Det finns goda metoder – från brev till Justitiedepartement då direktiven till Vårdnadsutredningen skulle färdigställas

Kanslirådet Helena Corell 2014-05-18

Justitiedepartementet

 

Hej,

Tack för svar från Dig emottaget den 9 maj 2014.

Det är tre förslag jag hoppas skall kunna undersökas närmare av den utredning för vilken Du sammanställer direktiven, om jag förstått Dig rätt:

1. För att minska den allt högre belastningen på domstolarna vad gäller tvister i samband med separationer, avlasta dessa från att lösa familjerelationsproblem som ofta svårligen låter sig lösas inom rättssystemets ram, och för att samtidigt följa  principen om barnets bästa, skulle BVC  (BarnaVårdCentraler) och MVC (MödraVårdCentraler)  kunna kompletteras med medlare, familjerådgivare och utredare med kompetens för sina uppgifter, i  rikstäckande FVC = FamiljeVårdCentraler. Syftet skulle vara att hjälpa föräldrar, barn och familjer  att hantera konflikter och komma till lösningar i samförstånd som både är bra för barnen och för att de vuxna ska kunna behålla sin föräldraauktoritet även när den enda lösningen de vuxna ser är separation.  Inspiration skulle kunna inhämtas från Australien från de så kallade familje relationscentra (Family Relationship Centres)  som byggts upp över hela Australien.

 2. För de allra mest komplicerade fallen, där det inte går att hjälpa föräldrar att inom Familjevårdcentralerna FVC, fokusera på sina barns behov och bästa och komma fram till gemensamma lösningar,  ofta fall där den ena föräldern  drivs av en oförsonlig fientlighet mot den andra föräldern ,1 skulle nya domstolsrutiner likt dem som tillämpas utifrån den tyska s.k. Cochem-modellen kunna införas, åtminstone i försöksskala. Detta är en samförståndsmodell, något påminnande om ”Konflikt och försoning”, men det finns en hel del skillnader, vad jag vet.

Inom Cochem-modellen råder inte frivillighet att delta eller inte. Då ett familjemål kommit till domstol klargör domaren för föräldrarna att deras barn behöver få ha regelbunden och nära kontakt med båda sina föräldrar, inom tre veckor ska de ha kommit fram till en lösning som innebär att barnet får ha sådan konakt, den förälder som hindrar eller motarbetar barnets kontakt med den andra föräldern får veta att den föräldern riskerar att förlora vårdnaden. Alla runt barnet: föräldrarnas  juridiska ombud,  socialarbetare, psykologer, medlare har alla ett gemensamt fokus och mål, och det är barnets behov av och rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Smutskastning mellan föräldrar och deras ombud tillåts ej. Domaren följer upp processen med jämna mellanrum och om det behövs vidtas speciella stödåtgärder. Inom tre månader skall en varaktig lösning finnas på plats. Tidsaspekten är mycket viktig eftersom tiden alltid arbetar mot barnen.

3.Det är väl känt att maktfunktioner måste hållas isär för att det ska gå att tala om en rättsäkerhet värd namnet. Därför menar jag, och många med mig, att socialtjänsten borde reformeras, så att hjälp- och stöd- funktionen hålls isär från tvångsingripandefunktionen.  

Socialtjänstens  handläggare involveras i alla slags konflikter i samband med separationer där barn involveras, både de där föräldrar står mot varandra, och de fall där socialtjänsten blir föräldrapart då ett barn tvångsomhändertas jml LVU från båda eller från den ena av föräldrarna.

Att bli fråntagen sin mamma, sin pappa, eller båda utan hållbar saklig grund, respektive att som vuxen bli fråntagen sitt barn, upplevs av de flesta människor som ett värre straff än något straff som lagen känner. De tvångsåtgärder som används  av socialtjänsten, ofta akut,  innan det gjorts en utredning och  innan det skett en rättslig prövning innebär att barnets rättssäkerhet sätts ur spel. Ofta innebär det akuta omhändertagandet  också att barnets lagliga och mänskliga rättighet till familjeliv och till bibehållen identitet kränks – utan att det utifrån sakförhållandena är motiverat. 2

En tvångsmyndighet skulle behöva få ansvaret för att ta beslut om tvångsomhändertaganden av barn och andra slag av tvångsåtgärder. Till denna myndighet skulle kompetenta utredare knytas, vilka utifrån kunskaper om barns behov, utveckling, tillförlitliga förhörsmetoder  och olika kulturer, samt med standardiserade utredningsmetoder och utifrån nationellt utarbetade riktlinjer, skulle kunna presentera väl underbyggda beslut om tvångsåtgärder, beslut vilka skulle vara möjliga att rättsligt få överprövade  i  allmän domstol.

