HUR UNDERSÖKA OM BARNETS KONTAKTVÄGRAN MED SIN ENA FÖRÄLDER HAR EN BERÄTTIGAD GRUND?

Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr och legitimerad psykolog 2021-02-04

skadlig föräldrapåverkan vårdnadstvist parental alienation minnespåverkan föräldraalienation

Fem frågor att ställa för att ta reda på om det är fråga om en allvarlig form av PA (enligt den s.k. femfaktormodellen utarbetad av Amy Baker och William Bernet):

1.Avvisar barnet sin ena förälder kategoriskt, dvs. vägrar kontakt?

2.Har barnet tidigare haft ett kärleksfullt förhållande till den förälder de nu helt avvisar kontakt med?

3.Finns det bekräftade uppgifter om att den avvisade föräldern på något allvarligt sätt utsatt barnet för övergrepp eller på annat sätt skadat barnet?

4.Är det dokumenterat att den av barnet favoriserade föräldern använder sig av flera av de 17 så kallade alienationsstrategier som identifierats att en förälder som vill påverka barnet att avvisa den andra föräldern använder sig av?

5.Visar barnet i sitt beteende att barnet är alienerat (uppfyller de flesta av 8 kriterier som identifierats i upprepade undersökningar)?

Goda nog föräldrar ger sina barn både rötter och vingar.

Visdomsord av okänt ursprung

ALIENATIONSSTRATEGIER

17 olika sätt att påverka barnet till att bli avvisande mot den andra föräldern, så kallade alienationsstrategier, som den förälder som tagit kontrollen över barnet, den alienerande föräldern, använder:

◦Talar illa direkt eller indirekt om den andra föräldern

◦Begränsar kontakten med den andra föräldern

◦Lägger sig i barnets kommunikation

◦Lägger sig i den symboliska kommunikationen ◦Hotar med att dra tillbaka sin kärlek

◦Talar om att den andra föräldern är farlig ◦Tvingar barnet att välja mellan föräldrarna

◦ Talar om för barnet att den andra föräldern inte älskar barnet

◦Anförtror sig åt barnet

◦Tvingar barnet att avvisa den andra föräldern

◦Ber barnet spionera på den andra föräldern

◦Ber barnet att hålla saker hemliga för den andra föräldern

◦Kallar den andra föräldern vid förnamn

◦Kallar styvföräldern för ”Mamma” eller ”Pappa”

◦Undanhåller viktig information från den andra föräldern

◦Ändrar barnets namn

◦Underminerar den andra förälderns auktoritet

Källa: 2014. Amy, J.L. Baker, Paul, R. Fine. Co-parenting with a toxic ex: What to do when your ex spouse tries to turn the kids against you.

ALIENATIONSBETEENDEN HOS BARNET

  1. Kraftigt nedvärderande av den avskilda föräldern,

2. Vaga och ofta absurda anledningar för detta nedvärderande,

3. Brist på ambivalens

4.”Oberoende tänkar-fenomenet”, dvs. barnet tror att det är barnets egen vilja att inte ha kontakt

5. Reflexmässigt stöd till den förälder som tagit kontrollen över barnet

6. Hänsynslös behandling av den avskilda föräldern utan ånger eller skuld

7. Närvaro av lånade ord och scenarier,

8. Spridning av fientligheten till den avskilda förälderns hela familj

De åtta manifesterade alienationsbeteendena har sammanförts av läkaren Steven Miller, tidigare på Harvard, till fem kriterier efter förebild i den internationellt använda diagnosmanualen, DSM.

(2013. ”Clinical Reasoning and Decision-Making in Cases of Child Alignment”, sid 36 i 2013. Baker, A. Sauber, J.L. Richard, S. (eds.). Working with alienated children and their families, min övers.).

Vad kan göras för att bryta alieneringen?

1991. Clawar, S.S., Rivlin, B.V. Children held hostage. Dealing with programmedand brainwashed children, American Bar Association,Chicago, Illinois. Ny utgåva baserad på ännu flera familjer som följts,sammanlagt drygt 1000, publicerades 2013.)

Vi fann i vår studie att förändringar i vistelsemiljö och utökad kontakt

med den avvisade föräldern är de mest

lovande vägarna till att ´avprogrammera´ ett barn.

Ju mer kontinuerlig och regelbunden barnets kontakt är med den

alienerande föräldern, desto större är

sannolikheten att alieneringsprocessen fortsätter och att skadorna

hos barnet befästs.” (s.148 ff.).

