Han sprang genast till pappa och en känslomässigt stark försoning skedde.

Mamman gick med barnet till läkare dagen efter umgänget med pappan. Om vi förstår det rätt för ”förstoppning”. Han bajsade fullt normalt dagen innan hos pappa.

Som extrabonus vid läkarbesöket fick hon barnet att falskt säga ”pappa slår mig.”  Självklart skrev läkaren en orosanmälan. Ett förra året likadant ärende har utretts av polis. Ingen uppgift från modern har befunnits vara trovärdig.

Hon skrev ett trevligt epostmeddelande dagen innan nästa umgänge:

Hej,
NNNN har haft det bra.

………….
Jag tyckte inte att laxeringen gjort ngn skillnad, mer än är han superlös i magen här hemma.
Skickar med 2 påsar för helgen, vilka är de sista han ska ta, och kalsongerna.
…….
Hämtar 16.45 samma plats som vanligt på söndag.
Trevlig helg,

Barnet blev magsjukt på minuten när mamman skulle gå med honom till dagis. Pappan satt redan på tåget för att hämta sitt barn. Dessutom har barnet tvingats äta något laxerande medel helt i onödan.

Även om den utsatta föräldern är vårt barn, så har vi inget annat att säga än att han är en utomordentlig förälder. Han lyssnar på sitt barn, men kan ändå vara bestämd om det behövs. Han har en klar och tydlig policy att aldrig i barnets närvaro tala illa om någon.

Pappan har ingen som helst historia av vare sig fysisk eller psykisk misshandel. Inte som barn och inte som vuxen. Han har aldrig varit våldsam eller slagits i hela sitt liv. Han har aldrig burit fysiskt eller psykiskt våld mot sin son. Han är helt enkelt inte sådan. Han är skötsam, har inga missbruksproblem, har ett stadigt jobb, är snäll och omtänksam. Nej, barnets ord till en läkare är en självklar konsekvens av boförälderns önskan att skilja bort den andra föräldern.

Det finns alltför många exempel påbaktaleri. Pappan eller vi gör något som mamman sedan lär sonen att det är felaktigt. Vi besökte Muminland i Nådendal. Barnet stortrivdes och var strålande glatt. Nästa umgänge var barnet upprört över att det inte finns några lekplatser i Finland. Det som barnet lär av mamman tror han bergfast på. Hon modifierar barnets verklighet till något som inte finns. Att människor är förvirrade någon enstaka gång är mänskligt, men nu har gränsen för vad som är tillåtligt med råge passerats.

Omfattningen på utnyttjandet av sin son och styrda påhopp på den utsatta föräldern är rent häpnadsväckande. Någon som helst öppen dialog förs inte från den alienerande boförälderns sida. Vederbörande har inte ens deltagit i överlämningarna, annat än i kulisserna.  Överlämningarna har mormodern och hennes sambo fått sköta. De visar bister min och vanligt vardagshyfs saknas oftast. Däremot kan man höra ”Jag vet att du inte vill, men jag måste överlämna dig fast det är hemskt”.

Ingen i den alienerande sekten vet något om barnets umgänge med pappan. Ja, gruppen är en sekt. Den lever dessutom helt isolerad från den utsatta föräldern. Den värld de lever i är den alienerande förälderns och stämmer inte på något sätt överens med barnets liv och behov. Kommentarer, anklagelser och orosanmälningar haglar över pappan. Att barnet om och om igen används som slagträ är bara ett tecken att något radikalt måste göras.

Det finns uppenbarligen personer som inte förstår att skilsmässa är en sak för vuxna och något annat för ett barn. Barnets familj splittras i två, vilket kräver takt och ton i umgängena mellan föräldrarna. Dessa måste förstå att de är ett föräldrateam, som inte kan ersättas. Försöken att skilja bort en förälder får vittgående följder för barnet.

Modern har gått via BVC, SOC, Vårdcentraler, Psykologer, Polis, BUP, Kvinnojour, Sveriges Radio, Akutmottagningar, Skatteverket, Skola, Tingsrätt, Hovrätt, Advokater, bekanta och numera även sin son för att framföra allehanda falska anklagelser. Allt är dokumenterat. Det är oerhört påfrestande. Det handlar om hundratals osanningar att skydda sig mot. När någon falskeligen angriper en föräldrakollega så är det fråga om skadligt psykiskt våld. Barnet används till att tillfredsställa en förälder och att skada barnets kärlek till den andra.