 

 

Bilagor:

  1. Förteckning över några engelskspråkiga översiktsverk om företeelsen föräldraalienation.
  2. Introduktion till bibliografi om litteratur världen över på flera språk  som rör företeelsen föräldraalienation, gjord av William Bernet.
  3. Bibliografi av William Bernet från D.W. Lorandos, W. Bernet, and R. Sauber. (Eds.) : Parental Alienation. The Handbook for Mental Health and Legal Professionals. Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, U.S.A. 2013.

 

Med vänliga hälsningar mellan hägg och syren

Lena Hellblom Sjögren, fil dr, leg psykolog

Detta brev, med den omfattande bibliografin, bilaga 3, inkluderad sänds med traditionell post. DS

 

 

Bilaga 1.

 

Några referenser till engelskspråkig litteratur om den företeelse som kallas föräldraalienation

(sammanställning gjord av Lena Hellblom Sjögren 2014-05-16)

 

Handböcker: 

Boch-Galhau, W. v., Kodjoe, U., Andritzky, W., & Koeppel, P. (Eds.): The parental alienation syndrome: An interdisciplinary challenge for professionals involved with divorce, Berlin, Germany: Verlag für Wissenschaft und Bildung 2003.

Gardner, R.A., Sauber, S.R., Lorandos, D. (Eds.): The International Handbook of Parental     Alienation Syndrome. Conceptual, Clinical and Legal Considerations, Charles C Thomas Publisher, LTD, Springfield, Illinois, USA, 2006.

Bernet, W. (Ed.): Parental Alienation DSM5, and ICD11, Charles C Thomas Publisher LTD 2010.

D.W. Lorandos, W. Bernet, and R. Sauber. (Eds.) : Parental Alienation. The Handbook for Mental Health and Legal Professionals. Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, U.S.A. 2013.

 

Några övriga översiktliga böcker: 

Baker, A. J. L., & Sauber, S. R. (Eds.). (2012). Working with alienated children and families: A clinical guidebook. New York, NY: Routledge.

Boch-Galhau, W. v. (2013).  Parental alienation and parental alienation syndrome – A serious form of psychological child abuse. With case examples. Berlin, Germany: Verlag für Wissenschaft und Bildung.

Clawar, S.S., Rivlin, B.V.: Children held hostage: Dealing with programmed and brainwashed children, American Bar Association, Chicago, Illinois 1991.

Clawar, S.S., Rivlin, B.V.: Children held hostage: Identifying brainwashed children, presenting a case, and crafting solutions, second edition, American Bar Association, Chicago, Illinois 2013.

Fidler, B., Jo,   Bala, N., Saini, M., A. Children Who Resist Postseparation Parental Contact, Oxford University Press, 2013.

Rand, D.: The spectrum of parental alienation syndrome part I: American Journal of Forensic Psychology, 1997:3:23–52.

Rand, D.C.: The spectrum of parental alienation syndrome part II, American Journal of Forensic Psychology, 1997:4:39–92.

Rand, D.C., Randy, R., Kopetski, L.: The spectrum of parental alienation syndrome part III: The Kopetski follow-up study, American Journal of Forensic Psychology, 2005:1(23):15–43.

Rand, D.C.: The spectrum of parental alienation syndrome part IV: Parental Alienation Critics and the Politics of Science, The American Journal of Family Therapy, 2011:39:48–71.

Warshak, R.: Divorce Poison. How to Protect Your Family from Bad-mouthing and Brainwashing, Harper, New York, London, Toronto, Sydney 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2.

 

Förord  till bibliografi  utarbetad av professor William Bernet i den tredje internationella handboken om en i många länder observerad företeelse  som sammanfattningsvis kallas föräldraalienation (2013): Parental Alienation. The Handbook for Mental Health and Legal Professionals. Edited by  D.W. Lorandos, W. Bernet, and R. Sauber. Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, U.S.A.

 

Part 1

Bibliography Regarding Parental Alienation

William Bernet

 

This bibliography contains more than 1,000 books, book chapters, and articles published in mental health or legal professional journals.  Most of these references pertain directly to parental alienation (PA) and parental alienation syndrome (PAS); some of the references pertain to a closely related topic such as divorce, child custody, parenting time, or sexual abuse.  Newspaper and magazine articles and unpublished presentations at professional meetings have not been included, unless they were unusually important.  The editors believe this is the most extensive bibliography regarding PA ever published.

In developing this bibliography, the editors started with the references from the chapters in three major books regarding PA and PAS: The International Handbook of Parental Alienation Syndrome (Gardner, Sauber, and Lorandos, 2006), Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11 (Bernet, 2010), and this book.  We also searched PsycINFO and recent publications regarding PA for additional references.  We asked members of the Parental Alienation Study Group to review this list for accuracy and for additional references.  In that regard we particularly thank our colleagues in Germany, Wilfrid von Boch-Galhau, M.D., and Christian T. Dum, Ph.D., for many helpful suggestions.

