Värnlösa barn…och rättslösa

Lena Hellblom Sjögren filosofie dr, legitimerad psykolog 2017-12-28

I dag är det värnlösa barns dag. Låt oss tänka på det växande antalet barn i vårt välfärdsland som far illa. Den psykiska ohälsan rapporteras ha ökat stort de senaste åren. Varför? Jag tror att det har samband med att ett växande antal barn förlorar sin identitet och sina rötter  i samband med att de avskiljs från en eller båda av sina föräldrar – av dem som har en makt som i dagens system märkligt nog vida överskrider domares, läkares och psykologers makt. De som har sådan makt är socialsekreterare verksamma inom landets olika socialtjänster. De, liksom deras kollegor, i ett växande antal olika privata vårdinrättningar, har i bästa fall 3.5 års socionomutbildning, en utbildning som innehåller lite kunskap om mycket. Det är i dag nästan bara kvinnor med denna  profession utan legitimation och nödvändiga kvalifikationer som i praktiken har makten över tusentals barns liv.

Barn som utan sakligt och opartiskt utredd grund omhändertas av socialtjänsten i samhällsvård är rättslösa.

Barn som socialtjänsten anser inte behöva en mamma eller en pappa utan sakligt och opartiskt utredd grund för sitt ställningstagande för den ena föräldern mot den andra är också rättslösa.

Vilka vill att barn skall vara rättslösa? Utsättas för tvång som kallas vård? Eller för tvånget att välja bort en älskad mamma eller pappa?

Ska Sverige fortsatt ha ett system där socialsekreterare ska ge hjälp till barn och unga, samtidigt som de har makten att avskilja barnen från sina familjer, de enda som kan ge barnen den kärlek och bekräftelse som är grunden för att bli en hel – och inte en trasig värnlös – människa?

Ska Sverige fortsatt ha ett system där socialsekreterare utan några standardiserade metoder för att bedöma barns mående och risker skall vara ansvariga för att utreda barns mående och risker?

Skall Sverige fortsatt låta sådana så kallade utredningar utgöra underlag för landets domstolar för deras beslut om barns framtid?

Är det inte ett sätt att skapa flera trasiga, värnlösa och rättslösa barn?