Julupprop för också redan svenska barns rätt till återförening med sina familjer

Den 23 december 2016, Lena Hellblom Sjögren

 

Ett viktigt initiativ har tagits av flera religiösa ledare och samfund,

det är Juluppropet – för en human migrationspolitik.

Initiativtagarna fokuserar människor på flykt och uppmanar regeringen att:

  • Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
  • Ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv
  • Undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

 

Mot bakgrund av att det finns flera tusen svenska barn som grundlöst tvingas leva utan en eller båda sina föräldrar önskar jag uppmana till ett julupprop också för dessa barn:

Ett julupprop – för en human familjepolitik.

The silhouette of a child with root

The silhouette of a child with root

De barn jag syftar på är de allt flera barn som grundlöst, dvs. utan grund i svåra missförhållanden som de behöver skyddas från, omhändertas i så kallad samhällsvård, samt de allt flera barn som lika grundlöst, dvs. utan grund i svåra missförhållanden som de behöver skyddas från, avskiljs av den ena föräldern från den andra.

I båda dessa växande grupperingar av barn som far illa på grund av att deras lagliga och mänskliga rätt till familjeliv inte respekteras, går det att se att det är samma myndighet som levererat underlaget till domstolarna. Det gäller i både LVU-ärenden och i vårdnadsärenden att denna myndighet inte följt grundlagens krav på saklighet och opartiskhet. Denna myndighet, socialtjänsten, har i dessa fall agerat till förmån för en part samt  gjort undermåliga utredningar. Det utgör en gemensam grund för att tusentals barn grundlöst förlorar en mamma, en pappa, eller båda, samt ofta halva eller hela sitt familjenätverk.  Till ofta irreperabla och livslånga skadeverkningar för  barnen.

För alla dessa många tusen redan svenska barn kan likartade uppmaningar, som riktats av Juluppropet till regeringen, riktas:

  • Ge redan svenska barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
  • Ge alla som vistas  i Sverige rätt till familjeliv
  • Undanröj de systemfel som utgör hinder mot familjeåterförening

 

Med tillönskan om en fridfull och fredlig jul och Ett Gott Nytt År 2017.