I dag – 25 april 2023 – Parental Alienation Awareness Day

Dag att påminnas om Föräldrafrämmandegörande ( föräldraalienation, på engelska Parental Alienation)

En föräldraförening – inte bara för pappor även om du tror det av namnet – som funnits under många år i Danmark, Foreningen Far, påminner om denna dag. Det inlägget återpubliceras av mig, Lena Hellblom Sjögren. Jag vill påminna om att tusentals barn i Sverige också utan saklig grund förlorar kontakten med en tidigare älskad och god nog mamma eller pappa varje år – utan att deras och den uteslutna förälderns och övriga familjemedlemmars lidande uppmärksammas.

Forældrefremmedgørelse
Hvad er det? og hvad gør vi ved det?
I samarbejde med internationale organisationer har Foreningen Far i en årrække sat fokus på forældrefremmedgørelse, som er overgreb og psykisk vold mod børn og afviste forældre. 

Danmark er et af de lande i verden, som har indført lovgivning om psykisk vold, men lovgivningen misbruges systematisk og overgrebene forværres pga. forskelsbehandling i det familieretslige system og manglende forebyggelse, undersøgelse og konsekvenser.

Børn og forældre mister på grund af forældrefremmedgørelse kontakt til hinanden uden saglig grund hver eneste dag i Danmark. 
 
Hvad er forældrefremmedgørelse?
Forældrefremmedgørelse er når et barn afviser en forælder af ikke legitime, reelle eller retmæssige årsager, som følge af overdrivelser, opfundne hændelser eller ukorrekte påstande. 

Hvad er årsagen?
Man kan tale om mild, mellem og alvorlig grad af forældrefremmedgørelse, som skyldes manglende empati, vrede, sårede følelser, grænseløshed, samlivsophør eller forældrenes egne barndomsoplevelser. 

Hvad siger forskningen?
Forskere kalder adfærden for tvangsmæssig kontrol eller forældrefremmedgørelse. Klinisk, retslig og videnskabelig forskning på området er akkumuleret over de sidste 35 år. Der er i dag publiceret over 1000 videnskabelige artikler om emnet og antallet af empiriske undersøgelser er steget over de seneste år. 

Hvilke tegn er der på forældrefremmedgørelse?
Der er forskningsmæssigt opstillet følgende opmærksomhedspunkter i forhold til forældrefremmedgørelse.Barnet afviser eller undgår kontakt med forælderen. Der har tidligere været en positiv relation mellem barn og forælder. Der er ikke tale om misbrug, omsorgssvigt eller manglende forældreevne hos den afviste forælder.Der opleves flere af 17 adfærdstegn hos udøvere.Barnet udviser 8 tegn på manifestation af forældrefremmedgørelsen.

Hvad er de 17 adfærdsteknikker som bruges af udøverne?
Personer som udøver forældrefremmedgørelse vil opleves forskningsmæssigt at bruge flere af disse adfærdstegn.Udøveren taler dårligt om den afviste forælder.Udøveren begrænser barnets kontakt med den afviste forælder.Udøveren forstyrrer barnets kommunikation med den afviste forælder.Udøveren begrænser omtalen af den afviste forælder.Udøveren tilbageholder accept, når barnet viser interesse for den afviste forælder.Udøveren fortæller at den afviste forælder ikke elsker barnet.Udøveren giver barnet det indtryk at barnet må vælge mellem sine forældre.Udøveren giver barnet det indtryk, at den afviste forælder er farlig.Udøveren tvinger barnet til at afvise den fremmedgjorte forælder.Udøveren taler med barnet om voksenemner.Udøveren beder barnet om at udspionere den afviste forælder.Udøveren beder om at holde på hemmeligheder overfor den afviste forælder.Udøveren henviser til den afviste forælder ved deres fornavn.Udøveren omtaler stedforælder som barnets ”mor” eller ”far”.Udøveren prøver at få barnets navn ændret for at fjerne tilknytning til den afviste forælder.Udøveren underminerer den afviste forælders autoritet.Udøveren tilbageholder medicinske, sociale eller andre oplysninger fra den afviste forælder.