Det är med sorg vi kan se ett onormalt kontrollbehov växa fram även hos detta barn. Vi kan få höra sådant som att ”Jag vill inte ha mitt efternamn”, ”jag får inte lära mig någonting hos pappa” etc.  Denna typ av manipulation är skadlig för barn. Det vet vi. Det är en typ av psykisk misshandel som får livslånga återverkningar. Det går i arv. Det finns exempel som sträcker sig över 4 generationer. Bilden är tydlig och väldokumenterad. Men den är även ”osynlig” och misstolkas oftast. En alienerande förälder kan dupera de flesta. Barn och den oskyldiga föräldern offras under kontinuitetsprincipen eller något annan rubrik. Det finns en mängd vanföreställningar och faktoider bland professionella, vilket gör det än värre för utsatta barn och vuxna.

 

Jag kan förstå att ett enskilt ”ombud” kan missförstå situationen, men helheltsbilden borde vara skrämmande för alla. Det här handlar om en återkommande psykisk misshandel. Denna typ av familjeangrepp måste avbrytas skyndsamt. Konsekvenserna är oroväckande.

Det är inte så att detta är ett familjebråk mellan jämbördiga. Den alienerande föräldern är boförälder, har makt över barnet och hittills ett markant stöd från samhället. Våldet är enkelriktat. Kostnaderna för samhället är häpnadsväckande stora.

Vi och vår son är för gemensamt föräldraskap och att föräldrarna har ett gemensamt ansvar. Föräldraindivider som inte kan hantera detta måste få hjälp att förändra sitt beteende. Den alienerande föräldern har fått psykologhjälp men det har inte på något sätt förändrat hennes syn på föräldraskapet. En sak är säker – det går inte att fråga ett alienerat barn. Det har utsatts för hjärntvätt under flera år och vetskap om att livet kan vara annorlunda finns inte.

Bilden måste förändras. Den utsatta föräldern bör få överta boförälderrollen, åtminstone tills föräldrateamet visat sig fungera under en längre tid.

En forskare Steve Maraboli har kortfattat beskrivit föräldraalienation somett känslomässigt våld riktad mot en vuxen, men som ger kritiska skador på ett barn.

Den teknik som generellt används för att göra barnet till en främling är:

–  Allmänt förtal

–  Förtal av den utsatta föräldern inför barnet

–  Vägran att kommunicera direkt med den andra föräldern

–  Att på olika sätt begränsa information om skola, medicinsk information eller aktiviteter

–  Begränsa umgänge med diverse trix

– Använda barnet som budbärare

–  Ge barnet en känsla av skyldighet för sin relation med den utsatta föräldern

Listan är ett sammandrag. Inget barn går opåverkat genom sådana manipulationer. Tvärtom!

Barnet lär sig att det är Ok att sprida falsk information. Att det är Ok med kontrollbehov över andra och, om de inte uppfyller förväntningarna, att fördöma dem öppet. Att det är Ok att ljuga, ändra verkligheten och att låta falska uppgifter bli ”sanna”. Att det är Ok att blunda för om någon mår dåligt eller har sorg. Att minnet ibland är ”dåligt”. Att det inte är tillåtet inom gruppen att ha egna avvikande känslor för en familjemedlem.

Den utsatta föräldern bibringas en sorg och smärta större än den som uppstår vid ett dödsfall av eget barn. Den kan pågå under barnets hela uppväxt. Påverkan på livet är stor.

Vi vet att barn, särskilt pojkar, får förkortade telomererav fadersförlust. Detta barn har till och från fått träffa sin far 3 av 5 år. Vad betyder det?  Telomerer är kapslade ändar på DNA, precis som på skosnören. De skyddar mot att kromosomändarna splittras eller klibbar ihop. Kortas de av så ökar utsattheten för svårasjukdomar. Inte nog med det, utsatta ges en förkortad livslängd! Genom alienation störda relationer mellan barn och förälder får alltså kroppsliga konsekvenser.

Misshandel är enligt brottsbalken 3 kap. 4-6 § att någon ”tillfogar annan person kroppskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd”.

