Barn – föräldrar – basinformation

Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog, 2017-07-17

 1. Barn är alla människor under 18 år.
 2. År 1979 infördes lag mot aga=fysisk barnmisshandel.
 3. Barn behöver för sin egen utveckling och sin egen hälsa få kärlek och bekräftelse från båda sina föräldrar (eller andra vuxna som varaktigt finns för barnet).
 4. Det är känt genom globalt giltiga forskningsresultat och ackumulerad mänsklig erfarenhet att det som mest främjar en sund utveckling är kärlek/bekräftelse och att det som mest skadar en sund utveckling är att bli bortstött/känna sig förkastad.
 5. Barn behöver föräldrar som när de var barn har fått kärlek och bekräftelse från båda sina föräldrar och därför kunnat växa till hela och moraliska människor.
 6. Att föräldrarna vuxit från barn till hela och moraliska vuxna innebär att de  inte utnyttjar barnen för att tillfredställa egna behov, vare sig sexuella eller psykiska, och att de inte lägger över vuxenansvar på sina barn.
 7. Barn behöver få ha vardagskontakt med båda sina föräldrar.
 8. Barn i alla åldrar mår bäst av att få bo växelvis hos sina föräldrar.
 9. Att fysiskt hindra eller försvåra kontakten barn – föräldrar skadar barnen.
 10. Att påverka barnens tankar så att de tror att det är deras eget val att inte vilja ha kontakt med en tidigare älskad förälder (föräldrar) skadar barnen.
 11. En lag mot denna form av mental kidnappning = psykisk barnmisshandel behöver införas snarast.

A. I Sverige är det fler barn som bor växelvis efter föräldrarnas separation än i något annat land – det är hoppfullt!

B. De flesta föräldrar förstår då de separerar att deras separation inte betyder att barnen ska separeras från en av dem.

C. Föräldrar som inte förstår detta är det något fel med. Dessa föräldrar behöver stöd och hjälp att förstå att det är för deras barns bästa (=att barnen inte ska skadas i sin egen utveckling och i sin hälsa) som de skall tillåta och uppmuntra barnens kontakt med den andra föräldern.

D. Vuxna runt barnen som tror att barnen uttrycker sin egen vilja – efter att de fått sina tankar reformerade av en föräldrapart som  hindrat/försvårat kontakten med den andra föräldern – skadar barnen.

E. Barn har laglig rätt till regelbunden och nära kontakt med båda föräldrarna (FB:6).

F.  Barn har mänsklig rätt till familjeliv med båda sina föräldrar och dessas nätverk, och mänsklig rätt till att behålla sin identitet (EMK art 8, BK art 8).

G. Professionella som i sin myndighetutövning – utan saklig och opartiskt utredd grund – tar ställning för den ena föräldern mot den andra – gör sig skyldiga till grundlagsbrott (RF 9) och till kränkning av barnens lagliga och mänskliga rättigheter.

 

FAMILJEN ÄR DEN NATURLIGA OCH GRUNDLÄGGANDE ENHETEN I SAMHÄLLET OCH HAR RÄTT TILL SAMHÄLLETS OCH STATENS SKYDD  /FN:s deklaration om mänskliga rättigheter art. 16, 3e st./

Staten åläggs en positiv skyldighet att återuppbygga familjebanden och familjen enligt utslag i flera domar i Europadomstolen.