PA – psykisk ohälsa

Den amerikanske antropologen, professor emeritus Ronald Rohner, som i sex decennier utvecklat IPAR-teorin, Interpersonal Acceptance-Rejection Theory, har i sin senaste sammanfattning, IPARTheory 29 © November, 2019 illustrerat hur många barn som upplevt sig avvisade under sin uppväxt tänker och känner om sig själva, dvs. upplever PSYKISK OHÄLSA, ett folkhälsoproblem, som har samband med PA.

Anses PA vara psykisk barnmisshandel?

◦Forskare och praktiker som sedan många år arbetar med barn och familjer i komplicerade vårdnadsmål där oförsonlig fientlighet så som föräldraalienation, bättre uttryckt på norska: foreldrefientlighet, kan identifieras, är eniga om att detta är en form av psykisk barnmisshandel. ◦(2018. Jennifer J.Harman, Edward Kruk, Denise A. Hines. Parental Alienating Behaviors: An Unacknowledged Form of Family Violence. Psychological Bulletin. Vol. 144. No.12. 1275-1299.)

◦ ◦En översiktlig artikel med titeln  PA(S) – en allvarlig form av psykisk barnmisshandel av den tyske psykiatern Wilfrid von Boch-Galhau, är översatt till svenska.  Artikeln publicerades ursprungligen på tyska i tidskriften Neuropsychiatrie 2018:32:133-148, därefter på engelska i Mental Health and Family Medicine 2018:14:725-739. (Artikeln finns på www.ompa.se och på www.avskildabarn.se)

Barn behöver kärlek från sina båda föräldrar för att må bra

◦Det finns inte något som är viktigare för ett barn än att få kärlek och bekräftelse från båda sina föräldrar, förutsatt att dessa är goda nog. Det gäller i ett globalt perspektiv, se en meta-analys av ett 60-tal tillförlitliga undersökningar om barns välbefinnande och utveckling.(2012. Khaleque, A., Rohner, RP. Transnational relations between perceived parental acceptance and personality dispositions of children and adults: a meta-analytic review.)

◦ Se också Ronald Rohners TEDxUCONN talk “They Love Me, They Love Me Not— And Why It Matters” at www.youtube.com/watch?v=6ePXxeGrfvQ

◦Baserat på flera decenniers forskning har Ronald Rohner utvecklat ett påståendeschema som på ett tillförlitligt och giltigt sätt mäter barns egen upplevelse av sina båda föräldrars betende. Detta, nu också i Sverige validerade, mätinstrument, PARQ-Child (Parental Acceptance Rejection Questionnaire) har i en undersökning visat sig ge ett entydigt utslag: de alienerade barnen skattade sin avvisade förälder oerhört negativt, medan de barn som inte var alienerade skattade båda sina föräldrar ungefär likvärdigt. (2017. Bernet, William, Öngider-Gregory, Nilgun, Reay, Kathleen, M, Rohner, Ronald, P. “An Objective Measure of Splitting in Parental Alienation: The Parental Acceptance-Rejection Questionnaire.” Journal of Forensic Science 17 augusti 2017).

Några återföreningsprogram med goda resultat

Family Bridges utvecklades av den amerikanske psykologen Randy Rand, ursprungligen för barn som kidnappats till annat land (abduction). ◦

◦Svårt alienerade barn ges under en 4 dagar lång internatvistelse med sin avvisade förälder, som under en period av  ca 90 dagar av en domstol givits ensam vårdnad, möjlighet att utan skam- eller skuldkänslor genomgå detta pedagogiska program för att kunna komma till kognitiv insikt om vad det är som hänt dem och att förstå att människor i alla åldrar kan påverkas till en ändrad verklighetsuppfattning.

◦En utvärdering gjord av forskaren och psykologen Richard Warshak omfattar 83 allvarligt alienerade barn som hade oberättigat avvisat sin ena förälder. (2018. Richard A. Warshak. Reclaiming Parent-Child Relationships : Outcomes of Family Bridges with Alienated Children. Journal of Divorce & Remarriage. ◦Link: https://doi.org/10.1080/10502556.2018.1529505

Turning Points, har utvecklats av familjesystemterapeuten Linda Gottlieb, New York. 

Family Reflections Reunification Program, utvecklades från ett lyckosamt pilotprojekt 2012 av den kanadensiske psykologen Katherine Reay.  

Family Separation Clinic, London. Karen og Nick Woodall. Jennifer Harman arbetar med en utvärdering av resultaten.