Eftersom livslängden kan förkortas åratals borde det gå att jämföra med grov misshandel. Dessutom finns det inget som motsäger att även den alienerande föräldern själv skadas.

Alienerande föräldrar har en enastående förmåga att dupera och manipulera sina närmaste, vårdpersonal och andra. De är specialister på att flytta fokus från egna görandenoch låtanden till falska påståenden om den andra föräldern.

När den utsatta föräldern vid förhör vittnat om den alienerande föräldern, så har han bryskt beordrats”sluta med smutskastningen”.Han har alltså blivit ombedd att låta bli att berätta sanningen! Inte bara en gång utan flera gånger. Verkligheten censureras. Är den för hemsk?

Den alienerande föräldern verkar inte ha förmåga att hindra sin framfart. Utsagorna förefaller vi en första anblick vara trovärdiga. De är ofta hämtade från tidningsartiklar eller egen erfarenhet, men har inte det minsta med den utsatta föräldern att göra. Barnet har inget att jämföra manipulationerna med. Den alienerande förälderns försök att skilja bort fadern har alltid gått via ombud och dyrbara utredningar för samhället. Nu har ombudsfunktionen vandrat över till sonen, som inte förstår konsekvenserna.

De barn som utsätts för psykiskt våld av detta livsförkortande slag överstiger med stor marginal de ca 7 barn per år och åldersgrupp som noteras av sjukvården med skador av fysiskt övergrepp från mamma, pappa, broder, syster eller sambo. Riskanalys?

Detta kan bara inte tillåtas fortsätta.Samhället måste hitta botemedeloch lära sig förebygga. Barn behöver båda sina föräldrar. Men ibland förstår inte en förälder sitt föräldraansvar och skadar istället för att stödja. Samhällsinstitutioner som arbetar med barn och föräldrar förstår sällan att de arbetar med krafter som kan resultera i sjukdomar som cancer och förkortad livslängd. Utsatta föräldrar måste få leva utan ständiga påhopp och barn måste få leva ett fullvärdigt liv utan skadliga manipulationer.

Farförälder som saknar sitt barnbarn.

10th of October World Mental health Day and Parental Alienation

Lena Hellblom Sjögren, Ph.D. , Licensed psychologist, 2018-10-10

Today, the 10th October is World Mental Health Day, a day which aims to raise awareness of mental health issues around the world.

Also in Sweden we need to raise awareness about what is good and what is bad for the child’s mental health. Cutting off of children without any justification from mothers or  fathers that is going on is harmful for the children’s well-being. But denied. Almost totally denied. By people, politically correct seeing themselves as protectors of women and children.

Through their denial of the often life long harm that is done to a child when that child’s mum or dad, without any justifiable reason, is taken from a child, they contribute to the growth of mental ill-being, instead of mental well-being among children.

From massive research in the last two decades we know that e child’s well-being benefits from a daily life contact with both parents – also after the parents have separated (see for example Linda Nielsen, Richard Warshak, William Fabricius, Malin Bergström). It is the adults who separate, not the child/children!

The children need to have love and acceptance from both their parents to be able to develop to healthy adults. That we know through studies performed by Ronald Rohner and his colleagues from more than four decades.

So why is the child’s fundamental needs for the child’s well-being denied in Sweden? When, in fact these fundamental needs of the child are also in harmony and underlined by the national Family law in Sweden and the child’s human right to family life?

I do not have any answer to my own questions above. But it might be that the feminists undermining of the family and the politicians tendency to adjust to feminists´ demands, even if it is against the national Swedish law and the children’s human rights, as in the case of the law giving Swedish single women the right to have sperm from Swedish men to become lonely mothers. The message then, through this rather new, actually illegal, law being that children do not need their fathers present in their lives, just as sperm donators. This is not in accordance with Swedish Family Law and it is against all we know about children’s fundamental needs for their own well-being.

As some of you who read this might know there was an international conference in Stockholm, arranged by  the Parental Alienation Study Group, PASG, in August 2018: Parental Alienation – What Is It? What To Do About It? Sadly enough there was no Swedish journalist present who  reported from this scholarly conference, but there was one from Australia, working with a documentary film, and one from BBC, working with a radio documentary, present and making a lot of interviews. Actually there was also a Swedish journalist, Anna Lytsy, who is going to publish a book about parental alienation together with her lawyer friend and colleague, in the beginning of next year. She has announced that there will be no mentioning of any of my work on parental alienation during more than 25 years, which is ok with me, as long as the book will give a correct and well substantiated presentation of this family violence of our time, that we call parental alienation.

