Psykisk ohälsa bland unga

Funderingar av Lena Hellblom Sjögren filosofie doktor, legitimerad psykolog  2018-02-05

I dagens nyhetssändningar har rapporterat om fördubbling av psykisk ohälsa bland unga. På Socialstyrelsens hemsida tidigare då pressmeddelande i samma sak presenterades på Lucia 2017, anges:

”Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen idag i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.

Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt
63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år.

Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan, och eftersom antalet nya sjukdomsfall ökar och även tenderar att bli mer långvariga kommer ökningen inte att mattas av den närmaste tiden.

– Även om psykisk ohälsa är vanligare bland de som har särskilt svåra psykosociala förhållanden är det allt fler från hela ungdomsgruppen som omfattas av den här ökningen, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Vidare från Socialstyrelsen den 13 december 2017:

Barn och unga vuxna som tidigt får psykiatriska diagnoser som depression och ångestsyndrom riskerar att bli sjuka under lång tid och då ökar också risken för självmordsförsök och självmord. Bland pojkar i åldern 10-17 år med samsjuklighet i depression och ångestsyndrom är självmord 25 gånger vanligare jämfört med pojkar i samma ålder som inte fått någon psykiatrisk diagnos.
Insjuknande i tidig ålder påverkar också förmågan att tillgodogöra sig högre studier.
– Vi följde upp barn och unga som vårdats för depression och ångestsyndrom 2006. Tio år senare hade de personerna uppnått en betydligt lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka, säger Peter Salmi.

Det finns inga säkra svar på varför den psykiska ohälsan ökar. Det kan delvis ha att göra med en ökad medvetenhet och att fler vågar berätta. Men eftersom hela ungdomsgruppen har drabbats av ökad psykisk ohälsa tror Peter Salmi att ökningen kan ha att göra med ungas livsvillkor.

– Då handlar det om de miljöer där alla barn och unga vistas, som under skolperioden. Men även inträdandet i arbets- och vuxenlivet kan vara en del av förklaringen, säger Peter Salmi.”

 

Inga utredningar finns, vad jag känner till, hur många av de unga som upplevt psykisk ohälsa efter föräldrarnas separation och hur många av dessa som upplevt att den ena av deras föräldrar i samband med sin separation ville utesluta den andra föräldern från barnets/den unges liv. Då ett barn eller en ung människa tvingas in i en sådan för barnet omöjlig lojalitetskonflikt, den att ställas inför det helt omänskliga valet att välja vem av sina förälder de föredrar, då går de sönder och förlorar lätt sin identitet. Vilket kan leda till depression och ångest, samt självmordstankar – och reella självmord.

Detta som orsak till den växande psykiska ohälsan bland unga, från och med det år, 2006, då starka påtryckningsgrupper lyckades driva igenom en ändring av familjelagstiftningen så att samarbetssvårigheter blev grund för ensam vårdnad, borde utredas. 

Unga som gått sönder, dvs. unga som utan grund i reella missförhållanden avskilts från sin mamma eller sin pappa och denna förälders familjenätverk tappar fotfästet i tillvaron. De blir, det är min hypotes, också lättare offer för extremistiska våldsgrupper och kriminella gäng – där de kan få någon sorts identitet i stället för den som tagits ifrån dem. Förutom att de  får långvariga psykiska problem, tappar i skolan/studierna…blir förlorare i Livet.

Att få kärleksfull omvårdnad av sina båda föräldrar /eller de som finns som kärleksfulla föräldrar för barnet under barnets uppväxt/ och bli accepterad för den person barnet  är – det är barnets mest fundamentala behov. Det behovet finns inte med i Socialstyrelsens rekommenderade utredningsmodell BBIC, Barnets Behov I Centrum!