Brev till socialstyrelsens chef – som förblivit obesvarat

Under mina 25 år som utredare och forskare då jag observerat att barn far illa på grund av bristande utredningsmetoder har jag skrivit brev till ansvariga myndighetsutövare och politiker, samt också kommunrevisorer. Oftast har jag inte fått svar. Inte heller på detta brev från slutet av maj 2016, med likartat innehåll som i tidigare brev till samma adressat har jag – ännu – fått svar.

 

2016-05-26

Generaldirektör Olivia Wigzell

Socialstyrelsen

Stockholm

Bästa Olivia,

Socialstyrelsen har ett mycket stort ansvarsområde och svåra arbetsuppgifter.

En av dessa inkluderar att förse socialtjänstens handläggande socialsekreterare med råd och anvisningar för deras löpande ansvarsfulla arbetsuppgifter.

Under 25 års tid har jag ingående studerat socialsekreterarnas utredningar , både barnavårdsutredningar och utredningar angående boende, vårdnad och umgänge. Det som slagit mig är bristen på utredningsinstrument. BBIC kan utgöra en hjälp ibland att strukturera arbetet, men det är inte ett enkelt handgripligt – och standardiserat utredningsinstrument – och det är sådana som skulle behövas i det reguljära arbetet av flera skäl:

1. Underlätta det löpande arbetet.

2. Få fram referenspunkter vilka skulle möjliggöra uttalanden om förändringar över tid när det behövs.

3. Få fram ett tillförlitligt underlag för ofta livsavgörande beslut, eller som det heter förslag till beslut.

4. Öka rättssäkerheten för barn och familjer.

De två instrument som t.ex. skulle kunna börja användas i det reguljära arbetet ganska omgående är det av WHO utvecklade scanninginstrumentet för att mäta barns mående: KIDSCAN, samt PARQ child (short form) (PARQ/Parental Acceptance Rejection Questionnaire), för att mäta barnets egna upplevelser av sin mammas och pappas beteende, utvecklat av professor Ronald Rohner.

Detta instrument omnämns lite närmare i den skrift jag medsänder, och som förhoppningsvis kan vara av intresse.

Någon form av bekräftelse på att Du emottagit detta brev, samt gärna någon kommentar emottages tacksamt,

Med vänliga hälsningar

Lena Hellblom Sjögren