What has been written about the scholarly Stockholm conference in the left magazine ETC and by Feministic Perspective is nor correct or substantiated.

The headline in ETC published the 24th of September 2018, was: ”Warning: The women hostile PAS-ideas exist also in Sweden.”

In the introduction Anna-Maria Carnhede who has written the article, refers to a new

”women hostile” law in Italy, and states that the Italian government ”wants to punish ´lying women´ as hard as men beat. ´Unfounded´ accusations about violence in close relations is seen as something as problematic for the society that it ought to be sanctioned in the same way as systematic abuse…

As one part of the new family policy package the Italian government wants to include so called ´parental alienation´ in the law text, something that has made the  women’s right movement very upset.

In August this year there was an international meeting about so called parental alienation, or PAS  as it is also called, in Stockholm. At the East Asian Museum advocates for the theory from several countries, among them the US, Slovenia, Germany and Scotland, gathered. 

The PAS-advocates´ basic argument is that it is becoming more usual in custody disputes that one of the parents influences the child to reject the other parent. On the surface actually not a controversial statement, if you do not consider how the concept is used – as an argument AGAINST women’s and children’s statements about violence – and by whom.

In Sweden the PAS-theory has beed advocated by the so called fathers´ rights movement…

The Swedish fathers´ rights movement dates back to the 1990s´ and consists of a rather varied crowd of men. Many have gone through own custom disputes, in which they experience they have been subjected to  corrupt legal practice. Several of their advocates have been condemned or have been suspected for violence or sexual abuse in a close relation – either towards women they have lived with or towards their children.

This is where the theory about PAS, or parental alienation, suits the movement so well.

According to the actual law special considerations must be made when there are suspicions that a child or someone else in the family is being abused during a custody dispute. By claiming that the mothers simply have planted the stories about violence and abuse in the heads of the children they can declare themselves not guilty and thereby claim their right to custody of or visitation with their child…

The women´shelter movement and all sound human beings who claim to defend a real child perspective have all reasons in the world to keep their eyes open.” /my translation from Swedish/

 

Already in the International Handbook of parental alienation published in  2006, The International Handbook of Parental Alienation Syndrome. Conceptual, Clinical and Legal Considerations, I wrote an article about FIVE MOTHERS who had lost they children. In 2012 I published a book called ”The Child’s Right to Family Life. 25 Swedish Case-Studies of parental Alienation”. 8 of 25 WERE MOTHERS WHO HAD LOST THEIR CHILDREN.

It has become more and more common that fathers adopt the same kind of programming of the children to reject their mother often in combination with false accusations, as mothers mostly used/use to exclude or eliminate the father from the children’s lives. This occurs when a father or a mother does not understand that the children need the other parent – even if them themselves hate and want that other adult person out of their – and the children’s lives.

To actually ”kill” a child’s parent is not something that can be accepted, as it harms the child. When a parent physically dies the child mostly gets support to remember that parent positively. When a mum or a dad is eliminated from the child’s life, as if dead, the child gets no support to remember that parent positively. Instead the opposite; there is nothing positive said or remembered about that eliminated mum or dad.

 

The sad fact is that the child also then has to reject half of him-/her-self – with all the negative consequences that has for the child – also in a life perspective.

Why is this not self evident for all those who see themselves as child protectors? All these people like the ETC-writer – or those who wrote in feministic perspective, who see themselves as the ones with a real child perspective – why do they not want to defend the child’s legal and human right not get psychologically abused?

 

 

Jenny Rönngren and Katarina Hörlin (httpa://feminstisktperspektiv.se/2018/10/05/foraldaalienation-namndeman/ refer to Christian Diesen as the authority to condemn parental alienation, I quote (my translation):

– …we are many who have tried to keep this theory out of the courts, says Christian Diesen, professor in law of procedure. …

´ Until now this theory has hardly existed as defense in Swedish criminal cases, but in some custody cases. It must be seen as an important cleaning task for the courts not to allow expert statements based on Pas, as the theory lacks scientific foundation,´ professor Christian Dieen wrote in Abuse towards women and children; the legal handling published by Norstedts.

