Skapade verkligheter

Lena Hellblom Sjögren 2017-06-14 

”Alternativa fakta” varnas det för. Är innebörden av detta uttryck detsamma som  LÖGN? Eller är det fråga om att förtiga vissa uppgifter och framhålla andra då en händelse beskrivs? Om alternativ två skulle äga riktighet är DE VERKLIGHETER SOM SKAPAS av många handläggare inom den svenska socialtjänsten av väsentligt allvarligare art.

De ofta helt igenom fiktiva verkligheter som ansvariga socialsekreterare bygger upp i tvistiga vårdnadsmål utifrån illvilliga, avundjuka, hatiska, oförsonligt fientliga tidigare partners eller andra anhörigas orosanmälningar, förstärkta av, eller ibland endast baserat på: rykten, förtal, egen fantasi eller kollegors utmålade farhågor är LÖGNAKTIGA SKAPELSER.

I andra uppenbara fall av vanvård och miserabla levnadsförhållanden för barn brister samma myndighetspersoner av samma skäl: total brist på utredningsinstrument  för att undersöka den verkliga verkligheten, och på respekt för grundlag och mänskliga rättigheter,.

När lögnen, eller bristen på verklighetsundersökning, presenteras som sanning av en myndighet gentemot en annan myndighet kan – och vill – ingen tro att det är  lögn, dvs. en verklighet som skapats.Så är det när socialsekreterarens skapade verklighet legat till grund för bedömningar och förslag.

Genom det skendemokratiska förfarandet i nuvarande system blir de handläggande socialsekreterarnas bedömningar och beslut de lokalasocialnämndspolitikernas bedömningar och beslut.

Dessa så kallade socialnämndsbedömningar, utredningar och beslut utgör därefter det huvudsakliga beslutsunderlaget för domstolarnas bedömningar och beslut. Sammanfattningsvis: FIKTION in och KATASTROF för barn och familjer ut.

Är det moraliskt försvarbar och rimligt ur rättssäkerhetsynpunkt att basera beslut om barns framtida liv på skapade verklighetsbilder? Några verkliga exempel i mycket summerande sammanfattning:

  1. En ny kvinna i en pappas liv har lämnat bort sina tre söner i samhällsvård och tycker att hennes nya mans dotter också skall lämnas i samhällets vård och  att hon själv ska få agera mamma för denna dotter några umgängeshelger då och då. Dotterns egen mamma är då bara är i vägen. Pappans nya kvinna och pappan sprider ryktet att den verkliga mamman är psykiskt störd, lider av Muncchausen syndrom by Proxy, och följaktligen är farlig för dottern. Den helt igenom ogrundade och påhittade diagnosen upprepas av socialtjänstens handläggare, vilka fattat sympati för pappan – och för hans nya kvinna som visat sådant förtroende för socialtjänsten. Den skapade, dvs. fiktiva = icke verkliga, diagnosen får inte den verkliga  mamman veta något om; hon märker endast att hon, trots gemensam vårdnad, inte kallas till skolans planeringsmöten för dottern – utan dit kallas pappan och hans nya kvinna. De  kallas ”föräldrarna” vilket leder till större och större fel. Alltihop baserat på en skapad verklighet. Det slutar så småningom med katastrof när den 13-åriga dottern tar sitt liv då hon befinner i samhällelig tvångsvård (LVU). Socialtjänsten anser dock inte att de har begått några fel.

 

2. En ingift partner som är avundsjuk på sin svåger och svägerska talar illa om dessa  och deras två barn under många år. Till slut finner den ingifta partnern en socialsekreterare som lyssnar på hennes förtal. Socialsekreteraren, som enligt journaluppgifter, träffar den ingifta partnern på sin fritid inleder en utredning.

Svågern och svägerskan förstår inte varför de skall utredas; denna avundsjuka ingifta partner har smutskastat dem grovt under mer än tio år och det är aldrig någon som har tagit hennes förtal på allvar. Det är sommarlov, de vill vara i fred med sina barn. De har vid denna tid  inlett en total renovering av sitt hus.Då kommer två socialsekreterare och flera poliser till deras hem för att omhänderta barnen. Insatsen motiveras med att föräldrarna vägrat medverka i socialtjänstens utredning. Socialtjänsten hittar ca 10 år gamla gamla sjukjournaluppgifter på föräldrarna som de anger som stöd för den ingifta partnerns förtalsuppgifter. Poliserna tar också bilder på huset under renovering där stor oreda råder pga pågående  renoveringsarbeten. Polisernas bilder av det som kallas familjens misär skickas runt av socialtjänstens handläggare under domstolsförhandlingen. Den skapade misären som inbegriper hemmet och de högutbildade föräldrarnas påstådda omsorgsbrister  leder till att barnen tvångsomhändertas – för att som det heter skyddas från sina föräldrar. Till men för barnens hälsa och utveckling. Föräldrarna befinner sig i chocktillstånd. Allt de gör eller säger tolkas i enlighet med den skapade misärbilden och legitimerar därmed till synes de vidtagna tvångsåtgärderna.