The most robust topic in this bibliography is qualitative and quantitative research regarding PA and PAS.  Qualitative or descriptive research refers to the scores of professional articles and book chapters – usually by mental health professionals – that document the phenomenon of PA.  Some good examples are The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals (Gardner, 1998) and Divorce Poison (Warshak, most recent edition 2010).  Although there are fewer references regarding quantitative research, that category includes the work of Burrill (2001), Johnston (2003), and Baker (2007).

This bibliography includes fascinating early descriptions of PA before the concept had a name.  Although PA had been identified in legal cases in England 200 years ago, the earliest descriptions in the mental health literature were books by David Levy (1943), Wilhelm Reich (1945), and Louise Despert (1953).  In recent times, clinicians have published material on the prevention of PA, such as the school-based program developed by Andre and Baker (2009).  There have also been important articles, books, and other media on the treatment of PA, including Warshak (2010a, 2010b), Darnall (2010), Reay (2011), and Gottleib (2012).  In order to provide a comprehensive bibliography, we have included criticisms of PA and PAS.  For example, “Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation: Getting It Wrong in Child Custody Cases” (Bruch, 2001).  Also, “The Evidentiary Admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, Law, and Policy” (Hoult, 2006).

PA is a heart-breaking condition, especially in its more severe forms when parentectomy occurs.  The most vivid accounts of PA are books written by target parents who relate in detail the events in their own families.  These powerful and poignant books include: They Are My Children Too: A Mother’s Struggle for Her Sons (Meyer and Quinn, 1999); A Kidnapped Mind: A Mother’s Heartbreaking Memoir of Parental Alienation (Richardson, 2006); A Family’s Heartbreak: A Parent’s Introduction to Parental Alienation (Jeffries and Davies, 2009); and The Look of Love (Egizii, 2010).  It takes courage to be both a survivor of PA and also write a book about it.

The international scope of PA is reflected by references from 35 countries on six continents, including: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Croatia, Cuba, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, India, Israel, Italy, Japan, Korea, Latvia, Malaysia, Malta, Mexico, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, and the United States.  Many of these publications are scholarly contributions to the study of PA.  There are too many to mention here, but examples are Barnets rätt till familjeliv: 25 svenska fallstudier av föräldraalienation (The Child’s Right to Family Life: 25 Swedish Case Studies of Parental Alienation) (Hellblom Sjögren, 2012) and La Sindrome di Alienazione Parentale (PAS): Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell’altro genitore (The Parental Alienation Syndrome [PAS]: Brainwashing and Programming of Children to the Detriment of the Other Parent) (Gulotta, Cavedon, & Liberatore, 2008).

The editors hope that this bibliography is helpful to our readers.  In particular, we hope that this material will be helpful to graduate students, mental health and legal scholars, and practitioners who develop research programs to improve our understanding of the etiology, assessment, prevention, and treatment of PA.

 

 Ett PM av Lena Hellblom Sjögren den 20 oktober 2016:

PS. 1. DETTA BREV FICK JAG ALDRIG NÅGOT SVAR PÅ OCH JAG VET SÅLEDES INTE OM LEDAMÖTERNA I VÅRDNADSUTREDNINGEN, SOM SKA PRESENTERA SIN UTREDNING I DECEMBER 2016,  OCH POLITIKERNA  KNUTNA TILL VÅRDNADSUTREDNINGEN, NÅGONSIN HAR FÅTT TA DEL AV MINA SERIÖST UTARBETADE FÖRSLAG.

PS. 2. Under lång tid har jag föreslagit att psykolog Ursula Kodjoe som var med och under många år utvecklade Cochem-modellen skulle inbjudas som föresläsare till Sverige.  Måndagen den 24 oktober 2016 anordnas på juridiska institutionen i Uppsala med bl.a. av två av experterna i Vårdnadsutredningen (Anna Singer och Annika Rejmer), ett seminarium om vårdnadstvister utan medverkan av Ursula Kodjoe som ursprungligen var planerat. Jag kommer att vara med som deltagare.

PS.3. Ursula Kodjoes föredrag om Cochem-modellen som hon, p.g.a. sjukdom var förhindrad att hålla på en stor konferens i Kaunas, Litauen våren 2016, lästes upp av mig, som tillsammans med ett privat familjeinstitut i Kaunas planerat denna välbesökta utbildningsdag för personal som möter barn och familöjer i komplicerade vårdnadstvister. Denna presentation har jag nyligen  fått Ursula Kodjoes tillstånd att sprida – se denna hemsida.