ICD-11 och Parental Alienation

William Bernets svar på utlåtandet från ICD:s MSAC* SEKRETARIAT

rörande ”estrangement” och ”parental alienation” i Index av ICD-11

 

Det färska utlåtandet av MSAC-sekretariatet innehåller åtskilliga felaktigheter, vilka måste bli utredda och klargjorda.

Det är uppenbart att Sekretariatet har påverkats av ett dokument som postades på ICD:s hemsida i september 2019, d.v.s., det som hade rubriken ”the Collective Memo of Concern to: World Health Organization,” av Linda. C. Neilson och flera andra personer. Detta ”Collective Memo” är genomsyrat av felaktiga uppgifter rörande ”parental alienation”(föräldraalienation), vilket jag och mina kollegor är glada att specificera och förklara i detalj om Sekretariatet är villigt att ta emot och att överväga denna information.

 

Visserligen, lever vi i en tid av omfattande desinformation, men det är förvånande och en besvikelse att MSAC Sekretariat baserar sina beslut på uppenbar desinformation snarare än på evidensbaserad forskning inom psykologi, psykiatri och medicin. De kommentarer som följer rör det senaste uttalandet från MSAC Sekretariatet:

 

Det är felaktigt att påstå att ”föräldraalienation…inte är en hälsovårdsterm”. Faktum är att ämnet föräldraalienation har diskuterats i förhandsgranskad klinisk litteratur så som: The Journal of the American Academy of Child and Adolescent  Psychiatry; Pediatrics, the journal of the American Academy of Pediatrics; Psychology, Public Policy and Law, som ges ut av American Psychological Association; the American Journal of Family Therapy; the Journal of Divorce and Remarriage (US); Annales Médico-psychologiques (Frankrike); L´Encéphale (Frankrike); Maltrattamento e Abuso all´Infanzia (Italien); the Comprehensive Textbook of Psychiatry (US); och Encyclopedia of Clinical Psyhology (UK).

 

Korrekt är att konstatera att föräldraalienation är en fråga i både kliniska och juridiska sammanhang. Samma sak kan sägas om posttraumatisk stress disorder (PTSD); Jag har läst att PTSD används mer i juridiska miljöer än någon annan psykiatrisk diagnos. Diagnosen barnmisshandel används också i juridiska miljöer. Emellertid, föreslår ingen att PTSD och barnmisshandel ska tas bort ur ICD-11 därför att dessa termer ofta används i juridiska sammanhang.

 

Det är felaktigt att påstå att införandet av föräldraalienation i ICD-11 inte skulle bidra till hälsostatistiken. Vi beräknar att hundra tusentals barn och familjer påverkas av föräldraalienation. Kliniskt verksamma – psykologer, psykiatriker, barnläkare, socialarbetare, sköterskor, rådgivare – måste kunna identifiera och klassificera dessa individer så att de erhåller passande interventioner så snart som möjligt.

 

Det är felaktigt att påstå att det inte finns några hälsovårdande interventioner för föräldraalienation. Det har gjorts utvärderande undersökningar av minst två interventioner   (Family Bridges och Family Reflections) som publicerats i förhandsgranskade tidskrifter. Det finns tre kapitel som handlar om interventioner för mild, måttlig och allvarlig grad av föräldraalienation i Parental Alienation: The Handbook for Mental Health and Legal Professionals (2013). En annan relevant bok är Working with Alienated Children and Families: A Clinical Guidebook (2013).

 

Det är felaktigt att påstå att om inte parental alienation finns i index för ICD-11, ”kan annat ICD-11 innehåll vägleda kodningen” till caregiver-child relationship problem”. Utan att använda index, finns ingen möjlighet för någon vårdgivare att känna till att caregiver-child relationship problem kan användas för att koda fall av föräldraalienation.

 

Det är högst sannolikt felaktigt att påstå att ”WHO har noggrant gått igenom allt material som fåtts in.” Eftersom transparens är viktigt att ta hänsyn till, vad exakt har MSAC sekreteriatet granskat? Har de gått igenom de tusentals sidor med dokument, artiklar, och forskning rörande föräldraalienation som ICD-10 Revision Commission försetts med sedan 2009? Har de läst de två böckerna – Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11 och Parental Alienation: The Handbook for Mental Health and Legal Professions – som ´medlemmarna i Revisionskommittén förseddes med?

 

Är MSAC Sekreteriatet villigt att läsa en ny bok, Parental Alienation – Science and Law, som kommer att finnas tillgänglig inom kort? Hur många kopior behöver ni och var skall jag sända dem? Denna nya bok tar på ett omfattande sätt upp spridningen av desinformation som har uppstått vad gäller föräldraalienation. Detta är särskilt relevant mot bakgrund av att Sekreteriatet synes basera sina beslut på ”the Collective Memo”, som utgör en brunn av desinformation.”

Översättning av prof.em William Bernets kommentar och ovanstående nätkommentar: Lena Hellblom Sjögren, 2020-05-03

 

 

Tillägg – om MSAC

*Medical and Scientific Advisory Committee (MSAC) TOR and Governance (från nätet version 6.0 – 2 June 2017)

A Medical and Scientific Advisory Committee (MSAC) was launched at the Revision Conference in 2016 and will be comprised of no more than 12 experts selected by WHO, some of whom may be drawn from the existing vertical TAGs. A primary role of the MSAC will be to advise WHO on scientific updates to ICD-11.

The advice by this committee will accelerate the decision process in relation to updates to ICD-11, make the advice less dependent of national experts, and allow inclusion of important scientific innovations in a timely fashion.

En medicinsk och vetenskaplig kommitté (MSAC) lanserades vid Revisionskonferensen 2016 och kommer att bestå av inte mer än 12 experter utvalda av WHO, av vilka några kommer att tas fån de existerande vertikala TAGs. En primär funktion för MSAC blir att råda WHO gällande vetenskapliga uppdateringar till ICD-11.

 

Råden från denna kommitté kommer att snabba på beslutsprocessen vad gäller uppdateringar till ICD-11, göra råden mindre beroende av nationella experter, och möjliggöra inkludering av viktiga vetenskapliga innovationer på