Hvad er de 8 adfærdstegn hos barnet på manifestation af forældrefremmedgørelsen?
Forældrefremmedgørelsen af barnet er forskningsmæssigt identificeret på følgende måde.Barnet nedværdiger og gentager en liste af kritik af den afviste forælder til rådgivere, børnesagkyndige, advokater og domstolen.Barnet bruger svage, useriøse og absurde rationaliseringer for barnets afvisning af forælderen.Barnet har manglende ambivalens vedrørende både den begunstigede forælder og den afviste forælder, dvs. barnet betragter den ene forælder som god og den anden forælder som dårlig.Barnet hævder kraftigt, at beslutningen om at afskære den afviste forældre er deres alene.Barnet har fravær af skyldfølelse over den uhøflige, sårende behandling af den afviste forælder.Barnet støtter den udøvende forælder i forældre uenigheder.Barnet gengiver udøverens fortællinger i form af ”lånte scenarier” dvs. fremsætter de identiske beskyldninger mod den afviste forælder.Barnet afviser forælderen og dennes familie. 

Hvor alvorligt er det for børnene?
Børn der udsættes for forældrefremmedgørelse er i alvorlig risiko for social udsathed og ensomhed senere i livet. Fremmedgørelsen kan resulterer i samme type reaktioner, som ses hos børn udsat for andre overgreb: stress, tilpasningens problemer, PTSD, angst, psykosociale problemer, indlæringsvanskeligheder, tilknytningsforstyrrelser samt udadreagerende/ afspændt adfærd. Hertil kommer senere misbrug af rusmidler, selvskade samt selvmordstanker, som bringes videre ind i voksenlivet.

Hvordan påvirker det den afviste forælder?
De fleste fremmedgjorte forældre har svært ved at komme overens med fremmedgørelsen og har en uforløst sorg over tabet af deres børn. De lider under, at være udsat for psykisk vold fra udøveren. Den alvorligt fremmedgjorte forældre lider ofte af depression, angst, PTSD symptomer, og nogle kan få selvmordstanker.

Hvor mange børn er fremmedgjorte?
Foreningen Far vurderer at over 100.000 børn og forældre har mistet hel eller delvis kontakt til deres børn uden saglig grund. Mange vil have oplevet mild, mellem eller til tider en alvorlig grad af forældrefremmedgørelse, men ikke alle. Mistet kontakt kan ligeledes handle om manglende ansvarlighed og vilje til kontakt af forælderen uden fremmedgørelse eller en berettiget afvisning af en forælder pga. misbrug, vold eller seksuelle overgreb. Forældrefremmedgørelse skal ikke forveksles med sådanne sager, hvilket velkendt forsøges af udøverne. De forskellige sagstyper, herunder forældrefremmedgørelse er alle alvorlige for børn og fortjener anerkendelse og en ordentlig indsats.

Hvad er Foreningen Fars anbefaling?
Foreningen Far har i en årrække samarbejdet med internationale organisationer og forskere for at sætte fokus på mistet kontakt uden saglig grund og forældrefremmedgørelse. Vi hilser de mange nye initiativer, grupper og personer velkommen, som i dag er med til at sætte en nødvendigt dagsorden på området.

Foreningen Far har følgende anbefalinger: 

1. Der bør sikres ledelsesmæssig anerkendelse af forældrefremmedgørelse, som psykisk vold i lighed med andre overgreb mod børn.

2. Der bør sikres ligeværdig lovgivning for korrekte behandling af børnesager f.eks. afskaffelse af bopæl og samværsforældre. Kun herved kan familieretslige sager for børn behandles ordentligt og bedst for børnene.

3. Der bør sikres undersøgelse af forskelsbehandling i det familieretslige system, som i dagens samfund ofte skaber forældre konflikter i stedet for at forebygge dem. Således at børn og forældre som har et reelt behov for hjælp, får den nødvendige hjælp. Forældrefremmedgørelse og forskelsbehandling koster hver dag samfundet dyrt i sociale udgifter og senere i børnenes liv. 

4. Der bør akut ske uddannelse af fagpersoner i forældrefremmedgørelse f.eks. indenfor lovgivning og børns sundhed. Herunder socialrådgivere, lærere, socialpædagoger, børnepsykologer og terapeuter, samt advokater, jurister og dommere.

5. Der bør sikres midler til ligeværdig rådgivning og støtte af afviste børn og forældre.

6. Der bør sikres midler til forskning i effektive vurderings, forebyggelses og interventions programmer.

Belønner vi forkert adfærd, når det handler om børn, opnår vi forkert adfærd. Hvis ikke vi tillader børn at lyve, hvorfor tillader vi så forældrene gør det. Er det bedst for barnet?
Den danske film ‘Kollision’ er inspireret af virkelige hændelser hos Foreningen Far. Filmen illustrerer mild, mellem og alvorlig forældrefremmedgørelse og mistet kontakt samt den forskelsbehandling, som sker i det familieretslige system, hvilket forværrer situationen og skaber flere sager for børn, forældre og samfundet som helhed. 
Kilde: Foreningen Far