 

3. Ett efterlängtat barn föds till föräldrar, som går isär innan barnet är fött. Orsak:den ena av föräldrarna har dolt ett drogmissbruk som den andra föräldern reagerar mot. Den missbrukande föräldern välkomnas dock av den andra att delta  i det gemensamma barnets liv, men utan att barnet utsätts för några risker som missbruket kan medföra Det går bra under flera år. Men när dörren sparkas in av den missbrukadne föräldern, och den andra föräldern skaffar skyddad adress, inleder den missbrukande föräldern en förtalskampanj av stora mått.Och lyckas få gehör hos handläggande socialsekreterare och en domare som denna förälder mött på ett behandlingshem för avgiftning. Den missbrukande föräldern tillerkänns ensam vårdnad. Denna förälder kan dock inte ta hand om barnet. Barnet placeras i samhällets så kallade tvångsvård, i ett okvalificerat fosterhem. Barnet övervakas och hindras från att ha kontakt med den förälder som varit barnets trygga punkt, den förälder som förmått ge barnet kärlek och bekräftelse och understött barnets språkinlärning och skolarbete. Barnets betyg hamnar på nätt och jämnt godkänt, Barnet skadas och far illa därför att en verklighet skapats som inte har någon grund i den verkliga verkligheten.

 

4. Flera syskon med välutbildade föräldrar har under lång tid haft en av sina föräldrar hemma hos sig under lång tid. Den andra föräldern som också vill ha samma nära förtroendefulla kontakt med barnen börjar misstänkliggöra den förälder som varit hemma, övertolka och förtala, dra in andra personer som upprepar de förtalsuppgifter som denna förälder ger. En liten incident inträffar: ett syskon tar en disktrasa i ansiktet på ett yngre syskon,  den tidigare hemmavarande föräldern tar då obetänksamt disktrasan i det äldre syskonets ansikte och uttalar: nu kanske du kan förstå att det här som du nyss gjorde mot ditt yngre syskon inte är så roligt. Denna incident förstoras upp av den avundsjuka föräldern som vill ha egen kontroll över barnen. Förtalet tilltar och antar groteska proportioner. Plötsligt tar den förälder som vill ha egen kontroll alla barnen med sig och flyttar från den andra föräldern. Efter många år då den lämnade föräldern först tillerkänts ensam vårdnad, den kontrollerande föräldern struntat i detta och behållit barnen, vinner denna förälder ensam vårdnad. Domstolutslaget då blir – utifrån den helt igenom skapade verkligheten – att den tidigare hemmavarande föräldern med ett kärlekfullt förhållande till barnen – inte skall ha någon kontakt alls med barnen. Denna förälder har i deras fiktiva värld gjorts om till en misshandlande förövare, liksom hela barnens livshistoria gjorts om. Den kontrollerande föräldern har genom hela processen haft stöd av handläggare inom socialtjänsten. Det är dessa  som lämnar underlaget till socialnämnden och domstolen för besluten att utesluta den ena förädlern ur ders liv. Till men för barnens hälsa och utveckling.

Andra mer spaktukulära och omtalade exempel som skapats med Sven-Åke Christianssons suggererande  utfrågningsmetoder, vilka tillämpas inom de flesta socialtjänster och barnahus,vad jag vet, är den man, Thomas Quick/Sture Bergwall som länge omtalades som seriemördare, och de två små bröderna, i dag vuxna, som gjordes till Kevins mördare.

De konstruerade verkligheterna baserade på lögner och förtal visar sig i praktiken ha större genomslagskraft än de verkliga verkligheterna, de som baseras på mödosamt gjorda rekonstruktioner med hjälp av bekräftade uppgifter om vad som faktiskt hänt och uttalats med användande av systematisk kronologi.