-Pas-advocates have not been so prominent in Sweden during a time, but the movement is active in the US, where there are local departments of legal professionals who advocate this thesis. But the fact that the National Board of Health and Welfare so clearly has rejected Pas,* the theory has not been possible to use in any verdict in Sweden, Christian Diesen states.

What is the biggest danger if Pas-like theories are spread in courts?

-With them an atmosphere of disbelief against the woman in the judgments in custody cases is spread. In them these accusations greatly harm both the children and the women, who try to protect their children.

How?

-The court always has shared custody as a starting point, or in any case visitation. If it is invented that the foundation for the conflict between the parents is that the woman has brain washed her child the woman is in a terrible upstream. An atmosphere of questioning around her is created, with statements that are not easy to meet. This is problematic, because if the woman wants to protect her child towards abuse and there are statements that open for the questioning of her motives, her actions are seen in the light of these statements. It is not easy to refute the accusations, if the woman wants to protect her child not to be abused she is accused of visitation sabotage. It is a tragic.

Other words – the same ideas

A tragic that not least many women´s shelter women and lawyers have told about. One of the most experienced is Gunilla Nordenfors who among many other things have been the editor for The Visitation Saboteurs: mothers´ stories about protecting their children against the fathers violence and sexual abuse.”

Justified reasons for a mother/father to protect a child, or for a child to reject a mother or a father is confirmed sexual abuse or violence, or confirmed serious mental illness or drug addiction. This is not the case when a child without any justification rejects a mother or a father because the child has been unrightfully separated and influenced  to believe that it is the child’s own will not to have any contact with that mother or father. Then it is parental alienation, psychological child abuse.

I wish that Gunilla Nordenfors, Christian Diesen, their followers, and those who have written the two articles I have commented, could try to widen their perspective and at least  try to see the harm done to children both when they loose a father – and a mother – without any justified reason.

Hédi Frieds ord och varningar viktiga – mina funderingar valdagens morgon 2018

Kl. 08.00 den 9 september 2018, Lena Hellblom Sjögren, filosofie doktor, legitimerad psykolog

Hédi Fried är 94 år,överlevare från förintelselägren med egna erfarenheter som bas för sina varningar till oss i dag. Hon blev psykolog, det är jag också, under lång tid har jag beundrat henne. Hennes ord berör mig. Hon är klok, hennes budskap är viktigt. Hon säger:

”Det otänkbara är inte det omöjliga.”

I DN-bilagan i går, dagen före valet, berättas hur vännen, professorn i informationsteknik, Per Ödling, körde Hédi Fried till. Ludvika, där hon höll tal i kommunhuset den 1a maj i år, därefter gick ut i främsta ledet mot NMR. Självklart talar hon och agerar mot nazisterna i Sverige. Jag beundrar och respekterar djupt hennes ord och hennes aktioner.

Det berättas i artikeln att när moderatledaren, hembjuden på smörgåstårta, liksom statsministern och centerledare, kallat NMR knäppgökar, tillrättavisades han av Hédi Fried. Han uttalade då  ´nazisterna är farliga och organiserade.´

När statsministern fått frågan från DN-journlaisten om det är något i hans förhållningssätt till SD som färgats av mötena med Hédi Fried, svarar han: ”ja i så måtto att när hon säger ígnorera inte det som sker i dag. Jag känner igen denna början´- det blir ju ett bevis på vad det här är för krafter.”

Vad blir bevis för vad? Det kan jag inte låta bli att fråga mig.

Ännu mer undrande blir jag då jag läser vidare om hur statsministern i sitt Almedalstl citerat Hédi Fried ur hennes antologi ”Handbok för demokratin” om att aldrig vänja sig vid avhumaniseringen av människor, och, enligt DN,  utropat ”Jag kommer ta striden, för dig Hédi – och för oss alla.”

Jag hyser en gnagande oro för avhumaniseringen som skett, genom en sedan decennier under socialdemokratisk regi, utbyggd socialtjänst med totalitär makt över barns och familjers liv. Utan metoder fattar ofta unga socionomer med 3.5 års generalistutbildning livsavgörande beslut om att tvångsomhänderta barn eller att avskilja barn från en älskad mamma eller pappa. De har givits makten att uttolka lagen. Utan några metoder som grund. Utan kunskaper om risker och skadeverkningar av sina beslut.

