Moment 22 – ett obesvarat brev till politiker från 2012

Till civilministern och civilutskottet 2012-11-14

Socialministern och sociala utskottet,

Justitieministern och justitieutskottet

På förekommen anledning – genom empiriskt dokumenterade fall – vill jag ställa en fråga om följande sammanfattning av ett moment 22 gällande Skatteverket är i enlighet med lagstiftarens intentioner, eller om det är så att regelverket för Skatteverket bör förändras?

Moment 22:

* En far/mor i en vårdnadskonflikt där föräldrarna har gemensam vårdnad vill ha egen kontroll över barnet.

* Han/hon flyttar med barnet från den andra föräldern.

* Den avskilda föräldern klagar och försöker få hjälp så att barnet ska få ha nära kontakt med båda sina föräldrar, så som barnet har laglig och mänsklig rätt till.

* Under tiden bor barnet hos den föräldern  som flyttat  med barnet och som ansöker hos Skatteverket om att barnets adress skall ändras till denna förälders adress.

* Skatteverket räknar nätterna barnet bott hos respektive förälder.

* Den avskilda föräldern förklarar för Skatteverket att antalet nätter hos den andra föräldern blir högre därför att denna förälder har bortfört barnet till sig.

* Skatteverket svarar att de kan inte lägga sig i en vårdnadskonflikt, de har sitt regelverk: de räknar nätter.

* Skatteverket ändrar barnets folkbokföringsadress till den kontrollerande förälderns adress, där barnet bott flest nätter.

* Den avskilda föräldern säger till Skatteverket att detta kan ju inte vara rätt mot barnet, och i enlighet med barnets bästa.

* Skatteverket svarar att det går att klaga på beslutet, och att ett klagomål gällande barnets folkbokföringsadress måste underskrivas av båda föräldrarna!

Slutsatser:

1. Endast den kontrollerande förälderns underskrift behövs för att ändra barnets adress till sin egen adress ditt han/hon i praktiken bortfört barnet.

2. För att ändra barnets adress från den bortförande förälderns adress, krävs både den bortförande och den avskilda förälderns underskrifter.

3. Skatteverket tar genom sitt nu aktuella regelverk partisk ställning för den bortförande föräldern mot den förälder som avskiljs i en pågående vårdnadskonflikt.

4. Det innebär ett brott mot grundlagens krav på saklighet och opartiskhet.

5. Det innebär också en kränkning av barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv.

6. Innebörden är också att principen om att alla beslut som berör barn skall prövas i enlighet med barnets bästa kränks.

7. Barnet blir som följd av avskiljandet från sin ena förälder främmandegjort för denna och införlivar den kontrollerande förälderns avståndstagande till den avskilda föräldern. Det är det som kallas föräldraalienatiion.

Frågor:

A. Är detta i enlighet med lagstiftarens intentioner ?

B. Finns det anledning att förändra Skatteverkets regelverk?

C. Eller är detta förhållanden som ni som politiskt ansvariga vill skall bestå?

Upplysningsvis: I England införs, på initiativ av barnminister Edward Timpson, en lag nästa år för att tillförsäkra barn med föräldrar som skiljs kontakt med båda sina föräldrar efter de vuxnas separation.

I Brasilien infördes i augusti 2010 en lag för att tillförsäkra barnet rätt till kontakt med båda sina föräldrar, och motverka att ett barn avskiljs från en förälder och den förälderns nätverk ( denna lag finns översatt till svenska och återgiven i Hellblom Sjögren, L.: Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier av föräldraalienation, Studentlitteratur 2012).

Vänliga hälsningar från medborgaren, den utredande psykologen och forskaren

Lena Hellblom Sjögren

Den 14 november 2012

PS: Brevet har förblivit obesvarat. DS.