Dåligt föräldrabeteende

Lena Hellblom Sjögren 14 november  2016

Inga föräldrar vill  medvetet göra sina barn illa. Men många vill då realtionen brustit göra den andra föräldern illa, kanske för att de själva känt sig illa behandlade, eller av andra orsaker.

I  processen efter att föräldrarna glidit isär kan de också känna hat mot, vilja hämnas, eller skada den andra föräldern, eller skaffa egen kontroll över barnet. Då kan de barn de gemensamt skapat fara illa, ibland väldigt illa, med livslånga skador som följd av att de tvingas att välja en av sina föräldrar. Livshistorien görs om, och de lär sig att se den ena föräldern som allt igenom snäll, god, bra, den andra föräldern som dum, illasinnad, dålig.

ladda ned (1)

De amerikanska psykologerna och forskarna Jennifer Jill Harman, PhD, och Zeynep Biringen, PhD har, inom ramen för Colorado Parental Alienation Project, skrivit en lärorik bok om vad de funnit  i sin forskning. Det handlar om just dåligt föräldrabeteende: Parents Acting Badly. Boken har en undertitel, som i svensk översättning blir ungefär så här: ”Hur institutioner och samhället understödjer alienationen av barn från deras kära familjer” (How Institutions and Societies Promote the Alienation of Children from Their Loving families ).

– Det är ett problem av epidemiska proportioner, sa Jennifer Harman när hon nyligen blev intervjuad av Debbie Carroll. Drs. Harman och Biringen intervjuades om sin bok av Debbie Caroll den 28 oktober 2016 ( Fourth Branch in a LiveStream event ). Intervjun är tillgänglig här accessed here

Delar av denna intervju kan komma med i en kommande dokumentärfilm. I en uppdatering från Colorado Alienation Project rapporterades: ”Ginger Gentile, the Director of Erasing Dad, will be filming her new documentary Erasing Family (www.erasingfamily.org) at Colorado State University. She will be interviewing Drs. Harman and Biringen about the book, and meet with students to discuss their experiences with divorce/separation (and parental alienation). We look forward to seeing her new film when it is released!”

– Frågan om föräldraalienation har varit förvirrad. Man måste undersöka den faktiska situationen för barnet,  och föräldrarnas faktiska beteende. Viktigt är att få fram om det är fråga om misshandel eller sexuella övergrepp, sa Dr Zeynep Biringen, professor i ämnet ”Human Development &Family Studies” vid Colorado State University. Hon har utvecklat ”the Emotional Availability (EA) Scales,” ett evidensbaserat observationsverktyg som används inom forskning och praktiska verksamheter över hela jorden.

Båda dessa psykologforskare framhöll att det är ett stort problem att utredningarna tar alldeles för lång tid, sett ur barnets perpsektiv; det blir svårt att kunna tillvarata barnets bästa.

Dr Harman, som har en egen historia att berätta som alienerad förälder, framhåller i intervjun: Anklagelserna tar ofta ett år eller mer att utreda. Under den tiden har den förälder som framfört anklagelserna möjligheter att påverka barnet, samtidigt som barnet ofta hålls skyddat från den förälder mot vilken anklagelser uttalats.

Dr Biringen:De som observerar barnets beteende tycker sig se att barnets relation till den förälder de varit utan vardaglig kontakt med som avslagen, de drar lätt slutsatsen att barnet inte är anknutet till denna förälder.

Dr Harman: Kliniker som ser den bristande kontakten,och samtidigt har fått den andra förälderns tillrättalagda historiebeskrivning av hur förhållandena i familjen varit, drar då lätt den felaktiga slutsatsen, att det faktiskt är fråga om en allvarlig bristande anknytning.

Hon tillägger: Den alienerande föräldern ser för observatören ofta ut att ha en perfekt och kärleksfull relation till barnet, men det är inte fråga om en frisk anknytning utan det som kallas ”Anxious attachment.”

baby5050

Programledaren tar upp att föräldraalienation ofta handlar om ett flergenerationsmönster; som vuxen gör man så med sina egna barn som man lärt sig under sin uppväxt.

-Ett mönster som också kan ses då föräldrar ska skiljas  är att det uttalas övergreppsanklagelser, eller andra anklagelser. Det är anklagelser som först efter utredning av de faktiska förhållandena kan avgöras vara sanna eller falska, ett färskt exempel är Angelina Jolie och Brad Pitt, kommenterade Dr Harman.

-De friskaste i en relation som bryts är också arga eller upprörda, men landar efter en tid på att de måste sätta sitt barns hälsa och välbefinnande i centrum. Vår forskning visar att barn som distanseras av den ena föräldern från den andra kommer att ta avstånd från båda föräldrarna, sa Dr Biringen.

I sitt forskningsprojekt gjorde Harman och Biringen ett representativt urval av alla föräldrar i North Carolina och frågade dessa om de upplevt att bli alienerade. 9-13 % i detta representativa urval av samtliga föräldrar uppgav att de blivit alienerade. De fann ingen statistiskt signifikant skillnad mellan mammor och pappor. Överfört till hela USAs befolkning rör det sig, enligt dessa forskare, om 22 miljoner som påverkats av föräldraalienation i intakta, separerade och skilsmässofamiljer. Det är fråga om allvarliga traumata över flera generationer, inkluderande nedbrytningen av friska föräldra-barnrelationer, av det större familjesystemet, och av sociala nätverk.

Programledaren uttalar att deras bok Parents Acting Badly klargör att det inte är fråga om ett intrafamiljärt problem utan om ett socialt och samhälleligt problem.

Dr Biringen: Det handlar om många människors hälsa. Barnen lägger lätt skulden på sig själva: jag var inte snäll nog och därför har jag övergivits och då ska jag också överge honom eller henne. Den förälder som barnet främmandegjorts för och som barnet ”övergivit” får ofta depressioner och PTSD.

Dr Biringen berättar att nästan alla utsatta föräldrar de intervjuat har berättat att de i något skede tilldelats tid med sina barn, men att rättens beslut om kontakt inte effektuerats.-Folk vet om detta, och att det inte blir några konsekvenser. Men det finns människor som måste få tydliga regler att hålla sig till.

-Emotionella övergrepp är svåra att bevisa. Många föräldrar med personlighetsstörningar känner till detta och vet hur de ska manipulera, säger Dr Harman. Hon berättar om det instrument som nu visat att det går att på ett tillförlitligt sätt särskilja ett berättigat avståndstagande från föräldraalienation*.

 

*2016. Bernet, William, Öngider-Gregory, Nilgun, Reay, Kathleen, M., Rohner, Ronald, P. An Objective Measure of Splitting in Parental Alienation: The Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (under publication).