Besluten kallas  ”förslag till beslut”, formaliseras av socialnämnder och blir sedan, nästan utan undantag, domstolarna beslut.. Ofta är de baserade på vad en konsult förmedlat. En konsult i ett privat bolag som hjälpt socialtjänsten att hitta ett hem hos främmande personer för barnet som fråntagits sina familjerötter att vistas i – mot betalning. Är det att visa mänsklig hänsyn? Eller en avhumanisering? Socialstyrelsen för inte statistik över barnen, föräldrarna, mor- och farföräldrarna som tar livet av sig i dessa skapade livstragedier.

Är SD, det parti som talar om barndomsgaranti, också det parti som står för avhumaniseringen av samhället? Och som utgör hotet mot demokratin?Är det korrekt – och är det självklart – att sätta likhetstecken mellan NMR och SD?

Innebär det i så fall, att kanske den femtedel av väljarkåren som uppskattas lägga sin röst på detta parti har låtit sig luras av några ledare som egentligen är nynazister och vill störta det trygga och demokratiska svenska samhället över ända?

Hédi Fried  citeras i DN-bilagan avslutningsvis ha uttalat: ”Valet står mellan frihet och trygghet. Sen får ni själva välja vad som är bäst för era barn.”

Är valet så enkelt? Står valet mellan frihet och trygghet? Vem står för vad?Den gamla värdefilosofen Hans Larsson uttalade en gång för cirka 100 år sedan att de politiska partierna kan betecknas som gradpartier, de vill samma sak fast vid olika tidpunkter.

Att vi inte vill ha ett parti, vars syfte är att via demokratiska spelregler vinna politisk makt, för att därefter avskaffa demokratin, det tror jag att nästan alla som bor i Sverige är överens om.

 

Information sheet about unique conference

INFORMATION SHEET REGARDING
AN INTERESTING AND UNUSUAL CONFERENCE

CHILDREN WHO RESIST CONTACT WITH A PARENT

THE 2018 PASG STOCKHOLM CONFERENCE ON PARENTAL ALIENATION AND RELATED ISSUES

FRIDAY & SATURDAY, 24 & 25 AUGUST 2018 ON THE ISLAND SKEPPSHOLMEN, STOCKHOLM

On 24 & 25 August, the Parental Alienation Study Group (PASG), an international organization devoted to understanding child alignment, is offering an international conference for mental health and legal professionals to provide practical, evidence-based information about children who align with one parent and resist contact with the other.

Topics will include how to distinguish the various types of child alignment—for example, how to distinguish parental alienation from realistic estrangement—and how to manage such situations, clinically, legally, and personally. Other topics will include prevention, child protection issues, clinical treatment, legal interventions, and judicial interventions.

The speakers are well-known specialists in child alignment, parental alienation, realistic estrangement, pathological enmeshment, and child maltreatment. They include mental health and legal experts from both the U.S. and Europe. They include: DAY 1 – William Bernet, M.D., Amy Baker, Ph.D., Nick Child, M.D., Steven Miller, M.D., Rohner, Ph.D., Simona Vladica, Ph.D., and Matej Zaplotnik, B.A. DAY 2 – Asuncion Tejedor Huerta, Ph.D., Ursula Kodjoe, M.A., Demosthenes Lorandos, Ph.D., J.D., Ashish Joshi, J.D., Jennifer Harman, Ph.D., Karen and Nick Woodall, and Linda Gottlieb, LMFT, LCSW-R.

Those familiar with the field of child alignment will recognize this list as a “who’s who” ofclinical specialists, scientific researchers, and legal authorities in the field. This is a unique opportunity to learn about child alignment from some of the leading experts in the world.

To register, simply go online to PASGNORDIC.COM and sign up through REACHEM. The cost for both days, including lunch and refreshments, is 4500 SEK (= 436 EUROS = $518 USD). You can also participate by registering for real time streaming for 500 SEK per day (= 48 EUROS = $55 USD). In addition to the conference itself, there are several social activities. Details are available at the website. We very much hope to see you there!